1
Кіроўцу хору. Сыноў Карэевых. Псальма.
2
Госпадзе! Ты ўмілажаліўся зь зямлі Тваёй, вярнуў палон Якаваў;
3
беззаконьне народу Твайго дараваў, усе грахі ягоныя пакрыў,
4
гнеў Твой увесь суняў, адвярнуў лютасьць гневу Твайго.
5
Узнаві нас, Божа ратунку нашага, і спыні абуранасьць Тваю намі.
6
Няўжо вечна будзеш гневацца на нас, і пашырыш Твой гнеў з роду ў род?
7
Няўжо зноў не ажывіш нас, каб народ Твой зарадаваўся Табе?
8
Пакажы нам, Госпадзе, ласку Тваю, і даруй нам выратаваньне Тваё.
9
Паслухаю, што скажа Гасподзь Бог. Ён скажа мір народу Свайму і выбранцам Сваім; і няхай не ўпадуць яны зноў у неразважлівасьць.
10
Сапраўды, выратаваньне Ягонае блізкае тым, хто баіцца Яго, каб слава Ягоная жыла ў нашай зямлі.
11
Вернасьць і мілата сустрэнуцца, справядлівасьць і мір пацалуюцца;
12
зь зямлі вернасьць вырасьце, а справядлівасьць прыхіліцца зь неба;
13
і Гасподзь дабрадзенства ўдзеліць, і ўродзіць зямля наша плод свой;
14
прад Ім справядлівасьць пойдзе, і дарогу нам вызначыць крокам Ягоным.