1
Пачатак Евангелля Іісуса Хрыста, Сына Божага,
2
як напісана ў прарокаў:
"вось, Я пасылаю Ангела Майго перад абліччам Тваім,
які падрыхтуе шлях Твой перад Табою".
3
"Голас таго, хто кліча ў пустыні:
падрыхтуйце шлях Госпаду,
простымі зрабіце сцежкі Яму".
4
З’явіўся Іаан, хрысцячы ў пустыні
і прапаведуючы хрышчэнне пакаяння дзеля адпушчэння грахоў.
5
І выходзілі да яго ўся краіна Іудзейская ды Іерусалімляне,
і хрысціліся ад яго ўсе ў рацэ Іардане,
спавядаючыся ў грахах сваіх.
6
Іаан жа насіў вопратку з вярблюджага воласу
і скураны пояс на паясніцы сваёй
і еў акрыды і дзікі мёд.
7
І прапаведаваў, кажучы: ідзе за мною Мацнейшы за мяне,
у Якога я няварты, нахіліўшыся, развязаць рамень абутку Яго.
8
Я хрысціў вас вадою,
а Ён будзе хрысціць вас Духам Святым.
9
І было ў тыя дні,
прыйшоў Іісус з Назарэта Галілейскага
і хрысціўся ад Іаана ў Іардане.
10
І калі выходзіў з вады,
убачыў адразу Іаан, што раскрываюцца нябёсы
і Дух як голуб сыходзіць на Яго.
11
І голас быў з нябёсаў:
Ты Сын Мой узлюблены,
Якога Я ўпадабаў.
12
І адразу Дух вядзе Яго ў пустыню.
13
І быў Ён там у пустыні сорак дзён, спакушаны сатаною,
і быў са звярамі.
І Ангелы служылі Яму.
14
Пасля ж таго, як узяты быў Іаан,
прыйшоў Іісус у Галілею,
прапаведуючы Евангелле Царства Божага.
15
і кажучы, што споўніўся час
і наблізілася Царства Божае;
пакайцеся і веруйце ў Евангелле.
16
А ідучы каля мора Галілейскага,
убачыў Сімана і Андрэя, брата Сіманавага,
якія закідвалі мярэжы ў мора,
бо яны былі рыбаловы.
17
І сказаў ім Іісус: ідзіце за Мною,
і Я зраблю, што вы будзеце лаўцамі людзей.
18
І яны адразу, пакінуўшы мярэжы свае, пайшлі ўслед за Ім.
19
І, прайшоўшы крыху адтуль,
Ён убачыў Іакава Зевядзеевага і Іаана, брата яго,
як яны, таксама ў лодцы, ладзілі мярэжы;
20
і адразу паклікаў іх.
І яны, пакінуўшы бацьку свайго Зевядзея ў лодцы з работнікамі,
пайшлі за Ім.
21
І прыходзяць у Капернаум;
і неўзабаве ў суботу ўвайшоў Ён у сінагогу і вучыў.
22
І здзіўляліся вучэнню Яго;
бо Ён вучыў іх, як той, хто мае ўладу,
а не як кніжнікі.
23
І быў у сінагозе іхняй чалавек у духу нячыстым,
і закрычаў ён,
24
кажучы: пакінь,
што табе да нас, Іісусе Назараніне?
Ты прыйшоў загубіць нас.
Ведаю Цябе, хто Ты, Святы Божы.
25
Але Іісус забараніў яму,
кажучы: змоўкні і выйдзі з яго.
26
І дух нячысты,
скалануўшы яго і ўскрыкнуўшы моцным голасам,
выйшаў з яго.
27
І жахнуліся ўсе,
так што пыталіся адзін у аднаго, гаворачы: што гэта?
што гэта за новае вучэнне,
што Ён з уладаю і духам нячыстым загадвае,
і яны слухаюцца Яго?
28
І разнеслася чутка пра Яго адразу па ўсіх ваколіцах Галілеі.
29
І адразу, выйшаўшы з сінагогі,
яны прыйшлі ў дом Сімана і Андрэя
з Іакавам і Іаанам.
30
А цешча Сіманава ляжала ў гарачцы,
і адразу кажуць Яму пра яе.
31
І, падыйшоўшы, Ён падняў яе, узяўшы за руку;
і гарачка адразу пакінула яе,
і яна прыслужвала ім.
32
А як вечарэла і сонца зайшло,
прыносілі да Яго ўсіх хворых і апанаваных дэманамі.
33
І ўвесь горад сабраўся да дзвярэй.
34
І Ён ацаліў многіх, якія пакутавалі ад розных хваробаў,
і дэманаў многіх выгнаў,
і не дазваляў дэманам гаварыць,
бо яны ведалі, што Ён Хрыстос.
35
А раніцай, калі было яшчэ вельмі цёмна, Ён, устаўшы, выйшаў;
і пайшоў у пустэльнае месца,
і там маліўся.
36
І паспяшаліся ўслед Яму Сіман і тыя, што былі з ім.
37
І, знайшоўшы Яго, кажуць Яму: усе шукаюць Цябе.
38
І кажа Ён ім:
хадзем у бліжэйшыя вёскі і гарады,
каб Мне і там прапаведаваць;
бо на тое Я і выйшаў.
39
І Ён прапаведаваў у сінагогах іхніх па ўсёй Галілеі
і дэманаў выганяў.
40
І прыходзіць да Яго пракажоны,
просячы Яго і на калені падаючы перад Ім,
кажа Яму: калі Ты хочаш, можаш ачысціць мяне.
41
Іісус жа, змілаваўшыся над ім, працягнуў руку,
дакрануўся да яго і кажа яму: хачу, ачысціся.
42
І калі сказаў Ён, адразу сышла з яго праказа,
і ён стаў чысты.
43
І, звярнуўшыся да яго сурова, Ён адразу адаслаў яго,
44
і кажа яму: глядзі,
нікому нічога не гавары;
а ідзі, пакажыся святару
і прынясі за ачышчэнне тваё, што загадаў Маісей,
дзеля сведчання ім.
45
А ён, выйшаўшы, пачаў шмат абвяшчаць і распавядаць,
так што Іісус ужо не мог адкрыта ўвайсці ў горад,
а быў звонку, у пустэльных мясцінах.
І прыходзілі да Яго адусюль.