1 И# цaрь соломHнъ бЁ женолюби1въ, и3 поS жєны2 чужды6z, и3 дщeрь фараHню, мwав‡тzныни, ґмман‡тzныни, и3 ґморрє1аныни,
2 t kзы6къ, и5хже tречE гDь сынHмъ ї}лєвымъ: не входи1те въ нS, и3 тjи да не вх0дzтъ въ вaсъ, да не tвратsтъ дyшъ вaшихъ в8слёдъ јдwлъ свои1хъ: къ тBмъ прилэпи1сz соломHнъ люби1ти,
3 и3 бhша є3мY жeнъ начaлныхъ сeдмь сHтъ, и3 подл0жницъ три1ста.
4 И# бhсть въ врeмz стaрости соломHни, и3 соврати1ша жєны2 чужд‡z сeрдце є3гw2 в8слёдъ богHвъ и3нhхъ, и3 не бЁ сeрдце є3гw2 совершeнно съ гDемъ бGомъ є3гw2, ћкоже сeрдце давjда nтцA є3гw2,
5 и3 хождaше соломHнъ в8слёдъ ґстaрта мeрзости сідHнскіz и3 в8слёдъ царS и4хъ, јдwла сынHвъ ґммHнихъ.
6 И# сотвори2 соломHнъ лукaвое пред8 гDемъ: и3 не хождaше в8слёдъ гDа, ћкоже давjдъ nтeцъ є3гw2.
7 ТогдA создA соломHнъ выс0ко (кaпище) хамHсу, јдwлу мwaвлю, и3 царю2 и4хъ, јдwлу сынHвъ ґммHнихъ, и3 ґстaртэ, мeрзости сідHнстэй, на горЁ ћже пред8 їеrли1момъ:
8 и3 тaкw сотвори2 всBмъ женaмъ свои6мъ чужди6мъ, ±же кадsху и3 жрsху јдwлwмъ свои6мъ.
9 И# разгнёвасz гDь на соломHна, ћкw ўклони2 сeрдце своE t гDа бGа ї}лева, и3 ћвльшагwсz є3мY двaжды
10 и3 заповёдавшагw є3мY двaжды њ словеси2 сeмъ, весмA не ходи1ти є3мY в8слёдъ богHвъ и3нёхъ, но храни1ти и3 твори1ти ±же заповёда є3мY гDь бGъ,
11 и3 речE гDь къ соломHну: понeже бhша сі‰ съ тоб0ю, и3 не сохрани1лъ є3си2 зaповэдій мои1хъ и3 повелёній мои1хъ, ±же заповёдахъ тебЁ, раздирaz раздерY цaрство твоE и3з8 рукY твоє1ю и3 дaмъ є5 рабY твоемY:
12 nбaче во дни6 тво‰ не сотворю2 си1хъ давjда рaди nтцA твоегw2: t руки1 же сhна твоегw2 tимY є5:
13 т0кмw всегw2 цaрства не возмY, ски1петръ є3ди1нъ дaмъ сhну твоемY давjда рaди рабA моегw2 и3 їеrли1ма рaди грaда, є3г0же и3збрaхъ.
14 И# воздви1же гDь проти1вника на соломHна ґдeра їдумeанина t сёмене цaрска во їдумeи.
15 И# бhсть є3гдA и3скорени2 давjдъ є3дHма, є3гдA и4де їwaвъ воев0да вHй погребaти побіє1нныz, и3зсэчE всsкъ мyжескъ п0лъ во їдумeи:
16 ћкw шeсть мцcъ сэдsше тaмw їwaвъ и3 вeсь ї}ль во їдумeи, д0ндеже и3зби2 всsкъ мyжескъ п0лъ въ їдумeи:
17 и3 и3збэжE ґдeръ сaмъ и3 вси2 мyжіе їдумeйстіи t nтрокHвъ nтцA є3гw2 съ ни1мъ, и3 внид0ша во є3гЂпетъ: ґдeръ же бsше џтрочищь мaлъ.
18 И# востaша мyжіе и3з8 грaда мадіaмска, и3 пріид0ша въ фарaнъ, и3 взsша мужeй съ соб0ю и3 пріид0ша къ фараHну царю2 є3гЂпетскому. И# вни1де ґдeръ къ фараHну, и3 дадE є3мY (цaрь) д0мъ, и3 пи1щу њпредэли2 є3мY, и3 зeмлю дадE є3мY.
19 И# њбрёте ґдeръ благодaть пред8 nчи1ма фараHнима ѕэлw2, и3 дадE є3мY въ женY сестрY жены2 своеS, сестрY fекемjны б0лшую.
20 И# роди2 є3мY сестрA fекемjны ґдeру ганивafа сhна своего2, и3 воскорми2 є3го2 fекемjна посредЁ сынHвъ фараHнихъ, и3 бЁ ганивafъ посредЁ сынHвъ фараHнихъ.
21 И# ґдeръ ўслhша бо є3гЂптэ, ћкw ќспе давjдъ со nтцы6 свои1ми, и3 ћкw ќмре їwaвъ воев0да в0инству, и3 речE ґдeръ къ фараHну: tпусти1 мz, да возвращyсz въ зeмлю мою2.
22 И# речE фараHнъ ґдeру: чи1мъ ты2 не дов0ленъ є3си2 ў менє2; и3 сE, ты2 пр0сишисz tити2 въ зeмлю свою2; И# речE є3мY ґдeръ: ћкw tпущaz да tпyстиши мS. И# возврати1сz ґдeръ въ зeмлю свою2.
