1
Кіроўцу хору. На струнных інструмэнтах. Вучэньне Давідава.
2
Пачуй, Божа, малітву маю, і ад маленьня майго не хавайся;
3
уваж мне і пачуй мяне; я стагну ў гароце маёй і бянтэжуся
4
ад крыку варожага, ад уціску бязбожнага; бо яны мне накідаюць беззаконьне і ў гневе супроць мяне варагуюць.
5
Сэрца маё трапеча ўва мне і сьмяротныя страхі мяне ахапілі;
6
страх і жудасьць мяне агарнулі, і вусьцішна мне.
7
І сказаў я: "Хто даў бы мне крылы, як у голуба? Я паляцеў бы і супакоіўся;
8
далёка заляцеў бы, і ў пустыні застаўся б;
9
пасьпяшаўся б схавацца ад буры й віхуры".
10
Разладзь, Госпадзе, і падзялі языкі іхнія, бо я гвалт і нязгоду ў горадзе бачу;
11
удзень і ўначы яны ходзяць навокал па ягоных мурах; зладзействы і бедствы ў ім;
12
сярод яго згуба; ашука і подступ ня сыходзяць з вуліц ягоных:
13
бо ня вораг мяне кляне, - гэта я ператрываў бы; не ненавісьнік мой узьвялічваецца нада мною - ад яго я схаваўся б;
14
а ты, хто быў мне тым, што і сам я сабе, сябар мой і паплечнік мой,
15
з кім мы шчырыя гутаркі мелі і разам хадзілі ў дом Божы.
16
Хай іх сьмерць ня міне; хай сыдуць яны жывыя ў пекла; бо злачынства ў сялібах іхніх, у іхнім сэрцы,
17
я ж паклічу Бога, і Гасподзь мяне выратуе.
18
Увечары і раніцай і апоўдні я буду маліць і прасіць, і Ён пачуе мой голас;
19
выбавіць душу маю ў спакоі ад тых, хто на мяне паўстае; бо іх многа ў мяне;
20
Бог выслухае, і суцешыць іх Той, Хто адвеку сядзіць на троне, бо няма ў іх перамены, і Бога яны не баяцца;
21
рукі свае паднялі на тых, якія зь імі ў міры, парушылі згоду сваю;
22
вусны ў іх гладкія, нібы масла, а ў сэрцы варожасьць у іх; словы іхнія лагаднейшыя за алей, а самі яны - мячы аголеныя.
23
Пакінь Госпаду клопат твой, і Ён падтрымае цябе. Ніколі ня дасьць Ён праведніку пахіснуцца.
24
Ты, Божа, зьвядзеш іх у яму пагібельную; крыважэрныя і падступныя не пражывуць палавіны дзён сваіх. А на Цябе, Госпадзе, спадзяюся.