1
Кіроўцу хору. Псальма Давідава для сьпяваньня.
2
Табе, Божа, належыць хвала на Сіёне, і Табе будзе дадзена абяцаньне ў Ерусаліме.
3
Ты чуеш малітву; да Цябе ўсё жывое прыходзіць.
4
Учынкі грахоўных адольваюць мяне. Ты ачысьціш злачынствы нашыя.
5
Дабрашчасны, каго Ты абраў і наблізіў, каб ён жыў у сялібах Тваіх. Насыцімся дабром дома Твайго, сьвятога храма Твайго.
6
Страшны ў правасудзьдзі, пачуй нас, Божа, Ратаўнік наш, надзея ўсіх канцоў зямлі і ўсіх, хто далёка ў моры,
7
Ты, Хто горы паставіў сілаю Сваёю, магутнасьцю аперазаны,
8
Хто таймуе гул мораў, плёскат іхніх хваляў, і бунт народаў!
9
І забаяцца азнакаў Тваіх жыхары ўсіх канцоў зямлі. І ранак і вечар абудзіш на славу Тваю.
10
Ты наведваеш сушу і спатольваеш смагу яе, шчодра яе ўзбагачаеш: паток Божы поўны вады; Ты яе збожжа гатуеш, бо так яе зладзіў;
11
Ты поіш барозны яе, раўняеш камлыгі яе, пульхніш яе кроплямі дажджу, дабраслаўляеш расьліннасьць яе;
12
вянчаеш лета даброці Тваёй, і сьцежкі Твае кроплямі тлушчу цякуць;
13
цякуць на пустэльныя пашы, і пагоркі радасьцю апяразваюцца,
14
лугі апранаюцца ў статкі, і даліны ўкрываюцца збажыною, гукаюць яны і сьпяваюць.