1
Што ж, скажам, Абрагам, бацька наш, набыў па плоці?
2
Калі Абрагам апраўдаўся дзеямі, ён мае пахвалу, але не перад Богам.
3
Бо што кажа Пісаньне? "Паверыў Абрагам Богу, і гэта залічылася яму ў праведнасьць".
4
Плата працаўніку залічваецца не зь мілаты, а з абавязку;
5
а таму, хто не працуе, а верыць у Таго, Хто апраўдвае бязбожнага, вера ягоная залічваецца ў праведнасьць.
6
Так і Давід называе шчасным чалавека, якому Бог залічвае праведнасьць незалежна ад дзеяў:
7
"дабрашчасныя, каму беззаконьні дараваныя і чые грахі пакрытыя;
8
дабрашчасны той чалавек, якому Гасподзь не залічыць грэху".
9
Дабрашчаснасьць гэтая датычыцца абразаньня, ці неабразаньня? Мы кажам, што Абрагаму вера залічылася ў праведнасьць.
10
Калі залічылася? пасьля абразаньня ці да абразаньня? Не пасьля абразаньня, а да абразаньня.
11
І знак абразаньня ён атрымаў, як пячатку праведнасьці празь веру, якую меў у неабразаньні, так што ён стаўся бацькам усіх веруючых у неабразаньні, каб і ім залічылася праведнасьць,
12
і бацькам абрэзаных, ня толькі тых, што прынялі абразаньне, але і тых, што ходзяць па сьлядах веры бацькі нашага Абрагама, якую меў ён у неабразаньні.
13
Бо не законам дадзена Абрагаму, альбо семені ягонаму, абяцаньне - быць спадкаемцам сьвету, а праведнасьцю веры.
14
Калі спадкаемцы тыя, што сьцьвярджаюцца на законе, дык марная вера, нячыннае абяцаньне;
15
бо закон творыць гнеў, таму што дзе няма закона, няма і парушэньня.
16
Такім чынам па веры, каб было зь літасьці, каб абяцаньне было неадменнае ўсім, ня толькі па законе, але і па веры нашчадкаў Абрагама, які ёсьць бацька ўсім нам, -
17
як напісана: "Я паставіў цябе бацькам многіх народаў", - перад Богам, Якому ён паверыў, Які ажыўляе мёртвых і называе няіснае, як існае.
18
Ён звыш надзеі, паверыў з надзеяй, праз што зрабіўся бацькам многіх народаў, згодна са сказаным: "Такое шматлікае будзе семя тваё".
19
І, не зьнямогшыся ў веры, ён ня думаў, што цела ягонае, амаль стогадовага, ужо зьмярцьвела, і нутроба Сарыная ў зьмярцьвеньні;
20
не пахіснуўся ў абяцаньні Божым недавярствам, а застаўся цьвёрды ў веры, узьнёсшы славу Богу,
21
і будучы добра ўпэўнены, што Ён мае сілу выканаць абяцанае.
22
Таму і залічылася яму ў праведнасьць.
23
А што залічана было яму, напісана ня толькі яму аднаму,
24
але і нам: залічыцца і нам, што веруюць у Таго, Хто ўваскрэсіў зь мёртвых Ісуса (Хрыста), Госпада нашага,
25
Які прададзены за грахі нашыя і ўваскрэс дзеля апраўданьня нашага.