1 И# бhсть въ находsщее лёто во врeмz и3схождeніz царeй (ко брaни), и3 собрA їwaвъ всю2 си1лу в0инства, и3 њпустоши2 зeмлю сынHвъ ґммHнихъ: пріид0ша же и3 њбсэд0ша раввafъ. Давjдъ же пребывaше во їеrли1мэ: їwaвъ же порази2 раввafъ и3 разори2 є3го2.
2 Взs же давjдъ вэнeцъ молх0ма царS и4хъ t главы2 є3гw2, и3 њбрётесz вёсъ въ нeмъ талaнтъ злaта, и3 въ нeмъ кaмень драгjй, и3 бЁ на главЁ давjдовэ: плёны же гр†дски взS мнHги ѕэлw2,
3 и3 людjй сyщихъ въ нeмъ и3зведE и3 претрE пилaми и3 nр{діи желёзными и3 разсэцaющими: тaкw сотвори2 давjдъ всBмъ градHмъ сынHвъ ґммHнихъ, и3 возврати1сz давjдъ и3 вси2 лю1діе є3гw2 во їеrли1мъ.
4 И# бhсть по сeмъ, и3 начaсz є3щE брaнь въ газeрэ со и3ноплемє1нники: тогдA порази2 совохaй ўсаfjтzнинъ сафyта t сынHвъ и3споли1новыхъ и3 смири2 є3го2.
5 И# бhсть є3щE брaнь проти1ву и3ноплемє1нникъ, и3 порази2 є3леанaнъ сhнъ їаjровъ лаwмjа, брaта голіafа геfeйскагw, є3мyже дрeво копіS є3гw2 ћкw нав0й ткyщихъ.
6 И# бhсть є3щE брaнь въ гefэ, и3 бЁ мyжъ ѕэлw2 вели1къ, по шести2 и3мёющь пeрстwвъ, всёхъ двaдесzть четhре, и3 сeй бЁ t колёна и3споли1нwвъ,
7 и3 поноси2 ї}лz: и3 порази2 є3го2 їwнаfaнъ сhнъ саммaа брaта давjдова.
8 Сjи роди1шасz рафaю въ гefэ, всёхъ и4хъ бЁ четhри и3споли1ны, и3 пад0ша рук0ю давjдовою и3 рук0ю рабHвъ є3гw2.