1
Псальма Давідава. Ня гневайся на злачынцаў, не зайздросьці несправядлівым,
2
бо яны, як трава, неўзабаве скошаны будуць, і як былінка зялёная, завянуць.
3
Спадзявайся на Госпада і рабі дабро; жыві на зямлі і праўды трымайся.
4
Суцяшайся Госпадам, і Ён спраўдзіць жаданьні сэрца твайго.
5
Госпаду перадай дарогу тваю, і на яго спадзявайся, і Ён зробіць,
6
і выведзе, як сьвятло, праўду тваю, і справядлівасьць тваю, як полудзень.
7
Скарыся Госпаду і на Яго спадзявайся. Не зайздросьці таму, каму шчасьціць у дарозе ягонай, чалавеку хітрамыснаму.
8
Перастань гневацца і пакінь запальчывасьць; ня імкніся рабіць благое,
9
бо хто робіць благое, будзе зьнішчаны, а хто спадзяецца на Госпада, зямлю ўспадкуе.
10
Яшчэ трохі, і злачынца ня стане; паглядзіш на месца ягонае, і няма яго.
11
А пакорныя зямлю ўспадкуюць, і ўраскошуюцца спакоем вялікім.
12
Бязбожны зло намышляе супроць праведніка і скрыгоча на яго зубамі сваімі;
13
а Гасподзь пасьміхаецца зь яго; бо бачыць, што прыходзіць дзень ягоны.
14
Бязбожныя вымаюць меч і напінаюць лук свой, каб паваліць беднага і ўбогага, каб зваліць тых, у каго дарога простая:
15
меч іхні ўвойдзе ў іхняе сэрца, і лукі іхнія паламаюцца.
16
Лепш - малое ў праведніка, чым багацьце - у многіх бязбожнікаў,
17
бо зламаюцца плечы ў бязбожных, а праведных сіліць Гасподзь!
18
Гасподзь ведае дні беззаганных і дастатак іхні застаецца навечна.
19
Ня будуць яны пасаромлены ў люты час, і ў дні голаду сытыя будуць;
20
а бязбожныя загінуць, і ворагі Гасподнія, як авечы лой, зьнікнуць, у дыме зьнікнуць.
21
Пазычае бязбожны - і не аддае, а праведны ўмілажальваецца і дае,
22
бо ўміласлаўленыя Ім - зямлю ўспадкуюць, а праклятыя Ім - будуць вынішчаны.
23
Ад Госпада крокі чалавека пабожнага ставяцца моцна, і Ён дабраволіць дарозе ягонай:
24
калі ён будзе падаць, не ўпадзе, бо Гасподзь падтрымлівае яго за руку.
25
Я быў малады і састарыўся, а ня бачыў праведніка пакінутага, і нашчадкаў яго, каб хлеба прасілі:
26
ён кожны дзень шкадуе і пазычае, і нашчадкам ягоным - дабраславеньне будзе.
27
Ухіляйся ад благога, і рабі дабро, і жыць будзеш вечна:
28
бо і Гасподзь любіць праўду, і не пакідае богабаязных Сваіх; навек ацалёныя будуць яны; а насеньне бязбожных вынішчыцца.
29
Праведныя ўспадкуюць зямлю, і будуць жыць на ёй вечна.
30
Вусны праведніка мудрасьць маўляюць, і язык ягоны вымаўляе праўду.
31
Закон Божы ў сэрцы ў яго; не пахіснуцца ногі ягоныя.
32
Бязбожны падглядвае праведніка і спрабуе забіць яго;
33
але Гасподзь не аддасьць яго ў рукі ягоныя, і ня дасьць зьвінаваціць яго, калі яго будуць судзіць.
34
Спадзявайся на Госпада, і трымайся дарогі Ягонай: і Ён падыме цябе, каб ты зямлю ўспадкаваў; і калі будуць зьнішчаць бязбожных, ты ўбачыш.
35
Бачыў я бязбожніка грознага, які разгаліноўваўся, нібы самарослае расахатае дрэва;
36
але ён прайшоў, і вось, няма яго; шукаю яго і не знаходжу.
37
Назірай за беспахібным і дзівіся на праведнага; бо чалавеку міралюбнаму - будучыня;
38
а беззаконьнікі ўсе вынішчацца; будучыня беззаконьнікаў зьнікне.
39
Ад Госпада выратаваньне праведнікам, Ён - абарона ім у часіны жальбы:
40
і дапаможа ім Гасподзь і вызваліць іх; выбавіць іх ад бязбожных і ўратуе іх, бо яны на Яго надзею кладуць.