1 И# сjи пріид0ша ко давjду въ сікелaгъ, є3гдA є3щE њбдержи1мь бsше t лицA саyла сhна кjсова: и3 сjи t си1льныхъ помогaюще во брaни,
2 напрzзaюще лyкъ деснhми и3 шyими рукaми, и3 прaщницы кaменемъ и3 стрэлaми, t брaтій саyловыхъ t (колёна) веніамjна:
3 кнsзь ґхіeзеръ, и3 їwaсъ сhнъ самaа гаваfjта, и3 їезіи1лъ, и3 фали1fъ, сhнове зам0fwвы, и3 варахjа, и3 їиyа ґнаfwfjтинъ,
4 и3 самаjа гаваwнjтинъ, си1льный посредЁ три1десzтихъ и3 над8 три1десzтію, и3 їеремjа, и3 їезекjиль, и3 їwаннaнъ, и3 їwзавafъ гадараfjтинъ,
5 є3ліwзjй, и3 їерімyfъ, и3 ваалjа, и3 самарjа, и3 сафатjа ґрyфінъ,
6 є3лкaна, и3 їесjа, и3 їеліи1лъ, и3 їезаaръ, и3 їесваaмъ, корjтzне,
7 и3 їwилA, и3 завадjа, сhнове їеро†мли, и3 и5же t гедHра.
8 И# t гаддJ прибэг0ша къ давjду, (є3гдA таsшесz) въ пустhни, мyжіе крёпцы и3 бойцы2 нар0чити, держaщіи щиты2 и3 к0піz: ли1ца же и4хъ ћкw ли1ца львHва, и3 легцы2 ћкw сє1рны на горaхъ ск0ростію:
9 ґзeръ въ пeрвыхъ, ґвдjа вторhй, ґліaдъ трeтій,
10 масмaнъ четвeртый, їеремjа пsтый,
11 їеffjа шестhй, є3ліи1лъ седмhй,
12 їwанaнъ nсмhй, є3льзавeль девsтый,
13 їеремjа десsтый, махавенaй первыйнaдесzть.
14 Сjи t сынHвъ гaдовыхъ кн‰зи в0инстіи, є3ди1нъ над8 ст0мъ мaлый, вели1кій же над8 тhсzщею:
15 сjи и5же преид0ша їoрдaнъ мцcа пeрвагw: и3 сeй нап0лненъ во всёхъ брeзэхъ свои1хъ: и3 и3згнaша всёхъ, и5же живsху въ ю3д0лэхъ t востHкъ дaже до з†падъ.
16 Пріид0ша же t сынHвъ веніамjнихъ и3 їyдиныхъ на п0мощь давjду.
17 И# и3зhде давjдъ во срётеніе и5мъ и3 речE и5мъ: ѓще ми1рнw пріид0стэ ко мнЁ, да бyдетъ сeрдце моE тaкожде къ вaмъ: ѓще же предaти мS супостaтwмъ мои6мъ не во и4стинэ руки2, да ви1дитъ бGъ nтє1цъ нaшихъ и3 сyдитъ.
18 И# њблечE д¦ъ ґмасjю кнsзz над8 три1десzтію, и3 речE: и3ди2, давjда сhне їессeевъ, и3 лю1діе твои2: ми1ръ, ми1ръ тебЁ, и3 ми1ръ пом0щникwмъ твои6мъ, ћкw тебЁ помогaетъ бGъ тв0й. И# воспріsтъ и5хъ давjдъ и3 постaви и5хъ кнzзeй си1лъ.
19 И# t манассjи прибэг0ша къ давjду, є3гдA и3дsху и3ноплемє1нницы на саyла на брaнь, и3 не пом0же и5мъ давjдъ, ћкw совётъ бhти ў воев0дъ и3ноплемeнничихъ, глаг0лющихъ: съ главaми мужeй си1хъ њбрати1тсz ко господи1ну своемY саyлу.
