1 И# бhсть по си1хъ, ќмре наaсъ цaрь сынHвъ ґммHнихъ, и3 воцари1сz ґмaмъ сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.
2 И# речE давjдъ: сотворю2 ми1лость со ґнaномъ сhномъ наaсовымъ, ћкоже сотвори2 nтeцъ є3гw2 ми1лость со мн0ю. И# послA давjдъ послы2 на ўтэшeніе є3мY њ nтцЁ є3гw2. И# пріид0ша џтроцы давjдwвы въ зeмлю сынHвъ ґммHнихъ ко ґнaну, да ўтёшатъ є3го2.
3 И# рек0ша нач†лницы сынHвъ ґммHнихъ ко ґнaну: є3дA прославлsz давjдъ nтцA твоего2 пред8 тоб0ю, послA къ тебЁ ўтBшители; никaкw: но да и3спытaютъ грaдъ и3 соглsдаютъ зeмлю, пріид0ша къ тебЁ џтроцы є3гw2.
4 И# взS ґнaнъ рабHвъ давjдовыхъ, и3 њбри2 и5хъ, и3 tрёза t ри1зъ и4хъ полови1ну дaже до чрeслъ, и3 tпусти2 и5хъ.
5 И# пріид0ша возвэсти1ти давjду њ мужeхъ: и3 послA во срётеніе и5мъ, ћкw бhша њбезчeщени ѕэлw2. И# речE цaрь: сэди1те во їеріхHнэ, д0ндеже возрастyтъ брады6 вaшz, и3 возвратитeсz.
6 И# ви1дэша сhнове ґммw6ни, ћкw посрaмлени бhша лю1діе давjдwвы, и3 послA ґнaнъ и3 сhнове ґммw6ни тhсzщу тал†нтъ сребрA, да нaймутъ себЁ t сmрjи месопотaмски, и3 t сmрjи маaха, и3 t сyвы колесни6цы и3 к0нники:
7 и3 наsша себЁ три1десzть двЁ тhсzщы колесни1цъ и3 царS маaха и3 людjй є3гw2: и3 пріид0ша и3 њполчи1шасz прsмw ми1давэ: и3 сhнове ґммw6ни собрaшасz t градHвъ свои1хъ и3 пріид0ша на брaнь.
8 И# ўслhша давjдъ, и3 послA їwaва и3 всE в0инство си1льныхъ.
9 И# и3зыд0ша сhнове ґммw6ни и3 њполчи1шасz на брaнь при вратёхъ грaдскихъ: цaріе же пришeдшіи њполчи1шасz nс0бнw на п0ли.
10 И# ви1дэ їwaвъ, ћкw бhсть на него2 проти1вное лицE брaни сопреди2 и3 созади2, и3 и3збрA t всёхъ ю4нwшъ ї}левыхъ и3 ўстр0и и5хъ проти1ву сЂра,
11 и3 њстaнокъ людjй дадE въ рyцэ брaту своемY ґвeссэ, и3 њполчи1шасz проти1ву сынHвъ ґммHнихъ.
12 И# речE: ѓще ўкрэпи1тсz сЂръ пaче менє2, то2 бyдеши мнЁ во спасeніе: ѓще же сhнове ґммw6ни ўкрэпsтсz пaче тебє2, то2 ѓзъ спасy тz:
13 мужaйсz, и3 ўкрэпи1мсz њ лю1дехъ нaшихъ и3 њ градёхъ бGа нaшегw, и3 гDь, є4же блaго пред8 nчи1ма є3гw2, сотвори1тъ.
14 И# њполчи1сz їwaвъ и3 вси2 лю1діе, и5же съ ни1мъ, проти1ву сЂрzнъ на брaнь, и3 побэг0ша t ни1хъ.
15 Сhнове же ґммw6ни ви1дэша, ћкw побэг0ша сЂрzне, и3 побэг0ша и3 nни2 t лицA ґвeссы и3 t лицA їwaва брaта є3гw2, и3 внид0ша во грaдъ: їwaвъ же возврати1сz во їеrли1мъ.
16 И# ви1дэ сЂръ, ћкw побэди2 є3го2 ї}ль, и3 послA послы2: и3 и3звед0ша сЂра, и4же бЁ за рэк0ю, сwфaкъ же первоначaлникъ тhсzщникwмъ си1лы ґдраазaровы пред8 ни1ми.
17 И# возвэщeно бhсть давjду, и3 собрA вeсь ї}ль, и3 прeйде їoрдaнъ, и3 пріи1де на ни1хъ, и3 њполчи1сz проти1ву и4хъ: и3 њполчи1сz давjдъ проти1ву сЂра на брaнь и3 воевA нaнь.
18 И# ўбэжE сЂръ t лицA ї}лева, и3 ўби2 давjдъ t сЂра сeдмь тhсzщъ колесни1цъ и3 четhредесzть тhсzщъ пэшцє1въ, и3 сwфaка первоначaлника си1лы ўби2.
19 И# ви1дэша раби2 ґдраазaрwвы, ћкw пад0ша t лицA ї}лева, и3 прибэг0ша къ давjду, и3 служaху є3мY: и3 не восхотЁ сЂръ помогaти сынHмъ ґммw6нимъ ктомY.