1 И# вeсь ї}ль сочтeнъ є4сть: и3 сE, сyть пи6саны въ кни1зэ царeй ї}левыхъ и3 їyдиныхъ со пресели1вшимисz въ вавmлHнъ за беззакHніz сво‰, и4миже беззак0нноваша.
2 И# и5же њбитaша пeрвэе во њдержaніихъ свои1хъ во градёхъ ї}левыхъ, свzщeнницы и3 леvjти и3 вдaнніи (на служeніе).
3 И# во їеrли1мэ њбитaша t сынHвъ їyдиныхъ и3 t сынHвъ веніамjнихъ и3 t сынHвъ є3фрeмлихъ и3 манассjиныхъ:
4 ўfjй сhнъ ґміyды сhна ґмврjина, сhна ґмвраjмова, сhна ванjина, сhна сынHвъ фарeса сhна їyдина:
5 и3 t силHна ґсаjа пeрвенецъ є3гw2 и3 сhнове є3гw2:
6 t сынHвъ же зaры їеи1лъ и3 брaтіz и4хъ шeсть сHтъ и3 дeвzтьдесzтъ.
7 И# t сынHвъ веніамjнихъ: сах0мъ сhнъ васоллaма, сhна њдуjева, сhна санyіна:
8 и3 їевнаA сhнъ їеровоaмовъ и3 є3лaвъ: и3 сjи сhнове nзjи сhна махjрова: и3 мосоллaмъ сhнъ сафатjи, сhна рагуи1лева, сhна їевaнz.
9 Брaтіz же и4хъ по родHмъ и4хъ дeвzть сHтъ пzтьдесsтъ шeсть, вси2 мyжіе кн‰зи племенє1мъ по домHмъ nтeчествъ свои1хъ.
10 T свzщє1нникъ же їwдaіа и3 їwарjмъ, и3 їwакjмъ
11 и3 ґзaріа сhнъ хелкjи, сhна мосоллaмова, сhна садHкова, сhна мараріHfова, сhна ґхітHва начaлника д0му б9іz:
12 и3 ґдіaмъ сhнъ їероaмль, сhна фасг0ра, сhна мелхіaева, и3 маасjй сhнъ ґдіи1ла, сhна є3зjрова, сhна мосоллaмлz, сhна маселимHfова, сhна є3ммaрова.
13 Брaтіz же и4хъ кн‰зи по домHвъ nтeчествъ свои1хъ, тhсzща и3 сeдмь сHтъ и3 шестьдесsтъ, си1льни крёпостію къ дёланію служeніz въ домY б9іи.
14 T леv‡тъ же самeіа сhнъ ґсyвовъ, сhна є3зрікaмова, сhна савjева t сынHвъ мерaріныхъ,
15 ваквакaръ же и3 ґри1съ, и3 гарeа и3 маfанjа сhнъ міхaевъ, сhна зехрJ, сhна ґсaфова:
16 и3 ґвдjа сhнъ самeа, сhна гали1лова, сhна їдіfyнz, и3 варахjа сhнъ ѓссы, сhна є3лкaнова, и4же њбитA во дв0рэхъ нетwфafовыхъ.
17 Двє1рницы же: селлyмъ и3 ґкyмъ, и3 телмHнъ и3 є3ммaнъ, и3 брaтіz и4хъ: селлyмъ кнsзь.
18 И# дaже досeлэ во вратёхъ цaрскихъ къ вост0ку: сі‰ вратA на њполчє1ніz сынHвъ леvjиныхъ.
19 И# селлyмъ сhнъ корeа, сhна ґвіасaфова, сhна корeова: и3 брaтіz є3гw2 по д0му nтeчествъ и4хъ, корeане над8 дэлaми служeніz стрегyще стражбы6 ски1ніи: ґ nтцы2 и4хъ над8 полк0мъ гDнимъ, стрегyще вх0да.
20 Фінеeсъ же сhнъ є3леазaровъ бhсть в0ждь и4хъ пред8 гDемъ, и3 сjи съ ни1мъ.
21 Захaріа сhнъ мосоллaмовъ, двeрникъ врaтъ ски1ніи свидёніz.
