1 Сhнове же ї}лєвы но числY своемY, нач†лницы nтeчествъ, тhсzщницы и3 с0тницы и3 книгHчіи служaщіи царю2, и3 на всsкое сл0во царeво по раздэлeніємъ, и3 на всsкое сл0во входsщагw и3 и3сходsщагw, мцcъ t мцcа, во вс‰ мцcы лёта раздэлeніе є3ди1но, двaдесzть четhре тhсzщы.
2 И# над8 пeрвымъ раздэлeніемъ въ пeрвый мцcъ бhсть їзвоaзъ сhнъ завдіи1ловъ, въ раздэлeніи є3гw2 двaдесzть четhре тhсzщы:
3 t сынHвъ фарeсовыхъ, начaлникъ всBмъ кнzзє1мъ в0инства мцcа пeрвагw.
4 И# над8 раздэлeніемъ мцcа вторaгw дwдaй є3кхHтскій и3 над8 раздэлeніемъ є3гw2, и3 макеллHfъ в0ждь, и3 въ раздэлeніи є3гw2 двaдесzть четhре тhсzщи, кн‰зи си1лы.
5 Трeтій мцcа трeтіzгw ванeа сhнъ їwдaевъ, и4же свzщeнникъ начaлный, и3 въ раздэлeніи є3гw2 двaдесzть четhре тhсzщы:
6 сeй ванeа крэпчaйшій междY три1десzтми, и3 над8 три1десzтми: и3 над8 раздэлeніемъ є3гw2 завaдъ сhнъ є3гw2.
7 Четвeртый мцcа четвeртагw ґсаи1лъ брaтъ їwaвль, и3 завадjа сhнъ є3гw2 и3 брaтіz, и3 въ полцЁ є3гw2 двaдесzть четhре тhсzщы.
8 Пsтый пsтагw мцcа начaлникъ самаHfъ сhнъ їезрaевъ, и3 въ полцЁ є3гw2 двaдесzть и3 четhре тhсzщы.
9 Шестhй мцcа шестaгw nдyіа сhнъ є3кки1совъ fекуи1тzнинъ, и3 въ полцЁ є3гw2 двaдесzть и3 четhре тhсzщы.
10 Седмhй мцcа седмaгw хелли1съ и4же t фалyса, t сынHвъ є3фрeмлихъ, и3 въ полцЁ є3гw2 двaдесzть и3 четhре тhсzщы.
11 Nсмhй мцcа nсмaгw совохaй ўсаfjтzнинъ, t колёна зарaина, и3 въ полцЁ є3гw2 двaдесzть и3 четhре тhсzщы.
12 Девsтый мцcа девsтагw ґвіезeръ, и4же t ґнаfHfа, t земли2 веніамjни, и3 въ полцЁ є3гw2 двaдесzть и3 четhре тhсzщы.
13 Десsтый мцcа десsтагw меирaй, и4же t нетwфаfjта, t колёна зарaина, и3 въ полцЁ є3гw2 двaдесzть и3 четhре тhсzщы.
14 Первыйнaдесzть мцcа первагwнaдесzть ванаjа, и4же t фараfHна, t сынHвъ є3фрeмлихъ и3 въ полцЁ є3гw2 двaдесzть и3 четhре тhсzщы.
15 Вторыйнaдесzть мцcа вторагwнaдесzть хwлдjа, и4же t нетwфаfjта, t колёна гоfоніи1лева, и3 въ полцЁ є3гw2 двaдесzть и3 четhре тhсzщы.
16 И# над8 племены2 ї}левыми, руви1му в0ждь є3ліезeръ, сhнъ зехрjевъ: сmмеHну сафатjа, сhнъ маахA:
17 леvjю ґсавjа, сhнъ камуи1левъ: ґарHну садHкъ:
18 їyдэ є3ліaвъ t брaтій давjдовыхъ: їссахaру ґмри2, сhнъ міхаи1ловъ:
19 завулHну самаjа, сhнъ ґвдjевъ: нефfалjму їерімHfъ, сhнъ nзіи1ль:
20 є3фрeму њсjй, сhнъ nзазjевъ: полуплeмени манассjину їwи1ль, сhнъ фадeевъ:
21 полуплeмени манассjину сyщему въ земли2 галаaдстэй їаддaй сhнъ завадjинъ: сынHмъ веніам‡нимъ їасіи1лъ, сhнъ ґвени1ровъ:
22 дaну ґзаріи1лъ, сhнъ їwрaмовъ. Сjи бhша нач†лницы племенHмъ ї}левымъ.
23 Не хотё же давjдъ счести2 и5хъ t двадесzтилётнагw и3 нижaе: занE речE гDь ўмн0жити ї}лz, ћкw ѕвёзды небє1сныz.
24 Їwaвъ же сhнъ саруjевъ начA сочитaти лю1ди, и3 не соверши2: сегw2 рaди бhсть гнёвъ б9ій на ї}лz: и3 не внесeсz сочислeніе въ кни1гу словeсъ царS давjда.
25 Над8 сокрHвищи же цaрскими бhсть ґсмHfъ сhнъ nдіи1левъ: и3 над8 сокрHвищи, и5же на ни1вахъ и3 въ сeлэхъ, и3 въ вeсехъ и3 въ столпёхъ, їwнаfaнъ сhнъ nзjевъ:
26 и3 над8 земледёлатєли зeмлю дёлающими є3здрaй сhнъ хелyвовъ:
27 и3 над8 сeлы семeй ґрмаfeйскій: и3 над8 сокр0вищами віногрaдными замвдjа сhнъ сефамjевъ:
28 над8 мaслинами же и3 над8 черни1чіемъ, и5же бsху на полsхъ, валанaнъ гедwрjтzнинъ: над8 сокрHвищи є3лeа їwaсъ:
29 над8 скwтh же, и5же пасsхусz въ сарHнэ, сатрaй сарwнjтzнинъ: и3 над8 вwлы2, и5же во ю3д0лэхъ, сwфaтъ сhнъ ґдaинъ:
30 над8 велблю6ды же ўвjа їсмaилтzнинъ: над8 nслы6 же їадjа, и4же t мараfHна:
31 и3 над8 nвцaми їwaсъ ґгарjтинъ. Вси2 тjи нач†лницы и3мёній давjда царS.
32 Їwнаfaнъ же дsдz давjдовъ (бhсть) совётникъ, мyжъ мyдръ и3 кни1женъ сhй: и3 їеи1ль сhнъ ґхаманjевъ бЁ съ сынaми царeвыми.
33 Ґхітофeлъ совётникъ царeвъ, и3 хусjа пeрвэйшій дрyгъ царeвъ,
34 и3 по (нeмъ) ґхітофeлэ бhсть (бли1з8)) їwдaй сhнъ ванeинъ и3 ґвіаfaръ: и3 їwaвъ начaлный воев0да царeвъ.