1 Сhнове леvjи: герсHнъ, каafъ и3 мерaрі.
2 Сhнове же каafwвы: ґмрaмъ и3 їссаaръ, хеврHнъ и3 nзіи1лъ.
3 Сhнове же ґмр†мли: ґарHнъ и3 мwmсeй и3 маріaмъ. Сhнове же ґарHнwвы: надaвъ и3 ґвіyдъ, є3леазaръ и3 їfамaръ.
4 И# є3леазaръ роди2 фінеeса, и3 фінеeсъ роди2 ґвіyда,
5 и3 ґвіyдъ роди2 воккjа, и3 воккjй роди2 nзjю,
6 nзjа же роди2 сарeа, и3 сарeй роди2 маріHfа,
7 маріHfъ же роди2 ґмарjю, ґмарjа же роди2 ґхітHва,
8 ґхітHвъ же роди2 садHка, и3 садHкъ роди2 ґхімаaса,
9 ґхімаaсъ же роди2 ґзaрію и3 ґзaріа роди2 їwанaна,
10 їwанaнъ же роди2 ґзaрію, т0й є4сть ґзaріа, и4же свzщeнствова въ домY, є3г0же создA соломHнъ во їеrли1мэ.
11 Роди1 же ґзaріа ґмарjю, и3 ґмарjа роди2 ґхітHва,
12 ґхітHвъ же роди2 садHка, и3 садHкъ роди2 селлyма,
13 и3 селлyмъ роди2 хелкjю, и3 хелкjа роди2 ґзaрію,
14 и3 ґзaріа роди2 сарeа, и3 сарeй роди2 їwседeка.
15 Їwседeкъ же и3зhде, є3гдA пресели2 гDь їyду и3 їеrли1ма рук0ю навуходон0сора въ вавmлHнъ.
16 Сhнове же леvjини: герсHнъ, каafъ и3 мерaрі.
17 И# сі‰ и3менA сынHвъ герсHнихъ: ловенjй и3 семeй.
18 Сhнове же каafwвы: ґмрaмъ и3 їссаaръ, хеврHнъ и3 nзіи1лъ.
19 Сhнове же мер†ріны: моолJ и3 мусJ. И# сjи р0ди леvjини по nтeчествwмъ и4хъ.
20 ГерсHнови: ловенjй сhнъ є3гw2, їefъ сhнъ є3гw2, сeмна сhнъ є3гw2,
21 їHла сhнъ є3гw2, ѓддо сhнъ є3гw2, зaра сhнъ є3гw2, їеfрJ сhнъ є3гw2.
22 Сhнове каafwвы: и3ссаaръ сhнъ є3гw2, ґмінадaвъ сhнъ є3гw2, корeй сhнъ є3гw2, ґси1ръ сhнъ є3гw2,
23 є3лкaна сhнъ є3гw2, ґвісaфъ сhнъ є3гw2, ґси1ръ сhнъ є3гw2,
24 каafъ сhнъ є3гw2, ўріи1лъ сhнъ є3гw2, nзjа сhнъ є3гw2, саyлъ сhнъ є3гw2.
25 Сhнове же є3лкaнwвы: ґмасJ сhнъ є3гw2, ґміHfъ сhнъ є3гw2,
26 є3лкaна сhнъ є3гw2, суфjй сhнъ є3гw2, и3 наafъ сhнъ є3гw2,
27 є3ліaвъ сhнъ є3гw2, їеремеи1лъ сhнъ є3гw2, є3лкaна сhнъ є3гw2, самуи1лъ сhнъ є3гw2.
28 Сhнове же самуи6ли: пeрвенецъ є3гw2 їwи1ль и3 вторhй ґвjа.
29 Сhнове же мер†ріны: моолJ сhнъ є3гw2, ловенjй си1мъ є3гw2, семeй сhнъ є3гw2, nзjа сhнъ є3гw2,
30 саммаA сhнъ є3гw2, ґнaній сhнъ є3гw2, ґсаjа сhнъ є3гw2.
