1 И# давjдъ стaръ и3 и3сп0лненъ днjй, и3 воцари2 соломHна сhна своего2 вмёстw себє2 над8 ї}лемъ:
2 и3 собрA всёхъ кнzзeй ї}левыхъ, и3 свzщeнникwвъ, и3 леvjтwвъ:
3 сочтeни же бhша леvjти, t три1десzти лётъ и3 вhшше, и3 бhсть число2 и4хъ по главaмъ и4хъ, мужeй три1десzть и3 џсмь тhсzщъ:
4 t си1хъ и3збрaни на дэлA д0му гDнz двaдесzть четhри тhсzщы, и3 книг0чєй и3 судjй шeсть тhсzщъ,
5 и3 четhри тhсzщы двeрникwвъ, и3 четhри тhсzщы пою1щихъ гDеви во nргaны, и5хже сотвори2 ко хвалeнію гDню.
6 И# раздэли2 и5хъ давjдъ на чрeды сынHмъ леv‡инымъ, гирсHну, каafу и3 мерaрэ:
7 и3 гирсHну и3 леадaну и3 семeю.
8 Сhнове леад†ни: начaлникъ їеіи1лъ и3 зеfHfъ и3 їwи1ль, тріE.
9 Сhнове же семewвы: салwмjfъ и3 ґзаи1лъ и3 ґрaмъ, тріE: сjи нач†лницы nтeчествъ леадaнихъ.
10 И# сынHмъ семewвымъ їefъ и3 зізaй, и3 їwaсъ и3 веріA: тjи сhнове семewвы четhре.
11 Бё же їefъ пeрвый и3 зізaй вторhй: їwaсъ же и3 варіA не и3мёста мн0гихъ сынHвъ и3 бhста въ домY nтeчества въ причтeніе є3ди1но.
12 Сhнове каafwвы: ґмврaмъ и3 їссаaръ, хеврHнъ, nзіи1лъ, четhри.
13 Сhнове ґмвр†мли: ґарHнъ и3 мwmсeй: tлучeнъ же бhсть ґарHнъ є4же њсвzщaти с™†z с™hхъ, т0й и3 сhнове є3гw2 во вёки, и3 да кади1тъ fmміaмомъ пред8 гDемъ, слyжитъ є3мY и3 м0литсz во и4мz є3гw2 до вёка.
14 Мwmсeй же человёкъ б9ій и3 сhнове є3гw2 причтeни сyть въ колёно леvjино.
15 Сhнове мwmсewвы: гирсaмъ и3 є3ліезeръ.
16 Сhнове гирс†мли, суваи1лъ начaлникъ.
17 Бhша же сhнове є3ліезeру, равjа начaлникъ: и3 не бёша є3ліезeру сhнове и3нjи: сhнове же равjини ўмн0жени сyть ѕэлw2.
18 Сhнове їссаaрwвы, саллумHfъ начaлникъ.
19 Сhнове хеврw6ни: їеріaвъ пeрвый, ґмарjа вторhй, їазіи1лъ трeтій їезекjа четвeртый.
20 Сhнове же nзіи6ли: мjха пeрвый, и3 їессіA вторhй.
21 Сhнове мер†ріны: моолJ и3 мусJ.
22 Сhнове моолjєвы: є3леазaръ и3 кjсъ. Ќмре же є3леазaръ, и3 не бhша є3мY сhнове, но т0кмw дщє1ри: и3 поsша и5хъ сhнове кjсwвы брaтіz и4хъ.
23 Сhнове мус‡ины: моолJ и3 є3дeръ и3 їарімHfъ, тріE.
24 Сjи сhнове леvjини по домHмъ nтeчествъ и4хъ, нач†лницы nтeчествъ и4хъ, по соглsданію и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ, и5же творsху дэлA служeніz д0му гDнz, t двaдесzти лётъ и3 вhшше.
25 Речe бо давjдъ: пок0й дадE гDь бGъ лю1демъ свои6мъ ї}лю, и3 всели1сz во їеrли1мэ дaже да вёка,
26 и3 леvjти не бhша носsще ски1нію и3 вс‰ сосyды є3S къ служeнію є3S.
27 По повелёнію бо давjдову послёднему є4сть число2 сыновHмъ леv‡инымъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше:
28 занE постaви и5хъ под8 рукY сынHмъ ґарw6нимъ, є4же служи1ти въ домY гDни во дв0рэхъ и3 въ притв0рэхъ, и3 во њчищeніи всёхъ с™hнь, и3 въ дёлэхъ служeніz д0му б9іz,
29 и3 над8 хлёбами предложeніz, и3 над8 мук0ю пшени1чною жeртвы, и3 над8 прsжмами њпрэсн0чными, и3 над8 сковрад0ю, и3 над8 печeнымъ, и3 над8 всsкимъ вёсомъ и3 мёрою,
30 и3 є4же стоsти, ќтрw хвали1ти и3 и3сповёдатисz гDеви, тaкожде и3 къ вeчеру,
31 и3 над8 всёми возноси1мыми всесожжє1ніи гDеви въ суббw6ты, и3 въ новомёсzчіихъ, и3 въ прaздницэхъ, по числY, по чи1ну и4хъ вhну гDеви,
32 и3 да сохранsтъ стражбы6 ски1ніи свидёніz, и3 стрaжу свzти1лища, и3 стражбы6 сынHвъ ґарHнихъ брaтій свои1хъ, да слyжатъ въ домY гDни.