1
Кіроўцу хору. На музычным інструмэньце Шошанім-Эдуф. Псальма Асафава.
2
Пастыр Ізраілеў! паслухай; Ты, што водзіш, як авечак, Язэпа, і сядзіш на хэрувімах, акажы Сябе.
3
Перад Яфрэмам і Веньямінам і Манасіем абудзі сілу Тваю і прыйдзі выратаваць нас.
4
Божа! навярні нас; няхай зазьзяе аблічча Тваё, і ўратуемся!
5
Госпадзе, Божа сіл! дакуль будзеш гнеўны да малітваў народу Твайго?
6
Ты накарміў іх хлебам сьлёзным, і напаіў іх сьлязьмі, у вялікай меры,
7
паклаў нас супярэчкаю нашым суседзям, і ворагі нашыя зьдзекуюцца.
8
Божа сіл! узнаві нас; няхай зазьзяе аблічча Тваё, і ўратуемся!
9
Зь Егіпта перанёс Ты лазу вінаградную, выгнаў народы, і пасадзіў яе;
10
ачысьціў пад яе месца, і ўгрунтаваў карэньне яе, і яна напоўніла замлю.
11
Горы накрыліся ценем яе, і гольле яе нібы кедры Божыя:
12
яна пусьціла гольле сваё да мора і пасынкі свае да ракі.
13
Навошта разбурыў Ты агароджу яе, так што скубуць яе ўсе, хто ідзе па дарозе?
14
Лясны вепр яе падкопвае, і зьвер польны яе аб'ядае.
15
Божа сіл! азірніся, паглядзі зь неба і ўбач, і наведай вінаграднік гэты;
16
ахавай тое, што пасадзіла правіца Твая, і пасынкі, якія Ты Сабе ўмацаваў.
17
Яно спалена вагнём, абсечана; хай ад зьзяньня аблічча Твайго загінуць,
18
хай будзе рука Твая над мужам правіцы Тваёй, над сынам чалавечым, якога Ты ўмацаваў Сабе,
19
і мы ад Цябе не адступімся; ажыві нас, і мы будзем імя Тваё заклікаць.
20
Госпадзе, Божа сіл! узнаві нас; няхай зазьзяе аблічча Тваё, і ўратуемся.