1 И# возвэсти2 ґхаaвъ їезавeли женЁ своeй вс‰, є3ли6ка сотвори2 и3ліA, и3 ћкw и3зби2 прор0ки nрyжіемъ.
2 И# послA їезавeль ко и3ліи2 и3 речE: ѓще ты2 є3си2 и3ліA, ѓзъ же їезавeль: сі‰ да сотворsтъ ми2 б0зи и3 сі‰ да приложaтъ ми2, ћкw въ сeй же чaсъ ќтрw положY дyшу твою2, ћкоже дyшу є3ди1нагw t ни1хъ.
3 И# ўбоsсz и3ліA, и3 востA, и3 tи1де души2 рaди своеS, и3 пріи1де въ вирсавjю зeмлю їyдину, и3 њстaви џтрочище своE тaмw,
4 сaмъ же и4де въ пустhню днE пyть, и3 пріи1де, и3 сёде под8 смeрчіемъ, и3 проси2 души2 своeй смeрти, и3 речE: довлёетъ нн7э (ми2), возми2 ќбw t менє2 дyшу мою2, гDи, ћкw нёсмь ѓзъ лyчшій nтє1цъ мои1хъ.
5 И# лsже, и3 ќспе под8 сaдомъ: и3 сE, ѓгGлъ гDень коснyсz є3мY и3 речE є3мY: востaни, ћждь и3 пjй.
6 И# воззрЁ и3ліA: и3 сE, ў возглaвіz є3гw2 њпрэсн0къ kчмeнный и3 чвaнецъ воды2. И# востA, и3 kдE и3 пи2, и3 возврати1всz ќспе.
7 И# њбрати1сz ѓгGлъ гDень втори1цею, и3 коснyсz є3мY, и3 речE є3мY: востaни, ћждь и3 пjй, ћкw мн0гъ t тебє2 пyть.
8 И# востA, и3 kдE и3 пи2: и3 и4де въ крёпости ћди тоS четhредесzть днjй и3 четhредесzть нощeй до горы2 б9іz хwри1въ.
9 И# вни1де тaмw въ пещeру, и3 всели1сz въ нeй. И# сE, гlъ гDень къ немY и3 речE: что2 ты2 здЁ, и3ліE;
10 И# речE и3ліA: ревнyz поревновaхъ по гDэ (бз7э) вседержи1тели, ћкw њстaвиша тS сhнове ї}лєвы: nлтари6 тво‰ раскопaша, и3 прbр0ки тво‰ и3зби1ша nрyжіемъ, и3 њстaхъ ѓзъ є3ди1нъ, и3 и4щутъ души2 моеS и3з8sти ю5.
11 И# речE: и3зhди ќтрw и3 стaни пред8 гDемъ въ горЁ: и3 сE, ми1мw п0йдетъ гDь, и3 дyхъ вели1къ и3 крёпокъ разорsz г0ры и3 сокрушaz кaменіе въ горЁ пред8 гDемъ, (но) не въ дyсэ гDь: и3 по дyсэ трyсъ, и3 не въ трyсэ гDь:
12 и3 по трyсэ џгнь, и3 не во nгни2 гDь: и3 по nгни2 глaсъ хлaда т0нка, и3 тaмw гDь.
13 И# бhсть ћкw ўслhша и3ліA, покры2 лицE своE ми1лwтію своeю, и3 и3зhде и3 стA пред8 вертeпомъ. И# сE, къ немY бhсть глaсъ и3 речE: что2 ты2 здЁ, и3ліE;
14 И# речE и3ліA: ревнyz поревновaхъ по гDэ бз7э вседержи1тели, ћкw њстaвиша завётъ тв0й сhнове ї}лєвы, и3 nлтари6 тво‰ раскопaша, и3 прbр0ки тво‰ и3зби1ша nрyжіемъ, и3 њстaхъ ѓзъ є3ди1нъ, и3 и4щутъ души2 моеS и3з8sти ю5.
15 И# речE гDь къ немY: и3ди2, возврати1сz путeмъ свои1мъ, и3 и3зhдеши на пyть пустhни дамaсковы, и3 помaжеши ґзаи1ла на цaрство сmрjйское,
16 и3 їиyа сhна намессjина помaжеши на цaрство над8 ї}лемъ, и3 є3ліссeа сhна сафaтова t ґвелмаyла помaжеши вмёстw себє2 прbр0ка:
17 и3 бyдетъ спасaемаго t nрyжіz ґзаи1лева ўбіeтъ їиyй, и3 спасaемаго t nрyжіz їиyина ўбіeтъ є3ліссeй:
18 и3 њстaвиши во ї}ли сeдмь тhсzщъ мужeй, вс‰ кwлёна, ±же не преклони1ша колёна ваaлу, и3 вс‰ка ўстA, ±же не моли1шасz є3мY.
19 И# и4де tтyду, и3 њбрёте є3ліссeа сhна сафaтова, и3 сeй њрsше двэманaдесzтьма супрyгома волHвъ пред8 ни1мъ, и3 т0й сaмъ по двоюнaдесzти супр{гъ. И# пріи1де и3ліA къ немY, и3 повeрже ми1лwть свою2 на него2.
20 И# њстaви є3ліссeй волы2, и3 течE в8слёдъ и3ліи2, и3 речE: (молю2 тS,) да њблобыжY nтцA моего2 и3 мaтерь мою2, и3 и3дY в8слёдъ тебє2. И# речE є3мY и3ліA: и3ди2, возврати1сz, ћкw сотвори1хъ тебЁ.
21 И# возврати1сz t негw2: и3 взS супрyги волHвъ, и3 заклA, и3 и3спечE | въ сосyдэхъ вол0вныхъ, и3 дадE лю1демъ, и3 kд0ша. И# востA, и3 и4де в8слёдъ и3ліи2, и3 служaше є3мY.