1
Алілуя. Хвалеце імя Гасподняе, хвалеце, рабы Гасподнія,
2
усе, хто стаіць у доме Гасподнім, у дварах Бога нашага.
3
Хвалеце Госпада, бо Гасподзь добры; сьпявайце імю Ягонаму, бо гэта соладка,
4
бо Гасподзь абраў сабе Якава, Ізраіля ўласнасьцю Сваёю.
5
Я ўведаў, што Гасподзь вялікі, і Гасподзь наш вышэйшы за ўсіх багоў.
6
Гасподзь творыць усё, што хоча, на нябёсах і на зямлі, на морах і ва ўсіх прадоньнях;
7
узводзіць хмары ад краю зямлі, творыць маланкі пры дажджы, выводзіць вецер са сховішчаў Сваіх.
8
Ён пабіў першынцаў Егіпта, ад чалавека да быдла,
9
паслаў азнакі і цуды сярод цябе, Егіпце, на фараона і на ўсіх рабоў ягоных,
10
пабіў народы многія, і вынішчыў цароў моцных:
11
Сігона, цара Амарэйскага, і Ога, цара Васанскага, і ўсе царствы Ханаанскія;
12
і аддаў зямлю іхнюю ў спадчыну, у спадчыну Ізраілю, народу Свайму.
13
Госпадзе! імя Тваё навечна; Госпадзе! памяць пра Цябе з роду ў род.
14
Бо Гасподзь судзіцьме народ Свой, і з рабоў Сваіх умілажаліцца.
15
Ідалы язычнікаў - срэбра і золата, утворы рук чалавечых.
16
Ёсьць у іх вусны, але не маўляюць, ёсьць у іх вочы, але ня бачаць;
17
ёсьць у іх вушы, але ня чуюць, і няма дыханьня ў вуснах у іх.
18
Спадобняцца ім тыя, што робяць іх, і кожны, хто спадзяецца на іх.
19
Доме Ізраілеў! дабраславеце Госпада. Доме Ааронаў! дабраславеце Госпада.
20
Доме Лявія! дабраславеце Госпада. Хто баіцца Госпада, дабраславеце Госпада.
21
Дабраславёны Гасподзь ад Сіёна, Які жыве ў Ерусаліме! Алілуя!