1 Сhнове же ї}лєвы сjи сyть: руви1мъ, сmмеHнъ, леvjй, їyда, їссахaръ, завулHнъ,
2 дaнъ, їHсифъ, веніамjнъ, нефfалjмъ, гaдъ и3 ґси1ръ.
3 Сhнове ї{дины: и4ръ, ґvнaнъ и3 силHмъ: сjи тріE роди1шасz є3мY t дщeре саvы2 хананjтzныни. Бhсть же и4ръ пeрвенецъ їyдинъ лукaвъ пред8 гDемъ: и3 ўби2 є3го2.
4 Fамaрь же невёстка є3гw2 роди2 є3мY фарeса и3 зaру. Всёхъ сынHвъ їyдиныхъ пsть.
5 Сhнове же фарeсwвы: є3срHмъ и3 їемуи1лъ.
6 Сhнове же з†рины: замврjй и3 їfaмъ, и3 є3муaнъ и3 калхaдъ и3 даралeй: всёхъ пsть.
7 Сhнове же харм‡ины ґхaръ, и4же смути2 ї}лz, и4же сложи1сz на проклsтіе.
8 И# сhнове їf†мли ґзарjа.
9 Сhнове же є3срHмwвы, и5же роди1шасz є3мY: їерамеи1лъ и3 ґрaмъ и3 халовJ.
10 Ґрaмъ же роди2 ґмінадaва, ґмінадaвъ же роди2 наассHна, кнsзz д0му їyдину,
11 наассHнъ же роди2 салмHна, и3 салмHнъ роди2 во0за,
12 и3 во0зъ роди2 њви1да, и3 њви1дъ роди2 їессeа.
13 Їессeй же роди2 пeрвенца своего2 є3ліaва, и3 вторaго ґмінадaва, и3 трeтіzго самeа,
14 и3 четвeртаго наfанаи1ла, и3 пsтаго реи1ла,
15 и3 шестaго ґсaка, и3 седмaго давjда.
16 И# сестры6 и4хъ бhша: саруjа и3 ґвігeа. Сhнове же сару‡ны: ґвeсса и3 їwaвъ и3 ґсаи1лъ, тріE сjи.
17 Ґвігeа же роди2 ґмeссу, є3гHже nтeцъ бhсть їоf0ръ їсмaилтzнинъ.
18 И# халeвъ сhнъ є3срHмwвъ поS женY ґзyву и3 їеріHfу. И# сjи сhнове є3S: їасaръ и3 сувaвъ и3 ґрдHнъ.
19 И# ќмре ґзyва, и3 взS себЁ халeвъ женY є3фрafу, ћже роди2 є3мY w4ра,
20 w4ръ же роди2 ўрjю, и3 ўрjа роди2 веселеи1ла.
21 По сeмъ же вни1де є3срHмъ ко дщeри махjра nтцA галаaдова, и3 сeй поS ю5, сhй въ лётэхъ шести1десzти пzти1хъ: и3 роди2 є3мY сегyва.
22 Сегyвъ роди2 їаjра, и3 бёша є3мY двaдесzть три2 грaды въ земли2 галаaдстэй.
23 Взs же гедсyръ и3 ґрaмъ вє1си їаjрwвы, канafъ и3 сeла є3гw2, шестьдесsтъ градHвъ. Вси2 тjи сhнове махjра nтцA галаaдова.
24 И# по ўмeртвіи є3срHма вни1де халeвъ во є3фрafу, женa же є3срHмлz ґвіA, и3 роди2 є3мY ґсдHма nтцA fекHева.
25 И# бёша сhнове їерамеи1ла пeрвенца є3срHмлz: рaмъ пeрвенецъ и3 ваанA, и3 ґрaмъ и3 ґс0мъ брaтъ є3гw2.
26 И# бЁ женA и4на їерамеи1лу, и4менемъ ґтaра, ћже бhсть мaти ўнaмлz.
27 И# бhша сhнове рaма пeрвенца їерамеи1лz: маaсъ и3 їамjнъ и3 ґк0ръ.
