1 Ґдaмъ, си1fъ, є3нHсъ,
2 каінaнъ, малелеи1лъ, їaредъ,
3 є3нHхъ, маfусaлъ, ламeхъ,
4 нHе, си1мъ, хaмъ, їaфеfъ.
5 Сhнове їaфеfwвы: гамeръ и3 магHгъ и3 мадaй, їwvaнъ, є3лісA и3 fовeлъ, и3 мос0хъ и3 fjрасъ.
6 Сhнове же гамeрwвы: ґсханaзъ и3 ріфafъ и3 fоргамA.
7 Сhнове же їwv†ни: є3лісA и3 fарсjсъ, и3 хетти1мъ и3 додани1мъ.
8 Сhнове же хaмwвы: хyсъ и3 месраjмъ, фyдъ и3 ханаaнъ.
9 Сhнове же хyсwвы: савA и3 є3vілA, и3 саваfA и3 регмA и3 севеfахA. Сhнове же регмaнwвы: савA и3 дадaнъ.
10 Хyсъ же роди2 неврHда: сeй начA бhти и3споли1нъ ловeцъ на земли2.
11 Месраjмъ же роди2 лwдіи1ма и3 ґнаміи1ма, и3 лавіи1ма и3 нефfwсеи1мы,
12 и3 фаfерои1мы и3 патросwніи1мы, и3 хаслwи1мы, t ни1хже и3зыд0ша фmлістjми, и3 кафfоріи1мы.
13 Ханаaнъ же роди2 сідHна пeрвенца своего2 и3 хеттeа,
14 и3 їевусeа и3 ґморрeа, и3 гергесeа
15 и3 є3veа, и3 ґрукeа и3 ґсенeа,
16 и3 ґрадjа и3 самарeа и3 ґмаfjа.
17 Сhнове же си1мwвы: є3лaмъ и3 ґссyръ, и3 ґрфаxaдъ и3 лyдъ и3 ґрaмъ. Сhнове же ґр†мли: ќзъ и3 ќлъ, и3 геfeръ и3 мос0хъ.
18 Ґрфаxaдъ же роди2 каінaна, каінaнъ же роди2 салY, салa же роди2 є3вeра.
19 Е#вeру же роди1стасz двA сы6на: и4мz є3ди1ному фалeкъ, ћкw бо дни6 є3гw2 раздэлeна бhсть землS, и3 и4мz брaту є3гw2 їектaнъ.
20 Їектaнъ же роди2 є3лмwдaда и3 салeфа, и3 ґсермHfа и3 їадeра,
21 и3 ґдорaма и3 ўзaла, и3 дeклу
22 и3 гамаaла, и3 ґвімеи1ла и3 сaву,
23 и3 ўфjра и3 є3vілaта и3 їwaва: вси2 сjи сhнове їектaнwвы.
24 Сhнове же си1мwвы: ґрфаxaдъ, каінaнъ, салA,
25 є3вeръ, фалeкъ, рагaвъ,
26 серyхъ, нахHръ, faра,
27 ґврaмъ, т0й є4сть ґвраaмъ.
28 Сhнове же ґвраaмли: їсаaкъ и3 їсмaилъ.
29 Сjи же р0ди и4хъ: пeрвенецъ їсмaиловъ наваіHfъ и3 кидaръ, и3 навдеи1лъ и3 мавсaнъ,
30 и3 масмA и3 їдумA, и3 массjй и3 ходдaдъ, и3 fемaнъ
31 и3 їетyръ, и3 нафeсъ и3 кедмA: сjи сyть сhнове їсм†или.
32 Сhнове же хеттyры подл0жницы ґвраaмовы, и3 роди2 є3мY зомврaна и3 їезaна, и3 мадaла и3 мадіaма, и3 їесв0ка и3 суeа. Сhнове же їез†ни: савA и3 дедaнъ. Сhнове же дедaнwвы: рагуи1лъ и3 навдеи1лъ, и3 ґссуріи1мъ и3 латусіи1мъ и3 ґсwмjнъ.
