1
Кіроўцу хору Ідутумавага. Псальма Асафава.
2
Голас мой да Бога, і я буду клікаць; голас мой да Бога, і Ён пачуе мяне.
3
У дзень скрухі маёй шукаю Госпада; рука мая працягнута ўначы, і не апускаецца; душа мая ня хоча суцешанай быць.
4
Пра Бога згадваю, і дрыжу; разважаю, і зьнемагае мой дух.
5
Ты не даеш мне вачэй маіх зьмежыць; я ашаломлены, і не магу гаварыць.
6
Разважаю пра даўнія дні, пра гады пракаветныя;
7
узгадваю песьні мае начныя, гутару з сэрцам маім, і выпрабоўвае дух мой:
8
няўжо назаўсёды адкінуў, Гасподзь, і ня будзе больш дабраволіць?
9
няўжо назаўсёды міласьць Яго перастала быць, і спынілася слова Ягонае з роду ў род?
10
няўжо Бог забыўся мілаваць? няўжо ў гневе спыніў шчадроты Свае?
11
І сказаў я: вось гора маё - перамена правіцы Ўсявышняга.
12
Буду ўспамінаць пра дзеі Гасподнія! буду ўспамінаць пра даўнія цуды Твае.
13
Буду ў кожны Твой чын заглыбляцца, разважаць пра вялікія дзеі Твае.
14
Божа! сьвятая дарога Твая. Які Бог такі вялікі, як Бог наш!
15
Ты - Бог, Які творыць цуды; Ты паказаў магутнасьць Сваю сярод народаў;
16
Ты вызваліў народ Твой рукою сыноў Якава і Язэпа.
17
Бачылі Цябе, Божа, воды, бачылі Цябе воды, і напалохаліся, і скалануліся бездані.
18
Аблокі вылівалі воды, хмары аддавалі гром, і лёталі стрэлы Твае.
19
Голас грому Твайго ў коле нябесным; маланкі асьвятлялі сьвет; зямля трэслася і скаланалася.
20
Шлях Твой у моры, і сьцежка Твая ў водах вялікіх, і сьляды Твае невядомыя.
21
Як статак, вёў Ты народ Твой рукою Майсея і Аарона.