1 Веніамjнъ же роди2 вaлу пeрвенца своего2, и3 ґзви1ла вторaго, и3 діерY трeтіzго,
2 и3 науи1ла четвeртаго, и3 рaфу пsтаго.
3 Бhша же сhнове вaлэ: ґдjръ, ги1ра и3 ґвіyдъ,
4 и3 ґвісyй и3 ноамaнъ, и3 ґхjа
5 и3 ги1ра, и3 сефуфaмъ и3 ўрaмъ.
6 Сjи сhнове ґw6ди, сjи сyть кн‰зи племeнъ њбитaющымъ въ гаваи2, и5хже пресели1ша въ мануafъ:
7 и3 наамaнъ и3 ґхjа, и3 гирA, т0йже їглаaмъ, и3 (гирA) роди2 ґзaна и3 нyа.
8 И# сеорjмъ роди2 на п0ли мwaвли, повнегдA tпусти1ти є3мY њсjму и3 ваaду жєны2 сво‰:
9 роди1 же t вaлы жены2 своеS їwвaва и3 самjю, и3 мjсу и3 мелх0ма,
10 и3 їwaса и3 сехjю и3 мармjю: сjи сhнове є3гw2 кн‰зи nтeчествъ:
11 t њсjмы же роди2 ґміт0ва и3 є3ліфаaда.
12 Сhнове же є3ліфаaдwвы: є3вeръ и3 місоaмъ и3 саміи1лъ: т0й создA ґнHнъ и3 лод0нъ и3 вє1си и4хъ, є3Hдъ и3 вє1си є3гw2:
13 верjа же и3 самA. Сjи кн‰зи племенє1мъ живyщимъ во є3лaмэ, и3 тjи и3згнaша живyщихъ въ гefэ.
14 И# брaтіz и4хъ сwси1лъ и3 їерімHfъ,
15 и3 завадjа и3 њри1дъ, и3 ґвaдъ
16 и3 мосоллaмъ, и3 їесфA и3 їезjа, сhнове вер‡ины.
17 И# завадjа и3 мосоллaмъ, и3 ґзакJ и3 ґвeръ,
18 и3 їассjй и3 самарJ, и3 їезелjа и3 їwвaвъ, сhнове є3лфа†ли.
19 И# їакjмъ и3 хезрjй, и3 завдjй
20 и3 є3ліwинaй, и3 салаfjй и3 є3ліи1лъ,
21 и3 ґдаjа и3 варeа и3 самарafъ, сhнове семє1ины.
22 И# їесфaнъ и3 ґвeръ, и3 є3леи1лъ (и3 ґдрjа),
23 и3 ґвдHнъ и3 зехрjй, и3 ґнaнъ
24 и3 ґнaніа, и3 їлaмъ и3 ґнаfаfjа,
25 и3 їефадjа и3 фануи1лъ, сhнове соси1кwвы.
26 И# самоaсъ и3 сарeа, и3 є3фнjа
27 и3 їарасjа, и3 и3лjа и3 зехрjа, сhнове їеромои6мли.
28 Сjи кн‰зи nтeчествъ по племенє1мъ и4хъ: нач†лницы сjи њбитaша во їеrли1мэ.
29 Въ гаваHнэ же всели1сz їеи1ль nтeцъ гаваHна и3 и4мz женЁ є3гw2 маахA:
30 сhнъ же є3гw2 пeрвенецъ ґвдHнъ, и3 сyръ и3 кjсъ, и3 ваeлъ и3 надaвъ, и3 ни1ръ
31 и3 гедд0ръ и3 ґіyй и3 брaтіz є3гw2, и3 саyръ и3 махел0дъ.
32 Махел0дъ же роди2 самaа. Сjи же њбитaша прsмw брaтіи своeй во їеrли1мэ съ брaтіею своeю.
33 Ни1ръ же роди2 кjса, и3 кjсъ роди2 саyла, саyлъ же роди2 їwнаfaна и3 мелхісyа, и3 ґмінадaва и3 їесваaла.
34 Сhнъ же їwнаfaновъ мемфіваaлъ (и3ли2 мемфівосfeй): и3 мемфіваaлъ роди2 мjху.
35 Сhнове же м‡хины: фіf0fъ и3 малHfъ, и3 fарeсъ и3 хаaзъ.
36 Хаaзъ же роди2 їaду, їaда же роди2 салемefа и3 ґсмHfа и3 замврjа, замврjй же роди2 месY,
37 месa же роди2 ваанY: рафeа сhнъ є3гw2, є3лaса сhнъ є3гw2, ґсаи1лъ сhнъ є3гw2.
38 Ґсаи1лу же шeсть сынHвъ, и3 сі‰ и3менA и4хъ: є3зрікaмъ пeрвенецъ є3гw2, и3 їсмaилъ и3 ґзaріа, и3 ґвдjа и3 сараjа и3 ґнaнъ: вси2 тjи сhнови ґсаи1лєвы.
39 Сhнове же ґсeна брaта є3гw2: ўлaмъ пeрвенецъ є3гw2, и3 їесyсъ вторhй, и3 є3ліфaсъ трeтій.
40 Бhша же сhнове ўл†мли мyжіе крёпцы си1лою, напрzзaюще лyкъ и3 ўмножaюще сhны и3 сhны сынHвъ, сто2 пzтьдесsтъ. Вси2 сjи t сынHвъ веніамjнихъ.