1
Алілуя. Слаўце Госпада, бо Ён добры, бо вечная ласка Ягоная.
2
Хай скажа сёньня дом Ізраілеў: Ён добры, бо вечная ласка Ягоная.
3
Хай скажа сёньня дом Ааронаў: Ён добры, бо вечная ласка Ягоная.
4
Хай скажуць сёньня, хто баіцца Госпада: Ён добры, бо вечная ласка Ягоная.
5
З уціску паклікаў я Госпада, і пачуў мяне, і на шырокае месца вывеў мяне Гасподзь.
6
Гасподзь за мяне - не збаюся: што зробіць мне чалавек?
7
Гасподзь мне памочнік: буду глядзець на ворагаў маіх.
8
Лепей спадзявацца на Госпада, чым спадзявацца на чалавека.
9
Лепей спадзявацца на Госпада, чым спадзявацца на князёў.
10
Усе народы абступілі мяне, але імем Гасподнім я іх скінуў;
11
Абступілі мяне, атачылі мяне; але імем Гасподнім я іх скінуў.
12
Абселі мяне, як пчолы соты, і пагасьлі, як вагонь у цёрне; імем Гасподнім я іх скінуў.
13
Моцна штурхнулі мяне, каб я ўпаў; але Гасподзь падтрымаў мяне.
14
Гасподзь сіла мая і песьня; Ён зрабіўся выратаваньнем маім.
15
Голас радасьці і выратаваньня ў жытлішчах праведнікаў; правіца Гасподняя творыць сілу!
16
Правіца Гасподняя высока, правіца Гасподняя творыць сілу!
17
Не памру, а жыць буду і абвяшчацьму дзеі Гасподнія.
18
Строга пакараў мяне Гасподзь, але сьмерцю мяне не скараў.
19
Адчынеце мне браму праўды: увайду ў яе, праслаўлю Госпада,
20
вось брама Госпада, праведныя ўвойдуць у яе.
21
Слаўлю Цябе, што Ты пачуў мяне і зрабіўся ратункам маім.
22
Камень, які адкінулі будаўнікі, зрабіўся галавою вугла.
23
Гэта - ад Госпада, і гэта дзівосна ў нашых вачах.
24
Гэты дзень стварыў Гасподзь: парадуемся і ўзьвесялімся ў дзень гэты!
25
О, Госпадзе, выратуй! О, Госпадзе, пашчасьці!
26
Дабраславёны, хто ідзе ў імя Гасподняе! Дабраслаўляем вас з дома Гасподняга.
27
Бог - Гасподзь, і апраменіў нас; зьвяжэце шнурамі ахвяру, вядзеце да нарожнікаў ахвярніка.
28
Ты - Бог мой: славіць буду Цябе; Ты - Бог мой: славіць буду Цябе, (славіць буду Цябе, бо Ты пачуў мяне і зрабіўся маім ратаваньнем).
29
Слаўце Госпада, бо Ён добры, бо вечная ласка Ягоная.