1 И# бhсть по си1хъ, и3 порази2 давjдъ и3ноплемeнники, и3 прогнA и5хъ: и3 взS гefъ и3 вє1си є3гw2 t руки2 и3ноплемeнничи.
2 И# порази2 давjдъ мwaва, и3 бsху мwавjти раби2 давjду приносsще є3мY дaнь.
3 И# порази2 давjдъ ґдраазaра царS сyвска во є3мafэ, и3дyщу є3мY постaвити рyку свою2 над8 рэк0ю є3vфрaтомъ:
4 и3 взS t негw2 давjдъ тhсzщу колесни1цъ и3 сeдмь тhсzщъ кHнникъ и3 двaдесzть тhсzщъ мужeй пэшцє1въ, и3 разби2 давjдъ вс‰ колєсни1цы, и3 њстaви t ни1хъ сто2 колесни1цъ, (и5хже ўдержA себЁ).
5 И# пріи1де сЂръ t дамaска, да п0мощь дaстъ ґдраазaру царю2 сyвску, и3 порази2 давjдъ t сЂровыхъ двaдесzть двЁ тhсzщы мужeй:
6 и3 постaви давjдъ стрaжу въ сmрjи, ћже бли1з8 дамaска, и3 бsху давjду въ рабы6 приносsще д†ни: и3 сп7сE гDь давjда во всёхъ, въ ни1хже хождaше.
7 И# взS давjдъ гри6вны златы6z, и5хже и3мёша раби2 ґдраазaрwвы, и3 принесE | во їеrли1мъ.
8 И# и3з8 метавefа и3 t и3збрaнныхъ градHвъ ґдраазaровыхъ взS давjдъ мёди мн0гw ѕэлw2, и3з8 неsже сотвори2 соломHнъ м0ре мёдzно, и3 столпы2, и3 сосyды мBдzныz.
9 И# ўслhша f0а цaрь є3мafскій, ћкw порази2 давjдъ всю2 си1лу ґдраазaра царS сyвска,
10 и3 послA ґдурaма сhна своего2 къ царю2 давjду, да вопр0ситъ є3го2, ±же њ ми1рэ, и3 благослови1ти є3го2 њ сeмъ, ћкw побэди2 ґдраазaра и3 порази2 є3го2, понeже мyжъ проти1венъ бsше f0а ґдраазaру.
11 И# вс‰ сосyды златы6z и3 срє1брzныz и3 мBдzныz, и3 сі‰ њсвzти2 цaрь давjдъ гDу со сребр0мъ и3 злaтомъ, ±же взS t всёхъ kзы6къ, t їдумeи и3 мwaва, и3 t сынHвъ ґммHнихъ и3 t и3ноплемє1нникъ и3 t ґмали1ка.
12 Ґвeсса же сhнъ сарyіевъ порази2 їдумeю во ю3д0ли слaнэй, nсмьнaдесzть тhсzщъ:
13 и3 постaви во ю3д0ли стрaжу, и3 бёша вси2 їдумeане раби2 давjду. И# сп7сaше гDь давjда во всёхъ, въ ни1хже хождaше.
14 И# воцари1сz давjдъ над8 всёмъ ї}лемъ, и3 бЁ творS сyдъ и3 прaвду всBмъ лю1демъ свои6мъ.
15 Їwaвъ же сhнъ сарyіевъ (бhсть) над8 в0инствомъ, и3 їwсафaтъ сhнъ ґхілyдовъ памzтопи1сецъ,
16 и3 садHкъ сhнъ ґхjтовъ и3 ґвімелeхъ сhнъ ґвіаfaровъ свzщeнницы, и3 сусA книг0чій,
17 и3 ванeа сhнъ їwдaевъ над8 хереfjемъ и3 над8 фелеfjемъ: сhнове же давjдwвы пeрвіи преє1мницы царє1вы.