1
Клікніце Богу, уся зямля.
2
Сьпявайце славу імю Ягонаму; гонар славе Ягонай, хвала Яму.
3
Скажэце Богу: грозны Ты ў дзеях Тваіх! У вялікай сіле Тваёй упакорацца Табе ворагі Твае.
4
Хай паклоніцца Табе ўся зямля і сьпявае Табе, хай сьпявае імю Твайму, Усявышні!
5
Прыйдзеце і гляньце на дзеі Бога, грознага ў дзеях супроць сыноў чалавечых.
6
Ён мора ў сушу ператварыў: раку перайшлі нагамі; там радасьць была нам у Ім.
7
Магутнасьцю Сваёю ўладарыць Ён вечна; вочы Ягоныя глядзяць на народы, хай ня ўзносяцца бунтаўшчыкі.
8
Дабраславеце, народы, Бога нашага і ўзнясеце славу Яму.
9
Ён жыцьцё захаваў душы нашай, і назе нашай ня даў пахіснуцца.
10
Ты нас выпрабаваў, Божа, ператапіў нас, як топяць срэбра.
11
Ты ўвёў нас у сетку, аковы паклаў нам на сьцёгны нашыя,
12
пасадзіў чалавека на галаву нам. Мы ўвайшлі ў вагонь і ў ваду, і Ты вывеў нас на волю.
13
Увайду ў дом Твой з цэласпаленьнямі, аддам Табе зарукі мае,
14
якія вымавілі вусны мае і сказаў язык мой у скрусе маёй.
15
Цэласпаленьні тлустыя прынясу я Табе, з дымам ахвярным з авечага лою; ахвярую валоў і казлоў.
16
Прыйдзеце, паслухайце ўсе, богабаязныя, і я абвяшчу вам, што стварыў Ён душы маёй.
17
Я паклікаў Яго вуснамі маімі і ўславіў Яго языком маім.
18
Калі б угледзеў я беззаконьне ў сэрцы маім, дык не пачуў бы мяне Гасподзь.
19
Але Бог пачуў, уважыў голасу маленьня майго.
20
Дабраславёны Бог, Які не адкінуў малітвы маёй і не адвярнуў ад мяне ласкі Свае.