1
Песьня. Псальма Асафава.
2
Божа! Не перамоўчы, не маўчы, і не заставайся спакойны, Божа!
3
Бо вось, ворагі Твае зашумелі, і ненавісьнікі Твае паднялі галаву:
4
супроць народу Твайго склалі падступную змову, і раяцца супроць тых, каго Ты ахоўваеш;
5
сказалі: "пойдзем і вынішчым іх з народаў, каб і ня згадвалася болей імя Ізраіля".
6
Змовіліся аднадушна, склалі супроць Цябе хаўрус:
7
селішчы Эдомавыя і Ізмаільцяне, Мааў і Агаране,
8
Гевал і Амон і Амалік, Філістымляне з жыхарамі Тыра;
9
і Асур прыстаў да іх; яны сталі сілаю ўсім сынам Лотавым.
10
Зрабі ім тое самае, што Мадыяму, што Сісару, што Явіну каля патока Кісона,
11
якія вынішчаны ў Аэндоры, зрабіліся гноем зямлі.
12
Зрабі зь імі, з уладарамі іхнімі, як з Орывам і Зівам, і з усімі правадырамі іхнімі, як зь Зэвэем і Салманам,
13
якія казалі: "возьмем сабе на валоданьне селішчы Божыя".
14
Божа мой! хай будуць яны, як пыл у віхуры, як на вятры салома.
15
Як вагонь выпальвае лес, і як полымя апальвае горы,
16
так гані іх бураю Тваёю, і настрашы іх бураю Тваёю,
17
напоўні аблічча іхняе сорамам, каб шукалі яны імя Тваё, Госпадзе!
18
Хай пасаромяцца і настрашаны будуць навечна, хай брыдка ім будзе і хай загінуць,
19
і няхай яны ведаюць, што Ты, Каму адзінаму імя - Гасподзь, Усявышні над усёю зямлёю.