23 И# воздви1же гDь проти1вника соломHну разHна, сhна є3ліадaева, и4же ўбэжE t ґдадезeра царS сyвска, господи1на своегw2.
24 И# собрaшасz къ немY мyжіе, и3 бЁ воев0да полкA мzтeжнагw, є3гдA ўбивaше | давjдъ: и3 и3д0ша въ дамaскъ, и3 сэд0ша въ нeмъ, и3 воцари1шасz въ дамaсцэ.
25 И# бЁ стужaz ї}леви во вс‰ дни6 соломw6ни: сі‰ ѕл0ба ґдeра: и3 њтzгчи2 ї}лz и3 воцари1сz въ земли2 є3дHмстэй.
26 И# їеровоaмъ сhнъ навaтовъ, є3фрafzнинъ t сарjры, сhнъ жены2 вдови1цы, рaбъ соломHновъ, и3 воздви1же рyцэ на царS соломHна.
27 И# сіS винA, ћкw воздви1же рyцэ на царS соломHна: цaрь соломHнъ созидaше краегрaдіе и3 њграждaше стэн0ю грaдъ давjда nтцA своегw2:
28 їеровоaмъ же человёкъ крёпокъ си1лою. И# ви1дэ соломHнъ џтрока, ћкw мyжъ дёлъ є4сть, и3 постaви є3го2 над8 бременaми д0му їHсифова.
29 И# бhсть во врeмz џно, и3 їеровоaмъ и3зhде и3з8 їеrли1ма, и3 њбрёте є3го2 ґхjа силwнjтzнинъ прbр0къ на пути2, и3 соврати2 є3го2 съ пути2: и3 бЁ ґхjа њблечeнъ въ ри1зу н0ву: и3 (бёста) џба є3ди6ны на п0ли.
30 И# взS ґхjа за ри1зу свою2 н0вую, ћже бЁ на нeмъ, и3 раздрA ю5 на дванaдесzть жрє1бій,
31 и3 речE їеровоaму: пріими2 себЁ дeсzть жрє1бій, ћкw тaкw гlетъ гDь бGъ ї}левъ: сE, ѓзъ tторгaю цaрство и3з8 руки2 соломHни, и3 дaмъ ти2 хорyгвій дeсzть:
32 и3 двЁ хор{гви бyдутъ є3мY, рабA рaди моегw2 давjда и3 їеrли1ма рaди грaда, є3г0же и3збрaхъ себЁ t всёхъ колёнъ ї}левыхъ,
33 занeже њстaви мS и3 поклони1сz ґстaртэ мeрзости сідHнстэй и3 хамHсу и3 кумjрwмъ мw†влимъ и3 царю2 и4хъ претыкaнію сынHвъ ґммHнихъ, и3 не п0йде по путє1мъ мои6мъ, є4же твори1ти ўгHднаz предо мн0ю, ћкоже давjдъ nтeцъ є3гw2:
34 и3 не tимY цaрства всегw2 t рукY є3гw2, понeже защищaz защищY є3го2 во вс‰ дни6 животA є3гw2, давjда рaди рабA моегw2, є3г0же и3збрaхъ, и4же сохрани2 зaпwвэди мо‰ и3 њправд†ніz:
35 и3 tимY цaрство t руки2 сhна є3гw2, и3 дaмъ ти2 дeсzть хорyгвій,
36 сhну же є3гw2 дaмъ двЁ хор{гви, ћкw да бyдетъ прест0лъ рабY моемY давjду во вс‰ дни6 предо мн0ю во їеrли1мэ грaдэ, є3г0же и3збрaхъ себЁ на положeніе и4мени моемY тaмw:
37 и3 пріимY тS, и3 воцари1шисz, въ ни1хже желaетъ душA твоS, и3 ты2 бyдеши цaрь над8 ї}лемъ:
38 и3 бyдетъ ѓще сохрани1ши вс‰, є3ли6ка заповёдаю ти2, и3 п0йдеши по путє1мъ мои6мъ, и3 сотвори1ши ўгHднаz предо мн0ю, храни1ти зaпwвэди мо‰ и3 повелBніz мо‰, ћкоже сотвори2 давjдъ рaбъ м0й, и3 бyду съ тоб0ю, и3 сози1жду ти2 д0мъ вёренъ, ћкоже создaхъ давjду, и3 дaмъ ти2 ї}лz:
39 и3 њѕл0блю р0дъ давjдовъ за сі‰, но не во вс‰ дни6.
40 И# и3скaше соломHнъ ўби1ти їеровоaма. И# востA їеровоaмъ, и3 ўбэжA во є3гЂпетъ къ сусакjму царю2 є3гЂпетску, и3 бЁ во є3гЂптэ, д0ндеже соломHнъ ќмре.
41 И# прHчаz словeсъ соломHнихъ, и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2, и3 вeсь смhслъ є3гw2, не сe ли, сі‰ пи6сана бhша въ кни1зэ словeсъ соломHнихъ;
42 И# днjе, въ нsже цaрствова соломHнъ во їеrли1мэ над8 всёмъ ї}лемъ, четhредесzть лётъ.
43 И# ќспе соломHнъ со nтцы6 свои1ми: и3 погреб0ша є3го2 во грaдэ давjда nтцA є3гw2, и3 воцари1сz ровоaмъ сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.