31 Сjи же сyть, и5хже постaви давjдъ над8 пэвцы6 въ домY гDни, є3гдA постaви ківHтъ:
32 и3 бsху служaще пред8 ски1ніею д0му свидёніz въ пёніи, д0ндеже создA соломHнъ д0мъ гDень во їеrли1мэ, и3 стоsху по чи1ну своемY въ служeніи своeмъ.
33 И# сjи предстоsщіи и3 сhнове и4хъ t сынHвъ каafовыхъ: є3мaнъ пэвeцъ сhнъ їwи1лz, сhна самуи1лева,
34 сhна є3лкaнова, сhна є3ремеи1лева, сhна є3ліaвлz, сhна наafова,
35 сhна сyфова, сhна є3лканaева, сhна ґміHfова, сhна ґмaсова,
36 сhна є3лкaнова, сhна їwи1лева, сhна ґзарjева, сhна сафанjева,
37 сhна маafова, сhна ґссeрова, сhна ґвіасaфова, сhна ґси1рова, сhна корeова,
38 сhна ґмінадaвова, сhна їсаaрова, сhна каafова, сhна леvjина, сhна ї}лева:
39 и3 брaтъ є3гw2 ґсaфъ, и4же стоsша њдеснyю є3гw2: ґсaфъ сhнъ варахjи, сhна самаaева,
40 сhна міхаи1лова, сhна масjлова, сhна мелхjева,
41 сhна ґfанjева, сhна зарaева, сhна ґдаjева,
42 сhна и3faмова, сhна земми1на, сhна семеjева,
43 сhна їеefова, сhна герсHнова, сhна леvjина.
44 Сhнове же мер†ріны брaтіz и4хъ њшyюю: є3faмъ сhнъ хусjи, сhна ґвдjина, сhна малHхова,
45 сhна савjева, сhна ґмасjева, сhна хелкjева,
46 сhна ґмасjева, сhна ванjина, сhна семи1рова,
47 сhна моолjина, сhна мусjева, сhна мерaріна, сhна леvjина.
48 Брaтіz же и4хъ по домHмъ nтeчествъ и4хъ, леvjтzне даны2 во всsкое дёло служeніz ски1ніи д0му б9іz:
49 и3 ґарHнъ и3 сhнове є3гw2 кадsху над8 nлтарeмъ всесожжeній и3 над8 nлтарeмъ fmміaма во всsкое дёло с™hхъ с™ы6мъ, и3 да м0лzтсz за ї}лz по всемY, є3ли6ка повелЁ мwmсeй рaбъ б9ій.
50 Сjи же сhнове ґарw6ни: є3леазaръ сhнъ є3гw2, фінеeсъ сhнъ є3гw2, ґвіyдъ сhнъ є3гw2,
51 вwкхjй сhнъ є3гw2, nзjй сhнъ є3гw2, сарeй сhнъ є3гw2,
52 марі0fъ сhнъ є3гw2, ґмарjа сhнъ є3гw2, ґхітHвъ сhнъ є3гw2,
53 садHкъ сhнъ є3гw2, ґхімаaсъ сhнъ є3гw2.
54 И# сі‰ њбит†ніz и4хъ, по сeламъ и4хъ и3 въ предёлэхъ и4хъ, сынHмъ ґарw6нимъ плeмени каafову, тBмъ бо бhсть жрeбій:
55 и3 дaша и5мъ хеврHнъ въ земли2 їyдинэ и3 подгр†діz є3гw2 w4крестъ є3гw2:
56 и3 сeла грaда и3 вє1си є3гw2 дaша халeву сhну їефоннjину.
57 СынHмъ же ґарw6нимъ дaша грaды ўбёжищъ: хеврHнъ и3 подгр†діz є3гw2, и3 л0вну и3 подгр†діz є3S, и3 ґл0мъ и3 њкрє1стнаz є3гw2,
58 и3 кел0мъ и3 њкрє1стнаz є3гw2, и3 давjръ и3 њкрє1стнаz є3гw2,
59 и3 ґсaнъ и3 подгр†діz є3гw2, и3 веfсамЂсъ и3 подгр†діz є3гw2, и3 веfсyръ и3 подгр†діz є3гw2:
60 t колёна же веніамjнова гаваHнъ и3 подгр†діz є3гw2, и3 є3лам0fъ и3 подгр†діz є3гw2, и3 є3ламвeй и3 подгр†діz є3гw2, и3 ґнаfHfъ и3 подгр†діz є3гw2: всёхъ градHвъ и4хъ тринaдесzть, градHвъ по племенє1мъ и4хъ.