33 Сhнове же маді†мли: гефaръ и3 nфeръ, и3 є3нHхъ и3 ґвідA и3 є3лдaдъ: вси2 тjи сhнове хеттyрини. Роди1 же ґвраaмъ їсаaка.
34 Сhнове же їсаaкwвы и3сavъ и3 ї}ль.
35 Сhнове же и3сavwвы: є3ліфaзъ и3 рагуи1лъ, и3 їевyлъ и3 їегл0мъ и3 корeй.
36 Сhнове є3ліфaзwвы: fемaнъ и3 њмaръ, и3 сwфaръ и3 гоfaмъ и3 кенeзъ. Faмна же подл0жница є3ліфaзова роди2 є3мY ґмали1ка.
37 Сhнове же рагуи1лєвы: нахefъ и3 зарE, и3 соммE и3 мозE.
38 Сhнове же сиjрwвы: лwтaнъ и3 сwвaлъ, и3 севегHнъ и3 ґнA, и3 дисHнъ и3 ґсaръ и3 рісHнъ.
39 Сhнове же лwт†ни: хоррJ и3 є3мaнъ, и3 сестрЁ лwтaнz fамнA.
40 Сhнове же сwв†ли: ґдуaръ и3 манаafъ, и3 ўвaлъ и3 саифи2 и3 њнaнъ. Сhнове же севегw6ни: ґіA и3 њнaмъ.
41 Сhнове же ґн†ни: дис0нъ и3 є3лівамA, дщи2 ґнaнz, дв0е. Сhнове же дис0нwвы: ґмадA и3 є3севaнъ, и3 є3fрaнъ и3 харрaнъ.
42 Сhнове же ґсaрwвы: валаaмъ и3 занaнъ и3 їлакaнъ, и3 сhнове дисHни: w4съ и3 ґррaнъ.
43 И# сjи цaріе и4хъ, и5же цaрствоваша въ земли2 є3дHмли, прeжде нeже бhсть цaрь над8 сыны2 ї}левыми: валaкъ сhнъ веHровъ, и3 и4мz грaду є3гw2 деннавA:
44 ќмре же валaкъ, и3 цaрствова вмёстw є3гw2 їwвaвъ, сhнъ зaринъ, t вос0рры.
45 И# ќмре їwвaвъ, и3 цaрствова вмёстw є3гw2 ґс0мъ t земли2 fеманHни.
46 И# ќмре ґс0мъ, и3 цaрствова вмёстw є3гw2 ґдaдъ, сhнъ варaдовъ, и4же порази2 мадіaма на п0ли мwaвли: и3 и4мz грaду є3гw2 гетfeмъ.
47 И# ќмре ґдaдъ, и3 цaрствова вмёстw є3гw2 самаA t мессеккaса.
48 И# ќмре самаA, и3 цaрствова вмёстw є3гw2 саyлъ t роwвHfа, и4же бли1з8 рэки2.
49 Ќмре же саyлъ, и3 цaрствова вмёстw є3гw2 валаеннHнъ сhнъ ґховHровъ.
50 И# ќмре валаеннHнъ, и3 цaрствова вмёстw є3гw2 ґдaдъ сhнъ варaдовъ, є3гHже грaду и4мz бЁ фогHръ и3 и4мz женЁ є3гw2 метевеи1ль, дщeрь матраи1fа.
51 И# ќмре ґдaдъ, и3 начaша бhти кн‰зи є3дw6мли: кнsзь fемaнъ, кнsзь ґлyа, кнsзь їеfaфъ,
52 кнsзь є3лівамA, кнsзь и3лA, кнsзь фінHнъ,
53 кнsзь кенeзъ, кнsзь fемaнъ, кнsзь вамаи1лъ,
54 кнsзь гамеси1лъ, кнsзь ґрерамaнъ. Сjи бhша кн‰зи є3дHмстіи.