1
У пачатку было Слова,
і Слова было ў Бога,
і Богам было Слова.
2
Яно было ў пачатку ў Бога;
3
усё праз Яго пачало быць,
і без Яго нішто не пачало быць, што пачало быць.
4
У Ім было жыццё,
і жыццё было святлом для людзей;
5
і святло ў цемры свеціць,
і цемра не агарнула яго.
6
Быў чалавек, пасланы ад Бога;
імя яму Іаан;
7
ён прыйшоў для сведчання,
каб сведчыць пра Святло,
каб усе ўверавалі праз яго.
8
Ён не быў святлом,
але прыйшоў, каб сведчыць пра Святло;
9
было Святло ісціннае,
Якое прасвятляе ўсякага чалавека, што прыходзіць у свет;
10
у свеце быў,
і свет праз Яго пачаў быць,
і свет Яго не пазнаў;
11
да сваіх прыйшоў,
і свае Яго не прынялі.
12
А тым, што прынялі Яго,
даў уладу стаць дзецьмі Божымі,
тым, што веруюць у імя Яго,
13
якія не ад крыві,
і не ад жадання плоці,
і не ад жадання мужа,
а ад Бога нарадзіліся.
14
І Слова стала плоццю,
і жыло сярод нас,
і мы бачылі славу Яго ад Айца, славу як Адзінароднага,
поўнага благадаці і ісціны.
15
Іаан сведчыць пра Яго
і, ўсклікаючы, гаворыць: гэта быў Той,
пра Каго я сказаў: Той, Хто ідзе за мною, наперадзе мяне стаў,
бо раней за мяне быў;
16
і ад паўнаты Яго мы ўсе прынялі і благадаць на благадаць;
17
бо закон праз Маісея дадзены,
а благадаць і ісціна праз Іісуса Хрыста сталіся.
18
Бога ніхто не бачыў ніколі;
Адзінародны Сын, Які ва ўлонні Айца, Ён явіў.
19
І вось сведчанне Іаана,
калі Іудзеі паслалі з Іерусаліма святароў і левітаў,
каб спыталі яго: хто ты?
20
І ён вызнаў і не адрокся;
і вызнаў: я не Хрыстос.
21
І спыталі яго: дык што?
ты Ілія?
І ён сказаў: не.
Ты прарок?
І адказаў: не.
22
Сказалі яму: хто ж ты?
каб даць адказ тым, хто паслаў нас;
што ты скажаш пра самога сябе?
23
Ён сказаў: я голас таго, хто кліча ў пустыні:
выпрамце шлях Госпаду, як сказаў прарок Ісаія.
24
А пасланыя былі з фарысеяў;
25
і яны пыталіся ў Яго і казалі Яму: чаго ж Ты хрысціш,
калі Ты не Хрыстос, ні Ілія, ні прарок?
26
Адказаў ім Іаан, кажучы: я хрышчу вадою;
але сярод вас стаіць Той, Каго вы не ведаеце;
27
гэта Той, Хто ідзе за мною, Які наперадзе мяне стаў,
у Якога я няварты развязаць рамень абутку Яго.
28
Гэта было ў Віфавары за Іарданам,
дзе хрысціў Іаан.
29
На другі дзень бачыць Іаан Iісуса, Які ідзе да яго,
i кажа: вось Агнец Божы,
што бярэ на Сябе грахі свету;
30
гэта Той, пра Якога я сказаў:
"за мною ідзе Муж, Які наперадзе мяне стаў,
бо раней за мяне быў";
31
і я не ведаў Яго;
але, каб Ён быў яўлены Ізраілю,
дзеля гэтага прыйшоў я хрысціць вадою.
32
I сведчыў Іаан,
кажучы: я бачыў Духа, Які сыходзіў як голуб з неба,
i Ён застаўся на Ім;
33
і я не ведаў Яго;
але Той, Хто паслаў мяне хрысціць вадою, сказаў мне:
"над Кім убачыш Духа, Які сыходзіць і застаецца на Ім,
Той i ёсць, што хрысціць Духам Святым";
34
і я бачыў i засведчыў,
што Ён — Сын Божы.
35
На другі дзень зноў стаяў Іаан i двое з вучняў яго.
36
I, убачыўшы Іісуса, Які ішоў,
ён сказаў: вось Агнец Божы.
37
І пачулі абодва вучні, як ён казаў гэта,
i пайшлі за Iісусам.
38
Іісус жа, абярнуўшыся i ўбачыўшы, што яны ідуць за Ім,
кажа ім: чаго вы шукаеце?
Яны сказалі Яму: Равві
(што азначае: Вучыцель),
дзе Ты жывеш?
39
Ён кажа ім: ідзіце i ўбачыце.
Яны пайшлі i ўбачылі, дзе Ён жыве,
i прабылі ў Яго дзень той.
Было ж каля дзесятай гадзіны.
40
Адзін з дваіх,
што пачулі ад Іаана пра Іісуса i пайшлі за Ім,
быў Андрэй, брат Сімана Пятра.
41
Ён першы знаходзіць брата свайго Сімана
i кажа яму: мы знайшлі Месію
(што ў перакладзе азначае: Хрыстос).
42
І прывёў яго да Іісуса.
Глянуўшы на яго, Іісус сказаў: ты Сіман, сын Іоны;
ты будзеш звацца Кіфа (што азначае: камень).
43
На другі дзень захацеў Ён ісці ў Галілею;
i знаходзіць Філіпа і кажа яму: ідзі за Мною.
44
Філіп жа быў з Віфсаіды,
з горада Андрэя i Пятра.
45
Знаходзіць Фiлiп Нафанаіла i кажа яму:
мы знайшлі Таго, пра Kаго пiсалі Маісей у законе i прарокі,
Іісуса, Сына Іосіфавага, з Назарэта.
46
І сказаў яму Нафанаіл: ці можа з Назарэта быць што добрае?
Філіп кажа яму: ідзі і паглядзі.
47
Убачыў Іісус Нафанаіла, які ішоў да Яго, і кажа пра яго:
вось, сапраўды, Ізраільцянін, у якім няма крывадушнасці.
48
Кажа Яму Нафанаіл: адкуль Ты мяне ведаеш?
У адказ Іісус сказаў яму: перш, чым паклікаў цябе Філіп,
калі ты быў пад смакоўніцаю, Я бачыў цябе.
49
Нафанаіл адказаў Яму: Равві!
Ты Сын Божы, Ты Цар Ізраілеў.
50
У адказ Іісус сказаў яму: ты верыш,
бо Я сказаў табе: "Я бачыў цябе пад смакоўніцаю";
убачыш большае за гэта.
51
I кажа яму: праўду, праўду кажу вам:
з гэтага часу ўбачыце неба раскрытае
i ангелаў Божых, што ўзыходзяць i сыходзяць да Сына Чалавечага.