1 Сjи же бhша сhнове давjдwвы, и5же роди1шасz є3мY въ хеврHнэ: перворождeнный ґмнHнъ t ґхінаaмы їезраилjтіды: вторhй далуjа t ґвігeи карми1лскіz:
2 трeтій ґвессалHмъ сhнъ маaхи, дщeре fоломjа царS гесyрска: четвeртый ґдHніа сhнъ ґггjfинъ:
3 пsтый сафатjа t ґвітaлы: шестhй їеfраaмъ t ґглaи жены2 є3гw2:
4 шeсть роди1шасz є3мY въ хеврHнэ, и3дёже цaрствова сeдмь лётъ и3 шeсть мцcъ: и3 три1десzть три2 лBта цaрствова во їеrли1мэ.
5 И# сjи роди1шасz є3мY во їеrли1мэ: самаA и3 сwвaвъ, и3 наfaнъ и3 соломHнъ, четhри t вирсавjи дщeре ґміи1ловы:
6 и3 є3вaръ и3 є3лісамA, и3 є3ліфалeтъ
7 и3 наги1съ, и3 нафeкъ и3 їафіE,
8 и3 є3лісамA и3 є3ліадaкъ и3 є3ліфалeтъ, дeвzть.
9 Вси2 сhнове давjдwва кромЁ сынHвъ подл0жничихъ и3 fамaры сєстры2 и4хъ.
10 Сhнове же соломHни: ровоaмъ, ґвjа сhнъ є3гw2, ѓса сhнъ є3гw2, їwсафaтъ сhнъ є3гw2,
11 їwрaмъ сhнъ є3гw2, nхозjа сhнъ є3гw2, їwaсъ сhнъ є3гw2,
12 ґмасjа сhнъ є3гw2, nзjа сhнъ є3гw2, їwаfaмъ сhнъ є3гw2,
13 ґхaзъ сhнъ є3гw2, є3зекjа сhнъ є3гw2, манассjа сhнъ є3гw2,
14 ґмHнъ сhнъ є3гw2, їwсjа сhнъ є3гw2.
15 Сhнове же їwс‡ины: пeрвенецъ їwахaзъ, вторhй їwакjмъ, трeтій седекjа, четвeртый селлyмъ.
16 Сhнове же їwакjмwвы: їехонjа сhнъ є3гw2, седекjа сhнъ є3гw2.
17 Сhнове же їехон‡ины: ґсjръ, салаfіи1ль сhнъ є3гw2,
18 мелхірaмъ, фадаjа и3 ґнесaръ, и3 їезекjа и3 њсамHнъ и3 савадjа.
19 Сhнове же салаfіи1лєвы: зоровaвель и3 семeй. Сhнове же зоровaвелєвы: мосоллaмъ и3 ґнанjа, и3 саліми1нъ сестрA и4хъ,
20 и3 ґсувeа и3 neлъ, и3 варахjа и3 ґсадjа и3 ґсовeдъ, пsть.
21 Сhнове же ґнан‡ины: фалтіaсъ, и3 їесjа сhнъ є3гw2, рафaлъ сhнъ є3гw2, nрнA сhнъ є3гw2, ґвдjа сhнъ є3гw2, сехенjа сhнъ є3гw2,
22 и3 сhнъ сехенjинъ самeа. И# сhнове самє1ины: хаттyсъ и3 їwи1лъ, и3 веррjа и3 нwадjа и3 сaфъ, шeсть.
23 И# сhнове нwад‡ины: є3ліонeй и3 є3зекjа и3 є3зрікaмъ, тріE.
24 Сhнове є3ліонeєвы: ўадjа и3 є3ліасевHнъ, и3 фадаjа и3 ґкаyмъ, и3 їwанaнъ и3 далeа и3 ґнaнъ, сeдмь..