1 Сhнове же ї{дины: фарeсъ, є3срHмъ и3 хармjй, и3 w4ръ и3 сувaлъ,
2 и3 радA сhнъ сувaль. Сувaлъ же роди2 їefа, їefъ же роди2 ґхімeа и3 лаaда: сjи р0дове ґраf‡ины.
3 И# сjи сhнове є3тaнwвы: їезраи1ль и3 їесмaнъ и3 їевдaнъ: и4мz же сестрЁ и4хъ є3сіадесфHнъ.
4 И# фануи1лъ nтeцъ гедHровъ, и3 є3зeръ nтeцъ њсaнь: сjи сhнове w4ра пeрвенца є3фрafа, nтцA веfлаeмлz.
5 Ґссyру же nтцY fекHеву бhстэ двЁ жєнЁ: халлA и3 маарA:
6 роди1 же є3мY маарA ґхaза и3 ґfeра, и3 fемaна и3 ґасfи1ра: вси2 сjи сhнове ма†рины.
7 И# сhнове хелл†ни: серefъ и3 саaръ и3 є3сfанaмъ.
8 Кwe же роди2 є3нHва и3 сwвивA и3 рождeніе брaта рихaва, сhна їарjмлz.
9 Бhсть же їави1съ честнёйшій брaтіи своеS: и3 мaти є3гw2 наречE и4мz є3го2 въ болёзни.
10 И# призвA їави1съ бGа ї}лева, глаг0лz: ѓще блгcвлsz блгcви1ши менE и3 распространи1ши предёлы мо‰, и3 бyдетъ рукA твоS со мн0ю, и3 сотвори1ши мS во ўразумёніе, є4же не смири1ти мS. И# дадE є3мY бGъ вс‰, є3ли6ка проси1хъ є4сть.
11 Халeвъ же nтeцъ ґсхaнь роди2 махjра: сhй nтeцъ ґссаfHновъ.
12 И# ґссаfHнъ роди2 саfрefу и3 фессjю, и3 faна nтцA грaда наaса, брaта селHма кенезjина и3 ґхaзова: сjи мyжіе рих†вли.
13 Сhнове же кенез‡ины: гоfоніи1лъ и3 сараjа. Сhнове же гоfоніи1лєвы ґfafъ.
14 Манаfaй же роди2 гофорA, и3 сараjа роди2 їwрaма, nтцA гисасаріи1млz, занE худ0жницы бhша.
15 Сhнове же халeва сhна їефоннjина и4ръ, и3лA и3 наaмъ. Сhнове же и3лы2 кенeзъ.
16 Сhнове же ґмели6мли: зjфъ и3 зeфа, и3 fирjа и3 є3сери1лъ.
17 Сhнове же є3vри6ны: їеfeръ, мwрaдъ, и3 ґфeръ и3 їамHнъ: и3 роди2 їеfeръ марHна, и3 семeю, и3 їесвY nтцA гедHрова и3 nтцA є3сfамHнz.
18 Женa же є3гw2 сіS ґдjа роди2 є3мY їaреда nтцA гедHрz, и3 ґвeра nтцA сwхHнz, и3 є3хфіи1лz, nтцA занHнz. Сjи же сhнове веffjи дщeре фараHновы, ю4же поsтъ мwри1лъ.
19 И# сhнове жены2 їдумeаныни, сестры2 ханeма и3 далjа nтцA кеjла, и3 сmмеHнъ nтeцъ їwмaмовъ. И# сhнове наи1мwвы nтцA кеjлова: гармjй и3 є3сfемwнjй и5же и3з8 махafы.
20 Сhнове же сmмеw6ни: ґмнHнъ и3 рамнHнъ сhнъ ґнaнь и3 fимнHнъ. И# сhнове є3си2: зwхafъ, и3 сhнове зwхafwвы.