20 И# є3гдA и3дsше давjдъ въ сікелaгъ, прибэг0ша къ немY t манассjи є3днaй и3 їwзавafъ, и3 їавни1лъ и3 міхаи1лъ и3 їwсафafъ и3 є3ліY и3 салаfjй, кн‰зи над8 тhсzщами ў манассjи:
21 сjи дaша п0мощь давjду на п0лчище геддyрwвъ, вси1 бо крёпцы си1лою: и3 бёша крёпцы нач†лницы въ в0инствэ си1лою.
22 ЗанE на всsкъ дeнь прихождaху къ давjду на п0мощь є3мY, въ си1лу вели1ку, ѓки си1ла б9іz.
23 И# сі‰ и3менA кнzзeй в0инства, и5же пріид0ша ко давjду въ хеврHнъ, да возвратsтъ цaрство саyлово къ немY по словеси2 гDню:
24 сhнове ї{дины носsщіи щиты2 и3 к0піz шeсть тhсzщъ и3 џсмь сHтъ, крёпцы ко њполчeнію:
25 t сынHвъ сmмеHнихъ, крёпцы си1лою на њполчeніе сeдмь тhсzщъ и3 сто2:
26 t сынHвъ леvjиныхъ четhри тhсzщы и3 шeсть сHтъ:
27 и3 їHдда кнsзь t колёна ґарHнz, и3 съ ни1мъ три2 тhсzщы и3 сeдмь сHтъ:
28 и3 садHкъ, џтрокъ крёпкій си1лою, и3 д0му nтцA є3гw2 кн‰зи двaдесzть двA:
29 t сынHвъ же веніамjнихъ брaтій саyловыхъ три2 тhсzщы, и3 є3щE б0лшаz чaсть и4хъ наблюдaше стражбY д0му саyлz:
30 и3 t сынHвъ є3фрeмлихъ двaдесzть тhсzщъ и3 џсмь сHтъ крёпцы си1лою, мyжіе и3мени1тіи по домHмъ nтeчествъ и4хъ:
31 и3 t полуплeмене манассjина nсмьнaдесzть тhсzщъ, и3 и5же нарек0шасz и4менемъ, да постaвzтъ царeмъ давjда:
32 t сынHвъ їссахaровыхъ мyжіе ўчeни, и5же познавaху временA разсуждeнію, что2 сотвори1ти и4мать ї}ль, въ нач†ла и4хъ двёсти, и3 вс‰ брaтіz и4хъ съ ни1ми:
33 и3 t завулHна и3сходsщіи ко њполчeнію брaни, со всsкими nр{жіи брaнными, пzтьдесsтъ тhсzщъ, въ п0мощь давjду не съ прaздными рукaми:
34 и3 t нефfалjма кнzзeй тhсzща, и3 съ ни1ми въ щитaхъ и3 съ к0піzми три1десzть и3 сeдмь тhсzщъ:
35 и3 t сынHвъ дaновыхъ њполчaющіисz на брaнь двaдесzть џсмь тhсzщъ и3 шeсть сHтъ:
36 и3 t ґси1ра и3сходsщіи помощи2 въ брaни четhредесzть тhсzщъ:
37 и3 со џныz страны2 їoрдaна t сынHвъ руви1мовыхъ и3 t гaдовыхъ и3 t полуплeмене манассjина во всeмъ nрyжіи брaннэмъ сто2 и3 двaдесzть тhсzщъ.
38 Вси2 сjи мyжіе брaнніи ўпрaвлени ко њполчeнію сeрдцемъ ми1рнымъ: и3 пріид0ша въ хеврHнъ, да постaвzтъ царS давjда над8 всёмъ ї}лемъ: и3 пр0чіи t ї}лz є3ди1но сeрдце бsху, да цaрь бyдетъ давjдъ.
39 Бhша же тY съ давjдовъ три2 дни6, kдyще и3 пію1ще, ўгот0ваша бо и5мъ брaтіz и4хъ.
40 И# и5же бли1з8 и4хъ бsху дaже до їссахaра и3 завулHна и3 нефfалjма, приношaху и5мъ на nслёхъ и3 велблю1дэхъ, и3 мскaхъ и3 волёхъ пи1щу, мукY, перев‰сла см0квей и3 гр0здіе сух0е, віно2 и3 є3лeй, и3 волы2 и3 nвны2 во мн0жествэ, рaдость бо бhсть во ї}ли.