1 И# постaви давjдъ цaрь и3 кн‰зи си1лы над8 дёлы сhны ґсaфwвы и3 є3м†ни и3 їдіfyмwвы, и5же провэщавaху въ гyслехъ и3 pалти1рехъ и3 кmмвaлэхъ, и3 бhсть число2 и4хъ по главaмъ мужeй творsщихъ дэлA сво‰.
2 Сhнове ґсaфwвы: закхyръ и3 їHсифъ, и3 наfанjа и3 ґсіи1лъ: сhнове ґсaфwвы держaщесz ґсaфа прbр0ка бли1з8 царS.
3 Їдіfyму сhнове їдіf{мли: годолjа и3 сурJ, и3 їсeа и3 семeй, и3 ґсавjа и3 маттаfjа, шeсть по nтцЁ своeмъ їдіfyмэ въ гyсли брzцaюще и3сповёданіе и3 хвалeніе гDеви.
4 Е#мaну сhнове є3м†ни: вукjа и3 маfанjа, и3 nзіи1лъ и3 суваи1лъ, и3 їерімyfъ и3 ґнанjа, и3 ґнaнъ и3 є3ліаfA, и3 годоллаfjй и3 рwмамfіезeръ, и3 савaхъ и3 малліfjй, ґ њfи1ръ и3 мазіHfъ.
5 Вси2 сjи сhнове є3мaна брzцaющагw царю2 въ словесёхъ б9іихъ, да вознесeтсz р0гъ. Дадe же бGъ є3мaну сынHвъ четыренaдесzть и3 три2 дщє1ри:
6 вси2 сjи со nтцeмъ свои1мъ воспэвaюще въ домY б9іи въ кmмвaлэхъ и3 во pалти1рехъ и3 гyслехъ, въ служeніе д0му б9іz бли1з8 царS, и3 ґсaфъ и3 їдіfyмъ, и3 є3мaнъ.
7 Бhсть же число2 и4хъ со брaтіею и4хъ научeни пёнію гDню и3 всёхъ разумёющихъ (пBніz) двёсти џсмьдесzтъ и3 џсмь.
8 Верг0ша же и3 сjи жрє1біz чреды2 дневнhz, по мaлу и3 по вели1ку совершeнныхъ и3 ўчaщихсz.
9 И# и3зhде жрeбій пeрвый сынHвъ є3гw2 и3 брaтіи є3гw2 ґсaфу їHсифову, годолjа: вторhй и3нjа, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:
10 трeтій закхyръ, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:
11 четвeртый їезрjй, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:
12 пsтый наfaнъ, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:
13 шестhй вукjа, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:
14 седмhй їеріи1лъ, сhнове є3гw2 и3 брaтіи є3гw2 дванaдесzть:
15 nсмhй їwсjа, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть,
16 девsтый матfанjа, сhнове є3гw2 и3 брaтіи є3гw2 дванaдесzть:
17 десsтый семеjа, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:
18 первыйнaдесzть є3зріи1лъ, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:
19 вторыйнaдесzть ґсавjа, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:
20 третійнaдесzть суваи1лъ, сhнове є3гw2 и3 брaтіи є3гw2 дванaдесzть:
21 четвертыйнaдесzть матfаfjа, сhнове є3гw2 и3 брaтіи є3гw2 дванaдесzть:
22 пzтыйнaдесzть їерімyfъ, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:
23 шестыйнaдесzть ґнанjа, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:
24 седмыйнaдесzть їесвaкъ, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:
25 nсмыйнaдесzть ґнанjа, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:
26 девzтыйнaдесzть меллиfjй, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:
27 двадесsтый є3ліаfA, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:
28 двaдесzть пeрвый їеfи1ръ, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:
29 двaдесzть вторhй годоллаfjй, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:
30 двaдесzть трeтій меазHfъ, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть:
31 двaдесzть четвeртый рwметfіeзеръ, сhнове є3гw2 и3 брaтіz є3гw2 дванaдесzть.