1
Кіроўцу хору. Раба Гасподняга Давіда, калі ён прамовіў ад Госпада словы гэтай песьні ў той дзень, як Гасподзь вызваліў яго з рук усіх ягоных ворагаў і з рукі Саўлавай. І ён сказаў:
2
палюблю Цябе, Госпадзе, моц мая!
3
Гасподзь мой прытулак і цьвярдыня мая, мой Бог - скала мая; на Яго я спадзяюся, шчыт мой, рог ратунку майго і прытулак мой.
4
Паклічу Госпада, годнага пакланеньня, і ад ворагаў маіх уратуюся.
5
Агарнулі мяне пакуты сьмяротныя, і патокі бяспраўя напалохалі мяне;
6
ланцугі пекла аблеглі мяне, і сеткі сьмерці аблыталі мяне.
7
У цеснаце маёй паклікаў я Госпада, і да Госпада майго зьвярнуўся. І пачуў Ён зь сьвятых харомаў Сваіх голас мой, і енк мой дайшоў да слыху Ягонага.
8
Затрэслася і захісталася зямля; уздрыгнулі і зрушыліся асновы гор; бо ўгневаўся Бог;
9
падняўся дым ад гневу Ягонага, і з вуснаў Ягоных вагонь пажыральны; гарачае вугольле сыпалася зь Яго.
10
Нахіліў Ён нябёсы і сышоў, і змрок - пад нагамі ў Яго.
11
І сеў на херувімаў і паляцеў, і памчаўся на крылах ветру.
12
І зрабіў сваёю заслонаю змрок, і ценем вакол Сябе змрок водаў, хмараў нябесных.
13
Ад бляску, што прад Ім, уцякалі аблокі Ягоныя, град і вугольле вогненнае.
14
І загрымеў у нябёсах Гасподзь, і падаў Усявышні Свой голас, град і вогненнае вугольле.
15
Пусьціў стрэлы Свае, і расьсеяў іх, мноства маланак, і рассыпаў іх.
16
І сталіся крыніцы водаў, і адчыніліся асновы сусьвету ад грознага голасу Твайго, Госпадзе, ад подыху гнеўнага духу Твайго.
17
Ён працягнуў з вышыні Сваю руку і ўзяў мяне, і дастаў мяне з многіх водаў,
18
уратаваў мяне ад ворага майго дужага і ад ненавісьнікаў маіх, якія былі дужэйшыя за мяне.
19
Яны паўсталі на мяне ў дзень няшчасьця майго, але Гасподзь быў мне апораю.
20
Ён вывеў мяне на шырокае месца і вызваліў мяне; бо ўпадабаў мяне.
21
Даў мне Гасподзь паводле праўды маёй, па чысьціні рук маіх узнагародзіў мяне;
22
бо я трымаўся дарог Гасподніх і ня быў бязбожны прад Богам маім;
23
бо ўсе наказы Ягоныя перада мною, і ад пастановаў Ягоных я не адступаўся.
24
Я быў прад Ім беззаганны і асьцерагаўся, каб не зграшыць,
25
і даў мне Гасподзь паводле праўды маёй, па чысьціні рук маіх прад вачыма Ягонымі.
26
Зь літасьцівым Ты літасьцівы, з чалавекам шчырым - шчыры,
27
з чыстым - чысты, а з хітрым - паводле хітрыны ягонай.
28
Бо Ты людзей прыгнечаных цешыш, а вочы пагардлівыя прыніжаеш.
29
Ты запальваеш сьветач мой, Госпадзе; Бог мой прасьвятляе цемру маю.
30
З табою я пабіваю войска, з Богам маім узыходжу на мур.
31
Бог! - Беззаганны шлях Ягоны, чыстае слова ў Госпада; Ён шчыт усім, хто на Яго спадзяецца.
32
Бо хто Бог, апрача Госпада, і хто абарона, апрача Бога нашага?
33
Бог апаясвае мяне сілаю і пракладае мне правільны шлях,
34
робіць ногі мае, як у аленя, і на вышынях маіх становіць мяне;
35
вучыць рукі мае змагацца, і мышцы мае ламаюць лук медны.
36
Ты даў мне шчыт ратунку Твайго, і правіца Твая падтрымлівае мяне, і міласьць Твая ўзьвялічвае мяне.
37
Ты пашыраеш крок мой пада мною, і ня хістаюцца ногі мае.
38
Я перасьледую ворагаў маіх і даганяю іх, і не вяртаюся, пакуль ня вынішчу іх;
39
пабіваю іх, і ня могуць яны падняцца; пападаюць пад ногі мае,
40
бо Ты аперазаў мяне сілаю для вайны і кінуў пад ногі мне тых, што на мяне паўсталі;
41
ты павярнуў да мяне тылам ворагаў маіх; і я зьнішчаю тых, што ненавідзяць мяне:
42
яны лямантуюць, ды няма каму іх ратаваць; да Госпада - але Ён ня слухае іх;
43
я расьсейваю іх, як пыл перад абліччам ветру, як вулічны бруд тапчу іх.
44
Ты збавіў мяне ад бунту народу, паставіў мяне галавою іншапляменцаў; народ, якога я ня ведаў, служыць мне;
45
па адной чутцы пра мяне скараюцца мне; чужынцы лісьлівяцца перада мною.
46
Іншапляменцы бялеюць і трымцяць ва ўмацаваньнях сваіх.
47
Жывы Гасподзь, і дабраславёны мой абаронца! Хай будзе ўслаўлены Бог ратунку майго.
48
Бог, Які помсьціць за мяне і ўпакорвае мне народы,
49
і вызваляе мяне ад ворагаў маіх! Ты ўзьнёс мяне над тымі, хто паўстае супраць мяне, і ад чалавека жорсткага мяне выбавіў.
50
За гэта праслаўлю Цябе, Госпадзе, сярод іншапляменцаў і буду сьпяваць імю Твайму;
51
таму, хто велічна ратуе цара і творыць міласьць памазанцу Твайму Давіду і роду Ягонаму навечна.