61 И# сынHмъ каafwвымъ њстaвшымсz t плeмене р0да, t полуплeмене манассjина, дaша по жрeбію дeсzть градHвъ.
62 И# сынHмъ герсw6нимъ по плeменємъ и4хъ t колёна їссахaрова и3 t колёна ґси1рова, и3 t колёна нефfалjмова и3 t колёна манассjина въ васaнэ, грaды тринaдесzть.
63 И# сынHмъ мер†рінымъ по плeменємъ и4хъ t колёна руви1мова и3 t колёна гaдова и3 t колёна завулHнz дaша по жрeбію градHвъ дванaдесzть.
64 Дaша же сhнове ї}лєвы леvjтwмъ грaды и3 подгр†діz и4хъ.
65 Дaша же по жрeбію t колёна сынHвъ їyдиныхъ и3 t колёна сынHвъ сmмеHнихъ и3 t колёна сынHвъ веніамjнихъ грaды сі‰, и5хже назвaша и3мены2 (свои1ми).
66 И# t племeнъ сынHвъ каafовыхъ, и3 бhша грaды предёлwвъ и4хъ t колёна є3фрeмова:
67 и3 дaша и5мъ грaды ўбёжищъ: сmхeмъ съ подгрaдіzми є3гw2 въ горЁ є3фрeмовэ и3 газeръ съ подгрaдіzми є3гw2,
68 и3 є3кмаaнъ съ подгрaдіzми є3гw2, и3 веfwрHнъ и3 подгрaдіе є3гw2,
69 и3 є3лHнъ съ подгрaдіzми є3гw2, и3 геfремHнъ съ подгрaдіzми є3гw2:
70 и3 t полови1ны колёна манассjина ґнеи1ръ и3 подгр†діz є3гw2, и3 їевлаaмъ и3 подгр†днаz є3гw2, по плeмени сынHмъ каafwвымъ њстaвшымсz.
71 СынHмъ герсw6нимъ t nтeчествъ полуплeмене манассjина гаvлHнъ t васaна и3 подгр†днаz є3гw2, и3 ґсирHfъ съ подгрaдными є3гw2:
72 и3 t колёна їссахaрова кедeсъ съ подгрaдными є3гw2, и3 надaръ съ подгрaдными є3гw2,
73 и3 рамHfъ и3 подгр†днаz є3гw2, и3 є3нaнъ съ подгрaдными є3гw2:
74 и3 t колёна ґси1рова масjю съ подгрaдными є3гw2, и3 рамHfъ и3 подгрaдіе є3гw2,
75 и3 ґкaкъ и3 подгрaдіе є3гw2, и3 роHвъ съ подгрaдными є3гw2:
76 и3 t колёна нефfалjмлz кaдисъ въ галілeи и3 подгр†днаz є3гw2, и3 хамHfъ съ подгрaдными є3гw2, и3 каріаfаjмъ и3 подгр†днаz є3гw2.
77 И# сынHмъ мер†рінымъ њстaвшымсz t колёна завулHнz реммHнъ и3 подгр†днаz є3гw2, и3 fавHръ съ подгрaдными є3гw2,
78 и3 за їoрдaномъ їеріхHнъ проти1ву вост0ка їoрдaнова: t колёна руви1мова вос0ръ въ пустhни съ подгрaдными є3гw2, и3 є4сса съ подгрaдными є3гw2,
79 и3 кадимHfъ и3 подгр†днаz є3гw2, и3 моаpafъ съ подгрaдными є3гw2:
80 и3 t колёна гaдова раммHfъ галаaдскій и3 подгр†днаz є3гw2, и3 наи1мъ съ подгрaдными є3гw2,
81 и3 є3севHнъ съ подгрaдными є3гw2, и3 їази1ръ съ подгрaдными є3гw2.