1
Кіроўцу хору. На Гэцкім інструмэньце. Псальма Асафава.
2
Сьпявайце радасна Богу, цьвярдыні нашай; усклікайце Богу Якава!
3
Вазьмеце псальму, зайграйце на бубне, на арфе з гукам прыемным, на псалтыры;
4
трубеце ў трубу парою маладзіка, у пэўны час, у дзень сьвята нашага;
5
бо гэта закон Ізраілю, пастанова ад Бога Якаўлевага.
6
Ён пастанавіў гэта ў сьведчаньне Язэпу, калі той выйшаў зь зямлі Егіпецкай, дзе пачуў гукі мовы, якое ня ведаў:
7
"Я зьняў з плячэй ягоны цяжар, і рукі ягоныя вызваліліся ад кашоў".
8
У гароце ты паклікаў Мяне, і Я цябе вызваліў; зь сярэдзіны грому пачуў Я цябе; пры водах Мэрывы выпрабаваў цябе.
9
Слухай, народзе Мой, і Я буду сьведчыць табе; Ізраіле! о, калі б ты паслухаў Мяне!
10
Хай ня будзе ў цябе іншага Бога, і не пакланяйся богу чужому.
11
Я Гасподзь, Бог твой, Які вывеў цябе зь зямлі Егіпецкай; разамкні твае вусны, і Я напоўню іх".
12
Але народ Мой ня слухаўся голасу Майго, і Ізраіль не ўпакорваўся Мне;
13
таму Я пакінуў іх упартасьці іхняга сэрца, хай ходзяць паводле намераў сваіх.
14
О, калі б народ Мой слухаў Мяне і Ізраіль хадзіў Маімі шляхамі!
15
Я хутка ўпакорыў бы ворагаў іхніх і павярнуў бы руку Маю на прыгнятальнікаў іхніх;
16
ненавісьнікі Госпада поўзалі б перад імі, а дабрашчасьце доўжылася б заўсёды.
17
я карміў бы іх тлушчам пшаніцы і насычаў бы іх мёдам са скалы.