1
Песьня. Псальма сыноў Карэевых.
2
Вялікі Гасподзь і праслаўлены вельмі ў горадзе Бога нашага, на сьвятой гары Ягонай.
3
Прыгожае ўзвышша, радасьць усёй зямлі гара Сіён; на паўночным схіле яе горад вялікага Цара.
4
Бог у харомах ягоных вядомы як цьвярдыня:
5
бо вось, сышліся цары і прайшлі ўсе міма;
6
убачылі і дзіву даліся, спалохаліся і паўцякалі:
7
агарнуў іх там страх і пакута, быццам боль парадзіху;
8
усходнім ветрам разьбіў Ты Тарсіскія караблі.
9
Як мы чулі, так і ўбачылі ў горадзе Госпада сілы, у горадзе Бога нашага; Бог уцьвердзіць яго навечна.
10
Разважалі мы, Божа, пра добрасьць Тваю пасярод храма Твайго.
11
Як імя Тваё, Божа, так і слава Твая да краю зямлі; правіца Твая поўная праўды.
12
Хай весяліцца гара Сіён, хай радуюцца дочкі юдэйскія дзеля судоў Тваіх, Госпадзе.
13
Атачэце Сіён, і абступеце яго; палічэце ягоныя вежы;
14
Зьвярнеце сэрца ваша на ўмацаваньні ягоныя; разгледзьце будынкі ягоныя, каб расказаць пакаленьню наступнаму,
15
бо гэты Бог ёсьць Бог наш на векі вечныя; Ён будзе павадыром нам да самае сьмерці.