1 И# бhсть є3гдA њбитaше давjдъ въ домY своeмъ, и3 речE давjдъ къ наfaну прbр0ку: сE, ѓзъ живY въ домY кeдровэ, ківHтъ же завёта гDнz под8 к0жами.
2 И# речE наfaнъ къ давjду: всE є4же въ сeрдцы твоeмъ твори2, ћкw бGъ съ тоб0ю є4сть.
3 И# бhсть н0щи тоS, и3 бhсть сл0во гDне къ наfaну, гlz:
4 и3ди2 и3 рцы2 давjду рабY моемY: сі‰ речE гDь: не сози1ждеши ты2 мнЁ д0му, є4же њбитaти ми2 въ нeмъ:
5 ћкw не њбитaхъ въ домY t днE, въ џньже и3звед0хъ ї}лz (t земли2 є3гЂпетскіz), дaже до днE сегw2, но бhхъ въ ски1ніи и3 въ шатрЁ:
6 во всёхъ ѓможе ходи1хъ со всёмъ ї}лемъ, ѓще гlz гlахъ к0ему колёну ї}леву, и5мже повелёхъ да пасyтъ лю1ди мо‰, гlz: чесw2 рaди не создaсте мнЁ д0му кeдрова;
7 и3 нн7э тaкw рцы2 рабY моемY давjду: сі‰ речE гDь вседержи1тель: ѓзъ и3з8sхъ тS t пaствы, є3гдA послёдовалъ є3си2 стaду, є4же бhти тебЁ вождeмъ над8 людьми2 мои1ми ї}лемъ,
8 и3 бhхъ съ тоб0ю во всёхъ, и3дёже ходи1лъ є3си2, и3 потреби1хъ вс‰ враги2 тво‰ t лицA твоегw2, и3 сотвори1хъ тебЁ и4мz ћкоже и4мz вели1кихъ, и5же на земли2:
9 и3 дaхъ мёсто лю1демъ мои6мъ ї}лю, и3 насади1хъ |, и3 њбитaютъ въ нeмъ, и3 не возскорбsтъ ктомY: ни сhнове беззак0ніz приложaтъ смири1ти и5хъ ћкоже t начaла
10 и3 t днjй, въ нsже дaхъ судіи6 лю1демъ мои6мъ ї}лю, и3 смири1хъ вс‰ враги2 тво‰, и3 возращy тz, и3 д0мъ сози1ждетъ ти2 гDь:
11 и3 бyдетъ є3гдA и3сп0лнzтсz днjе твои2 и3 почjеши со nтцы6 твои1ми, и3 воздви1гну сёмz твоE по тебЁ, є4же бyдетъ t чрeва твоегw2, и3 возстaвлю цaрство є3гw2:
12 т0й сози1ждетъ мнЁ д0мъ, и3 ўкрэплю2 прест0лъ є3гw2 дaже до вёка:
13 ѓзъ бyду є3мY во nтцA, и3 т0й бyдетъ мнЁ въ сhна: и3 млcть мою2 не tимY t негw2, ћкоже tsхъ t бhвшихъ прeжде тебє2:
14 и3 ўвёрю є3го2 въ домY моeмъ и3 во цaрствіи є3гw2 дaже до вёка, и3 прест0лъ є3гw2 бyдетъ и3спрaвленъ до вёка.
15 По всBмъ словесє1мъ си6мъ и3 по всемY видёнію семY тaкw глаг0лалъ є4сть наfaнъ къ давjду.
16 И# пріи1де цaрь давjдъ, и3 сёде пред8 гDемъ, и3 речE: кто2 є4смь ѓзъ, гDи б9е м0й; и3 что2 д0мъ м0й, ћкw возлюби1лъ мS є3си2 до вёка;
17 и3 сі‰ м†ла сyть пред8 тоб0ю, б9е, и3 гlалъ є3си2 на д0мъ рабA твоегw2 (є3щE) и3здалeча, и3 призрёлъ є3си2 на мS ћкw видёніе человёка, и3 возвhсилъ мS є3си2, гDи б9е:
18 что2 приложи1тъ є3щE давjдъ къ тебЁ є4же прослaвити; и3 ты2 рабA твоего2 вёси:
19 гDи, рабA твоегw2 рaди сотвори1лъ є3си2 всE вели1чіе сіE и3 по сeрдцу твоемY, є4же знaєма сотвори1ти вс‰ вели6чіz тво‰:
20 гDи, нёсть под0бенъ тебЁ, и3 нёсть бGа рaзвэ тебє2, по всBмъ є3ли6ка слhшахомъ ўши1ма нaшима,
21 и3 нёсть, ћкоже лю1діе твои2 ї}ль, kзhкъ є3щE на земли2, ћкw п0йде бGъ и3збaвити лю1ди себЁ, є4же положи1ти и4мz себЁ вeліе и3 слaвное, є4же и3згнaти t лицA людjй твои1хъ, и5хже и3збaвилъ є3си2 t є3гЂпта, kзhки:
22 и3 дaлъ є3си2 лю1ди тво‰ ї}лz тебЁ въ лю1ди дaже до вёка, и3 ты2, гDи, бhлъ є3си2 и5мъ въ бGа:
23 и3 нн7э, гDи, сл0во твоE, є4же гlалъ є3си2 рабY твоемY и3 на д0мъ є3гw2, да ўвёритсz до вёка: и3 сотвори2 ћкоже гlалъ є3си2,
24 и3 да ўвёритсz и3 возвели1читсz и4мz твоE дaже до вёка, глаг0лющихъ: гDи, гDи вседержи1телю, б9е ї}левъ, и3 д0мъ давjда рабA твоегw2 да бyдетъ и3спрaвленъ пред8 тоб0ю:
25 тh бо, гDи б9е м0й, tвeрзлъ є3си2 ќхо рабA твоегw2 создaти є3мY д0мъ, сегw2 рaди њбрёте рaбъ тв0й (дерзновeніе) моли1тисz пред8 лицeмъ твои1мъ:
26 и3 нн7э, гDи, ты2 є3си2 сaмъ бGъ, и3 гlалъ є3си2 къ рабY твоемY бlг†z сі‰:
27 и3 нн7э начни2 блгcви1ти д0мъ рабA твоегw2, да бyдетъ во вёки пред8 тоб0ю: ћкw ты2, гDи, блгcви1лъ є3си2, и3 блгcви2 во вёки.