28 И# бhша сhнове ўн†мли саммаA и3 є3ддaй. Сhнове же самм†ины надaвъ и3 ґвісyръ.
29 И# и4мz женЁ ґвісyрове ґвігeа: и3 роди2 є3мY џзва и3 моддjа.
30 Сhнове же над†вли салaдъ и3 ґпфаjнъ: и3 ќмре салaдъ не и3мhй ч†дъ.
31 И# сhнове ґпфа‡ни їесjй: и3 сhнъ їесjевъ сwсaнъ: и3 сhнове сwс†ни дадaй.
32 Сhнове же дадaини: ґхісамA и3 їеfeръ и3 їwнаfaнъ: и3 ќмре їеfeръ не и3мhй ч†дъ.
33 Сhнове же їwнаf†ни фалefъ и3 зазA. Тjи бhша сhнове їерамеи6ли.
34 Сwсaнъ же не и3мЁ сынHвъ, но т0чію дщє1ри, и3 и3мsше сwсaнъ рабA є3гЂптzнина, и4менемъ їераA:
35 и3 дадE сwсaнъ дщeрь свою2 їерaю рабY своемY въ женY, и3 роди2 є3мY є3ffeа,
36 є3ffeй же роди2 наfaна, и3 наfaнъ роди2 завeда,
37 завeдъ же роди2 nфлaда, nфлaдъ же роди2 їwви1да,
38 їwви1дъ же роди2 їиyа, їиyй роди2 ґзарjю,
39 ґзарjа же роди2 хелли1са, и3 хелли1съ роди2 є3леaса,
40 є3леaсъ же роди2 сосомaіа, и3 сосомaй роди2 саллyма,
41 саллyмъ же роди2 їек0мію, и3 їек0міа роди2 є3лісaма.
42 Сhнове же халeва брaта їерамеи1лz, марісA пeрвенецъ є3гw2: т0й nтeцъ зjфовъ: и3 сhнове марісы2 nтцA хеврHнова.
43 И# сhнове хеврw6ни: корeй и3 fафyй, и3 рек0мъ и3 самаA.
44 Самаa же роди2 раeма, nтцA їеркаaнова, їеркаaнъ же роди2 саммaа.
45 Сhнъ же саммaинъ маHнъ, и3 маHнъ nтeцъ веfсyровъ.
46 Гeфа же подл0жница халeвова роди2 ґрaна и3 мосaа и3 газeра: ґрaнъ же роди2 гази1за.
47 Сhнове же ґддаjни: регмA и3 їwаfaмъ, и3 гирсHмъ и3 фалeтъ, и3 гeфа и3 сегaвъ.
48 И# подл0жница халeвова мwхA роди2 севeра и3 fархaна.
49 Роди1 же сагaфъ nтцA мадминaева, и3 саyла nтцA мадeвина, и3 nтцA ґговдaева, и3 дщи2 халeвова ґсхA.
50 Сjи бsху сhнове халeвwвы, сhнове w4ра пeрвенца є3фрafова: сwвaлъ, nтeцъ каріаfіарjмовъ,
51 и3 соломHнъ nтeцъ виfлеeмовъ, и3 ґрjмъ nтeцъ веfгедHровъ.
52 Бhша же сhнове сwвaлу nтцY каріаfіарjмлю: ґраA и3 є3сjй, и3 ґмманjfъ
53 и3 ўмасфaе, и3 каріаfіарjмъ и3 міфіfjмъ, и3 и3самаfjмъ и3 и3самареjмъ: t тёхъ и3зыд0ша сараfeє и3 є3сfаголeє.
54 Сhнове же соломw6ни: виfлеeмъ и3 нетwфaтъ и3 ґтарHfъ, д0му їwaвлz, и3 полови1на манаfjєвъ и3сараJ,
55 nтeчєства пи1сарей њбитaющихъ во їавjсэ, fаргаfіи1мъ и3 самаfіи1мъ и3 сwхаfjмъ: сjи сyть кінeє, и5же пріид0ша t є3мafа, nтцA д0му рихaвлz.