1 И# сынHмъ ґарw6нимъ раздэлє1ніz: сhнове ґарw6ни: надaвъ и3 ґвіyдъ, и3 є3леазaръ и3 їfамaръ.
2 И# ўмр0ста надaвъ и3 ґвіyдъ прeжде nтцA своегw2, и3 сhнове не бhша и4ма: и3 свzщeнствова є3леазaръ и3 їfамaръ, сhнове ґарw6ни.
3 И# раздэли2 и5хъ давjдъ, и3 садHкъ t сынHвъ є3леазaровыхъ, ґхімелeхъ же t сынHвъ їfамaровыхъ по сочислeнію и4хъ, по служeнію и4хъ и3 по домHмъ nтeчествъ и4хъ.
4 И# њбрэт0шасz сhнове є3леазaрwвы мн0жайшіи въ начaлники си1лъ, нeжели сhнове їfамaрwвы: и3 раздэли2 и5хъ сынHмъ є3леазaрwвымъ въ начaлники въ д0мы nтeчествъ шестьнaдесzть, и3 сынHмъ їfамaрwвымъ по домHмъ nтeчествъ и4хъ, џсмь.
5 Раздэли1 же и5хъ по жрeбіємъ междY и4ми, понeже бsху нач†лницы свzти1лища и3 нач†лницы б9іи въ сынёхъ є3леазaровыхъ и3 въ сынёхъ їfамaровыхъ:
6 њписa же и5хъ самаjа сhнъ наfанаи1ль пи1сарь t леv‡тъ пред8 царeмъ и3 кн‰зи и3 садHкомъ свzщeнникомъ и3 ґхімелeхомъ сhномъ ґвіаfaра, и3 нач†лницы nтeчествъ свzщeнникwвъ и3 леvjтwвъ д0му nтeчества, є3ди1нъ ко є3леазaру и3 є3ди1нъ ко їfамaру.
7 И# и3зhде жрeбій пeрвый їwарjму, їедjю вторhй,
8 харjву трeтій, сеwрjму четвeртый,
9 мелхjю пsтый, меіамjну шестhй,
10 ґккHсу седмhй, ґвjи nсмhй,
11 їисyю девsтый, сехенjи десsтый,
12 є3ліасjву є3динонадесsтый, їакjму дванадесsтый,
13 nффaю тринадесsтый, їесваaлу четыренадесsтый,
14 велгjи пzтыйнaдесzть, є3мми1ру шестыйнaдесzть,
15 їеfjю седмыйнaдесzть, ґфессjю nсмыйнaдесzть,
16 феттjю девzтыйнaдесzть, и3 є3зекjилю двадесsтый,
17 ґхjну двaдесzть пeрвый, гамуи1лу двaдесzть вторhй,
18 далеjю двaдесzть трeтій, їеи1лю двaдесzть четвeртый.
19 СіE сочислeніе и4хъ по служeнію и4хъ входи1ти въ д0мъ гDень по чи1ну своемY, рук0ю ґарHна nтцA и4хъ, ћкоже повелЁ гDь бGъ ї}левъ.
20 И# сынHмъ леv‡инымъ прHчіимъ: сынHмъ ґмвр†млимъ сwваи1лъ, сынHмъ сwваи6лимъ їадаjа,
21 сынHмъ рав‡инымъ начaлникъ їесjа,
22 сынHмъ їасар‡инымъ салwмHfъ, сынHмъ салwмHfwвымъ їafъ:
23 сhнове їедіyа: їеріaвъ пeрвый, ґмадjа вторhй, їазіи1лъ трeтій, їекмоaмъ четвeртый.
24 СынHмъ nзіи6лимъ мjха, сhнове м‡хины сами1ръ:
25 брaтъ мjхинъ їсjа, сhнъ їсjинъ захaріа.
26 Сhнове мер†ріны: моолJ и3 мусJ, сhнъ nзjинъ воннjй:
27 сhнове мер†ріны nзjа: сhнове є3гw2 їесомA и3 закхyръ и3 їwвfJ:
28 моолjю є3леазaръ (и3 їfамaръ). Ќмре же є3леазaръ, не бёша є3мY сhнове.
29 Кjсу сhнъ кjсовъ їерамеи1лъ.
30 Сhнове м{сіны: моолJ и3 є3дeръ и3 є3рімHfъ. Сjи сhнове леvjтстіи по домHмъ nтeчествъ свои1хъ.
31 Пріsша же и3 тjи жрє1біz, ћкоже и3 брaтіz и4хъ сhнове ґарw6ни, пред8 давjдомъ царeмъ и3 садHкомъ и3 ґхімелeхомъ и3 нач†лники nтeчествъ свzщeнническихъ и3 леvjтскихъ: патріaрси ґарw6ни, ћкоже и3 брaтіz є3гw2 ю3нёйшіи.