22 Вси2 и3збрaнніи двє1рницы над8 враты2 двёсти дванaдесzть, сjи въ сeлэхъ свои1хъ сочтeни: си1хъ постaви давjдъ и3 самуи1лъ прови1децъ въ вёрэ и4хъ.
23 И# сjи и3 сhнове и4хъ (бhша) при вратёхъ д0му гDнz и3 въ домY ски1ніи стрещи2 почерeднw.
24 По четhремъ вётрwмъ бhша двє1ри къ вост0ку, къ зaпаду, къ сёверу, къ ю4гу.
25 Брaтіz же и4хъ, и5же живsху въ сeлэхъ свои1хъ, прихождaху по седми2 днeхъ t врeмене дaже до врeмене (на премёну тBмъ):
26 понeже четhремъ двeрникwмъ си6льнымъ ввёрени бhша двє1ри: и3 леvjти бhша над8 храни6лищи, и3 над8 сокрHвищи д0му б9іz њполчaхусz,
27 и3 w4крестъ д0му б9іz живsху: ћкw на ни1хъ бЁ стражбA и4хъ: и3 сjи над8 ключaми, є4же ќтрw ќтрw tверзaти двє1ри свzти1лища.
28 T тёхъ же (бsху) над8 сос{ды служeніz, по числy бо вношaху сосyды и3 по числY и3зношaху |.
29 T тёхъ же постaвлени над8 сос{ды и3 над8 всёми сосyды с™hми, и3 над8 мук0ю пшени1чною и3 він0мъ и3 є3лeемъ, и3 fmміaмомъ и3 ґрwм†ты.
30 T сынHвъ же свzщeнническихъ бёша мmровaрцы, мЂро содёловаху и3з8 ґрwм†тъ.
31 И# маттаfjа t леv‡тъ, сeй пeрвенецъ селлyму корeанину, є3мyже ввёрєна дэлA жeртвы сковрaдныz вели1кагw жерцA:
32 и3 ванeа кааfjтzнинъ t брaтій и4хъ над8 хлBбы предложeніz, є4же ўготовлsти въ суббw6ты и3 суббw6ты.
33 И# сjи pалмопёвцы кн‰зи nтeчествъ леvjтскихъ, њпредэлeни почерeднw во хрaминахъ, повседнeвнw, ћкw да дeнь и3 н0щь своE служeніе tслyживаютъ.
34 Сjи кн‰зи nтeчествъ леvjтскихъ по племенє1мъ свои6мъ, нач†лницы сjи пребывaху во їеrли1мэ.
35 Въ гаваHнэ же живsше nтeцъ гаваHнь їеи1ль: и3 и4мz женЁ є3гw2 маахA:
36 и3 сhнъ пeрвенецъ є3гw2 ґвдHнъ, и3 сyръ и3 кjсъ, и3 вaель и3 ни1ръ, и3 надaвъ
37 и3 гедHръ, и3 брaтіz є3гw2 ґіyнъ и3 зехрjа и3 макелHfъ.
38 МакелHfъ же роди2 самY: и3 сjи всели1шасz посредЁ брaтій свои1хъ во їеrли1мэ съ брaтіzми свои1ми.
39 Ни1ръ же роди2 кjса, и3 кjсъ роди2 саyла, и3 саyлъ роди2 їwнаfaна и3 мелхісyа, и3 ґмінадaва и3 їесваaла.
40 Сhнъ же їwнаfaнь мемфіваaлъ: и3 мемфіваaлъ роди2 мjху.
41 Сhнове же мjхи: філ0fъ и3 мелхіи1лъ, и3 fараA и3 хаaзъ.
42 Хаaзъ же роди2 їaду, їaда же роди2 ґлefа и3 ґсмHfа и3 замврjа: замврjй же роди2 мeсу,
43 мeса же роди2 ваaну: рафeа сhнъ є3гw2, є3лaса сhнъ є3гw2, ґсаи1лъ сhнъ є3гw2.
44 Ґсаи1лу же (бhша) шeсть сынHвъ, и3 сі‰ и3менA и4хъ: є3зрікaмъ пeрвенецъ є3гw2, и3 їсмaилъ и3 ґзaріа, и3 ґвдjа и3 ґнaнъ и3 ѓса: сjи сhнове ґсаи1лwвы.