21 Сhнове силHма, сhна їyдина: и4ръ nтeцъ лихaвль, и3 лаaда nтeцъ марисaнь: и3 плeмz д0му дёлателей вmссHна въ домY є3совы2,
22 и3 їwакjмъ, и3 мyжіе хwзивA и3 їwaсъ и3 сарaфъ, и5же всели1шасz въ мwaвэ: и3 возврати2 и5хъ ґведи1ръ въ маfукіи1мъ.
23 Сjи скудeльницы њбитaющіи во ґтаjмэ и3 гади1рэ съ царeмъ, и3 въ цaрствэ є3гw2 ўкрэпи1шасz и3 всели1шасz тaмw.
24 Сhнове сmмеw6ни: намуи1лъ и3 їамjнъ и3 їарjвъ, сaре, саyлъ.
25 Салeмъ сhнъ є3гw2, масaнъ сhнъ є3гw2, масмA сhнъ є3гw2,
26 ґмуи1лъ сhнъ є3гw2, савyдъ сhнъ є3гw2, закхyръ сhнъ є3гw2, семeй сhнъ є3гw2.
27 Сhнове же семє1ины шестьнaдесzть и3 дщeрей шeсть. Брaтіzмъ же и4хъ не бhша сhнове мн0зи, и3 вс‰ племенA и4хъ не ўмн0жишасz ћкоже сhнове ї{дины,
28 и3 њбитaху въ вирсавeи и3 савaдэ, и3 монaдэ и3 во є3серсуaлэ,
29 и3 въ валаaи и3 во ґсeмэ, и3 во fwлaдэ
30 и3 въ ваfуи1лэ, и3 въ є4рмэ и3 въ сікелaи,
31 и3 во веfмарімHfэ и3 во и3місусеwсjнэ и3 въ домY варусеwрjмли: сjи грaды и4хъ дaже до царS давjда,
32 и3 сeла и4хъ: є3тaмъ и3 и4нъ, рамнHнъ и3 fоккaнъ и3 є3сaръ, градHвъ пsть.
33 И# вс‰ вє1си и4хъ w4крестъ градHвъ си1хъ, дaже до ваaла: сіE њбдержaніе и4хъ и3 раздэлeніе и4хъ.
34 Мосwвaвъ же и3 їемол0хъ, и3 їwсjа сhнъ ґмасjевъ,
35 и3 їwи1ль и3 їиyй сhнъ ґсавjевъ, сhнъ сарaевъ, сhнъ ґсіи1ль,
36 и3 є3ліwнaй и3 їwкaва, и3 їасуjа и3 ґсeа, и3 їедіи1лъ и3 їсмaилъ и3 ванeа
37 и3 зузA сhнъ сафеjевъ, сhна ґлHнz, сhна їедіи1на, сhна семрjнz, сhна самеи1на.
38 Сjи произшeдшіи во и4менэхъ кнzзeй, въ р0дэхъ свои1хъ и3 въ д0мэхъ nтeчествъ свои1хъ ўмн0жишасz во мн0жество,
39 и3 поид0ша да вни1дутъ въ герaры дaже до востHкъ дeбри взыскaти п†жити скотHмъ свои6мъ:
40 и3 њбрэт0ша п†жити премнHги и3 бл†ги: и3 землS прострaнна пред8 ни1ми, и3 ми1ръ и3 пок0й, занE прeжде њбитaху t сынHвъ хaмовыхъ тaмw.
41 И# пріид0ша сjи напи1санніи и3мены2 во дни6 є3зекjи царS їyдина и3 поби1ша жи1телей и4хъ и3 њбитaніе, и5хже њбрэт0ша тY, и3 и3скорени1ша и5хъ дaже до днE сегw2: и3 всели1шасz вмёстw и4хъ, ћкw пaжить скотHмъ и4хъ бsше тaмw.
42 T си1хъ же t сынHвъ сmмеHнихъ и3д0ша въ г0ру сиjръ мужeй пsть сHтъ, и3 фалтjа и3 нwадjа, и3 рафаjа и3 nзіи1лъ, сhнове їeсы, кн‰зи и4хъ:
43 и3 поби1ша њстaнки њстaвшыzсz t ґмали1ка, и3 всели1шасz тaмw дaже до днE сегw2.