1 И# сjи сhнове їссахaрwвы: fwлA и3 фуA, и3 kсyвъ и3 сомврaмъ, четhре.
2 Сhнове же fwлы2: nзjй и3 рафеA, и3 їеріи1лъ и3 ґми1нъ, и3 їафfaмъ и3 самуи1лъ, кн‰зи по домHмъ nтeчествъ и4хъ, и5же t колёна fwли1на, крёпцы си1лою по родHмъ и4хъ, и4хже число2 во дни6 давjдwвы двaдесzть и3 двЁ тhсzщы и3 шeсть сHтъ.
3 Сhнове же nз‡ины їезрjй, и3 сhнове їезр‡ины міхаи1лъ и3 ґвдjа, и3 їwи1ль и3 їесjа, пsть всёхъ кнzзeй.
4 И# съ ни1ми по родHмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, препоsсани и3 си1льни ко њполчeнію на брaнь, три1десzть и3 шeсть тhсzщъ: мн0гw бо и3мёша жeнъ и3 сынHвъ.
5 Брaтіz же и4хъ во всёхъ племенёхъ їссахaровыхъ крёпцы си1лою, џсмьдесzтъ и3 сeдмь тhсzщъ сочтeніе всёхъ и4хъ.
6 Сhнове же веніамjнwвы: валaй и3 ховHръ и3 їедіи1лъ, три2.
7 Сhнове же вллaєвы: є3севHнъ и3 nзjа, и3 nзіи1лъ и3 їерімyfъ и3 ўрjа, пsть кнzзeй домHвъ nтeчествъ и4хъ, крёпцы си1лою, и3 число2 и4хъ двaдесzть и3 двЁ тhсzщы и3 три1десzть четhре.
8 Сhнове же ховHрwвы: замірjа и3 їwaвъ, и3 є3ліeзеръ и3 є3ліaна, и3 ґмарjа и3 їерімyfъ и3 ґвjа и3 ґнаfHfъ и3 є3лмеfeмъ: вси2 сjи сhнове ховHрwвы.
9 Сочтeніе же и4хъ по родHмъ и4хъ, кн‰зи домHвъ nтeчествъ и4хъ, крёпцы си1лою, двaдесzть тhсzщъ и3 двёсти.
10 Сhнове же їедіи1лєвы валаaмъ, и3 сhнове валаaмwвы їеHсъ и3 веніамjнъ, и3 ґHfъ и3 ґханаaнъ, и3 зиfaнъ и3 fарсjсъ и3 ґсаи1ръ:
11 вси2 сjи сhнове їедіи1лєвы, кн‰зи племeнъ крэпчaйшіи си1лою, седмьнaдесzть тhсzщъ и3 двёсти ко њполчeнію съ си1лою и3сходsщіи.
12 И# сафaнъ и3 и3фaнъ, сhнове їерімyfовы, є3сyдъ сhнъ є3гw2,
13 нефfалjмъ сhнъ є3гw2, и3 є3сіи1лъ и3 гwЂні, и3 їесeръ и3 селлjмъ, сhнове є3гw2, валаaмъ сhнъ є3гw2.
14 Сhнове манассjи: є3зріи1лъ, є3г0же роди2 нал0жница є3гw2 сЂра, роди1 же є3мY и3 махjра nтцA галаaдова.
15 Махjръ же поsтъ женY nфjрови и3 сафjнови, и3 и4мz сестрЁ є3гw2 моwхA, и4мz же втор0му салпаaдъ. Роди1шажесz салпаaду дщє1ри.
16 И# роди2 моwхA женA махjрова сhна и3 наречE и4мz є3гw2 фарeсъ: и3 и4мz брaту є3гw2 сороHръ: и3 сhнове є3гw2 ўлaмъ и3 ракaмъ.
17 Сhнове же ўлaмwвы валаaмъ: сjи сhнове галаaда сhна махjрова сhна манассjева.
18 Сестрa же є3гw2 малехefъ роди2 їесyда и3 ґвіезeра и3 маaлу.
