1 И# послA хірaмъ цaрь тЂрскій послы2 къ давjду, и3 древA кeдрwвл, и3 здaтелей стёнъ, и3 древодёлей, да сози1ждутъ є3мY д0мъ.
2 И# познA давjдъ, ћкw ўгот0ва є3го2 гDь царeмъ над8 ї}лемъ, ћкw воздви1жесz въ высотY цaрство є3гw2, рaди людjй є3гw2 ї}лz,
3 и3 поsтъ давjдъ є3щE жєны2 во їеrли1мэ: и3 роди1шасz є3мY є3щE сhнове и3 дщє1ри.
4 И# сі‰ и3менA и4хъ, и5же роди1шасz є3мY во їеrли1мэ: саммаA и3 сwвaвъ, наfaнъ и3 соломHнъ,
5 и3 їеваaръ и3 є3лісyй и3 є3ліфаafъ
6 и3 нагefъ, и3 нафaгъ и3 їафіE,
7 и3 є3лісамA и3 валіадA и3 є3ліфалeтъ.
8 И# ўслhшаша и3ноплемє1нницы, ћкw помaзанъ бhсть давjдъ въ царS над8 всёмъ ї}лемъ, и3 и3зыд0ша вси2 и3ноплемє1нницы взыскaти давjда. И# ўслhша давjдъ и3 и3зhде проти1ву и4хъ.
9 И#ноплемє1нницы же пріид0ша и3 разліsшасz во ю3д0ли и3споли1нwвъ.
10 И# вопроси2 давjдъ бGа, глаг0лz: ѓще взhду на и3ноплемeнники, и3 предaси ли и5хъ въ рyки мо‰; И# речE є3мY бGъ: взhди, и3 предaмъ и5хъ въ рyки тво‰.
11 И# и3зhде во ваaлъ-фарасjнъ, и3 порази2 и5хъ тaмw давjдъ. И# речE давjдъ: разсэчE бGъ враги2 мо‰ рук0ю моeю, ћкоже разсэчeніе воды2. Сегw2 рaди наречE и4мz мёсту томY фарасjнъ, разсэчeніе.
12 И# њстaвиша тaмw б0ги сво‰ и3ноплемє1нницы, и5хже давjдъ повелЁ сожещи2 nгнeмъ.
13 И# приложи1ша є3щE и3ноплемє1нницы, и3 разліsшасz є3щE во ю3д0ли и3споли1нwвъ.
14 И# вопроси2 пaки давjдъ бGа. И# речE є3мY бGъ: не и3сходи2 за ни1ми: tврати1сz t ни1хъ, и3 пріи1деши на ни1хъ прsмw грyшей:
15 и3 бyдетъ є3гдA ўслhшиши глaсъ шyма верхHвъ грyшей, тогдA и3зhдеши на брaнь, ћкw и3зhде бGъ пред8 тоб0ю, да порази1тъ полки2 и3ноплемє1ннически.
16 И# сотвори2 давjдъ, ћкоже повелЁ є3мY бGъ: и3 порази2 полки2 фmлістjмwвъ t гаваHна дaже до гази1ра.
17 И# прослaвисz и4мz давjдово во всёхъ странaхъ, и3 гDь дадE стрaхъ є3гw2 на вс‰ kзhки.