1
Кіроўцу хору. Псальма Давідава,
2
Дабрашчасны, хто дбае пра ўбогага! У дзень бедства выбавіць яго Гасподзь.
3
Гасподзь ахавае яго і жыцьцё яму зьберажэ; дабрашчасны ён на зямлі будзе. І Ты не здасі яго на волю ворагаў ягоных.
4
Гасподзь умацуе яго на ложку хваробы ягонай. Ты зьменіш увесь ложак ягоны ў хваробе ягонай.
5
Я сказаў: Госпадзе! зьлітуйся зь мяне, вылечы душу маю; бо зграшыў я прад Табою.
6
Ворагі мае пра мяне кажуць благое: "Калі ён памрэ, і загіне імя ягонае?"
7
І калі хто прыходзіць пабачыць мяне, кажа няпраўду; сэрца ягонае складае ў сабе няпраўду, і ён, выйшаўшы, гаворыць пра тое.
8
Усе ненавідзяць мяне, шэпчуцца паміж сабою супроць мяне, благое супроць мяне намышляюць:
9
"слова Веліяла прыйшло на яго; ён лёг; і болей ня ўстане".
10
Нават чалавек мірны са мною, на якога я спадзяваўся, які еў мой хлеб, падняў на мяне нагу.
11
А Ты, Госпадзе, зьлітуйся зь мяне і мяне падымі, і я ім заплачу.
12
З таго даведаюся, што Ты любіш мяне, калі вораг мой не апануе мяне,
13
а мяне захаваеш у цэласьці маёй і паставіш прад абліччам Тваім навечна.
14
Дабраславёны Гасподзь, Бог Ізраілеў, адвечна й навечна! Амін, амін!