19 Бёху же сhнове семjра: ґjмъ и3 сmхeмъ, и3 докіи1мъ и3 є3ніaмъ.
20 Сhнове же є3фрє1мли fусалaмъ, и3 раaмъ сhнъ є3гw2, и3 fаaмъ сhнъ є3гw2, и3 є3лаaдъ сhнъ є3гw2, и3 fаA сhнъ є3гw2,
21 и3 завaдъ сhнъ є3гw2, и3 сwfeла сhнъ є3гw2, и3 є3зeръ и3 є3злaда. Ўби1ша же и5хъ мyжіе гefстіи, и5же роди1шасz въ земли2 т0й: занE и3зыд0ша взsти скоты2 и4хъ.
22 И# плaкасz є3фрeмъ nтeцъ и4хъ мнHги дни6: и3 пріид0ша брaтіz є3гw2, да ўтёшатъ є3го2.
23 И# вни1де къ женЁ своeй: и3 зачA во чрeвэ, и3 роди2 сhна, и3 наречE и4мz є3гw2 варіA, ћкw въ ѕлhхъ д0му є3гw2 рождeнъ є4сть.
24 Дщи1 же є3гw2 сараA, и3 бо џныхъ њстaвшихсz: и3 создA веfwрHнъ ни1жній и3 вhшній и3 сaдру.
25 Рафaй же сhнъ є3гw2, и3 расeфъ и3 fалaй сhнове є3гw2, и3 fаaнъ сhнъ є3гw2,
26 и3 ладaнъ сhнъ є3гw2, и3 ґміyдъ сhнъ є3гw2, є3лісамA сhнъ є3гw2,
27 рyнъ сhнъ є3гw2, їwсjй сhнъ є3гw2.
28 И# њдержaніе и4хъ и3 њбитaніе и4хъ веfи1ль и3 вє1си є3гw2 проти1ву вост0ка наарaнz, и3 къ зaпаднэй странЁ газeра и3 вє1си є3гw2, и3 сmхeмъ и3 вє1си є3гw2 дaже до гaзы и3 вє1си є3S,
29 и3 дaже до предBлъ сынHвъ манассjиныхъ, веfсaнъ и3 вє1си є3гw2, fанаaхъ и3 вє1си є3гw2, и3 магеддHнъ и3 вє1си є3гw2, дHръ и3 вє1си є3гw2: въ тёхъ всели1шасz сhнове їHсифа сhна ї}лева.
30 Сhнове ґси1рwвы: їамнA и3 є3сyдъ, и3 їесyе и3 варіA, и3 саррeа сестрA и4хъ.
31 Сhнове же варjєвы ховeръ и3 мелхіи1лъ: сeй nтeцъ завefовъ.
32 И# ховeръ роди2 їафлeта и3 сwми1ра, и3 хwfaна и3 сулY сестрY и4хъ.
33 И# сhнове їафлeтwвы: фасeхъ и3 ґмамаafъ и3 ґсоafъ: сjи сhнове їафлeтwвы.
34 Сhнове же сwми1рwвы: їхіyръ, раvг0а и3 їавA и3 ґрaмъ.
35 Сhнове же ґсyда брaта є3гw2: сwфA и3 їамнA, и3 є3ли1мъ и3 ґлaмъ.
36 Сhнове сHфwвы: суE, ґріафeръ и3 суaнъ, и3 ворjнъ и3 їмрaмъ,
37 и3 васaръ и3 їyдъ, и3 сaмма и3 селимвaнъ, и3 їеfрaнъ и3 веерA.
38 Сhнове же їеfeрwвы: їеfHнъ и3 фасфA и3 ґрeй.
39 Сhнове же њл†ни: nрeхъ и3 ґніи1лъ и3 расjа.
40 Вси2 сjи сhнове ґси1рwвы, вси2 кн‰зи домHвъ nтeчества и3збрaнніи и3 крёпцы си1лою, кн‰зи, воевHды: сочтeніе и4хъ во врeмz брaни на њполчeніе двaдесzть шeсть тhсzщъ мужeй.