1
Песьня ўзыходжаньня. Спамяні, Госпадзе, Давіда, і ўсе ягоныя пакуты:
2
як ён прысягаў Госпаду, даваў зарок Моцнаму Якава;
3
"не ўвайду ў палатку дома майго, ня ўзыду на ложак мой;
4
ня дам сну вачам маім і павекам маім дрымоты,
5
пакуль не знайду месца Госпаду, жытлішча Моцнаму Якава".
6
Вось, мы чулі пра яго ў Эфраце, знайшлі яго на палях Ярыма.
7
Пойдзем да жытлішча Ягонага, паклонімся падножжу ног Ягоных.
8
Стань, Госпадзе, на месца пакою Твайго, Ты і каўчэг магутнасьці Тваёй.
9
Сьвятары Твае апранаюцца ў праўду, і сьвятыя Твае ўзрадуюцца.
10
Дзеля Давіда, раба Твайго, не адвярні аблічча памазанца Твайго.
11
Прысягаў Гасподзь Давіду ў ісьціне, і не зрачэцца яе; "ад плоду ўлоньня твайго пасаджу на троне тваім.
12
Калі сыны твае будуць шанаваць запавет Мой і Мае сьведчаньні, якім Я іх навучу: дык і іхнія сыны вечна сядзецьмуць на троне тваім".
13
Бо выбраў Гасподзь Сіён; пажадаў яго жытлом Сабе.
14
"Гэта - спакой Мой навечна; тут пасялюся, бо Я пажадаў яго.
15
Ежу ягоную дабраслаўляючы дабраслаўлю, убогіх ягоных накармлю хлебам;
16
сьвятароў ягоных апрану ў выратаваньне, і сьвятыя ягоныя радасьцю ўзрадуюцца.
17
Там згадую рог Давіду, пастаўлю сьветач памазанцу Майму.
18
Ворагаў ягоных апрану ў сорам; а на ім будзе зьзяць вянок ягоны".