1
Кіроўцу хору. Сыноў Карэевых Псальма.
2
Пляскайце ў далоні, усе народы, клікніце Богу голасам радасьці;
3
бо Гасподзь Усявышні грозны, - вялікі Цар над усёю зямлёю;
4
скарыў нам народы і плямёны пад ногі нашыя;
5
выбраў нам спадчыну нашу, красу Якава, якога палюбіў.
6
Узышоў Бог пад воклічы, Гасподзь пад гукі трубныя.
7
Сьпявайце Богу нашаму, сьпявайце; сьпявайце цару нашаму, сьпявайце;
8
бо Бог - Цар усёй зямлі; сьпявайце ўсе разумна.
9
Бог зацараваў над народамі, Бог сеў на сьвятым троне Сваім;
10
сабраліся валадары народаў да народу Бога Абрагамавага; бо шчыты зямлі - Божыя; Ён узьнесены над намі.