1
Агея і Захарыі. Алілуя. Хвалі душа мая Госпада.
2
Буду славіць Госпада, пакуль жыву; пецьму Богу майму, пакуль існую.
3
Не кладзеце надзеяў на князёў, на сына людзкога, у якім ратунку няма.
4
Выходзіць дух ягоны, і ён вяртаецца ў зямлю сваю; у той дзень зьнікаюць усе намеры ягоныя.
5
Шчасны, каму памочнік Бог Якаваў, у каго надзея на Госпада Бога ягонага,
6
Які стварыў неба і зямлю, мора і ўсё, што ў іх, Які вечна захоўвае вернасьць,
7
творыць суд пакрыўджаным, дае хлеб галодным. Гасподзь вызваляе вязьняў;
8
Гасподзь размыкае вочы сьляпым, Гасподзь сагнутых выпроствае; Гасподзь любіць праведных.
9
Гасподзь ахоўвае прыхадняў, падтрымлівае сірату і ўдаву; а шлях бязбожных - скрыўляе.
10
Гасподзь будзе валадарыць вечна, Бог твой, Сіёне, з роду ў род. Алілуя.