1 И# прибли1жишасz давjду днjе ўмрeти є3мY, и3 заповёда соломHну сhну своемY, глаг0лz:
2 ѓзъ tхождY въ пyть всеS земли2: тh же крэпи1сz, и3 бyди мyжъ совершeнъ,
3 и3 сохрани2 завётъ гDа бGа твоегw2, є4же ходи1ти во всёхъ путeхъ є3гw2, храни1ти зaпwвэди є3гw2 и3 њправд†ніz є3гw2, и3 судбы6 є3гw2 и3 свидBніz є3гw2, пи6саннаz въ зак0нэ мwmсeовэ: да разумёеши ±же сотвори1ши по всBмъ, є3ли6ка заповёдахъ тебЁ:
4 да ўтверди1тъ гDь сл0во своE, є4же речE њ мнЁ, гlz: ѓще сохранsтъ сhнове твои2 пути6 сво‰, є4же ходи1ти предо мн0ю во и4стинэ всёмъ сeрдцемъ свои1мъ и3 всeю душeю своeю, гlz: не и3скорени1тсz тебЁ мyжъ съ прест0ла ї}лева:
5 и3 ты2 вёси, є3ли6ка сотвори2 мнЁ їwaвъ сhнъ сарyинъ, є3ли6ка сотвори2 двэмA воев0дама си1лъ ї}левыхъ, ґвени1ру сhну ни1рову и3 ґмессaю сhну їеfeрову, и3 ўби2 и4хъ, и3 и3зліS крHви брaни въ ми1рэ, и3 дадE кр0вь непови1нныхъ на п0zсэ своeмъ, и4же на чрeслэхъ є3гw2, и3 на сапозЁ своeмъ сyщемъ на нозЁ є3гw2:
6 и3 сотвори1ши по мyдрости твоeй, и3 не сведeши стaрости є3гw2 съ ми1ромъ во ѓдъ:
7 сынHмъ же верзеллjи галаадjтина сотвори1ши ми1лость, и3 да бyдутъ съ kдyщими трапeзу твою2: ћкw тaкw прибли1жишасz мнЁ, внегдA бэжaти мнЁ t лицA ґвессалHма брaта твоегw2:
8 и3 сE, съ тоб0ю семeй сhнъ гирaнь сhнъ їеменjинъ t ваурjма, и3 т0й проклs мz проклsтіемъ г0рькимъ, въ дeнь въ џньже и3схождaхъ въ полки2: и3 т0й сни1де на срётеніе ми2 на їoрдaнъ, и3 клsхсz є3мY њ гDэ, глаг0лz: не ўбію1 тz nрyжіемъ:
9 и3 да не њбезвини1ши є3го2, ћкw мyжъ мyдръ є3си2 ты2, и3 ўвёси что2 сотвори1ши є3мY, и3 сведeши стaрость є3гw2 съ кр0вію во ѓдъ.
10 И# ќспе давjдъ со nтцы6 свои1ми, и3 погребeнъ бhсть во грaдэ давjдовэ.
11 И# бhсть днjй, въ нsже цaрствова давjдъ во ї}ли, четhредесzть лётъ: въ хеврHнэ цaрствова сeдмь лётъ, во їеrли1мэ же три1десzть три2 лBта.
12 И# соломHнъ сёде на прест0лэ давjда nтцA своегw2 сhнъ дванaдесzти лётъ, и3 ўгот0васz цaрствіе є3гw2 ѕэлw2.
13 И# вни1де ґдHніа сhнъ ґггjfинъ къ вирсавjи мaтери соломHни, и3 поклони1сz є4й. Nнa же речE: ми1ръ ли вх0дъ тв0й; И# речE: ми1ръ.
14 И# речE: сл0во мнЁ къ тебЁ. И# речE є3мY: глаг0ли.
15 И# речE є4й: ты2 вёси, ћкw мнЁ бЁ цaрство, и3 на мS вeсь ї}ль положи2 лицE своE, є4же цaрствовати, и3 њбрати1сz цaрство, и3 бhсть брaту моемY, ћкw t гDа бhсть є3мY:
16 и3 нн7э прошeніz є3ди1нагw ѓзъ прошY t тебє2, не tврати2 лицA своегw2. И# речE є3мY вирсавjа: глаг0ли.
17 И# речE къ нeй: рцы2 къ соломHну царю2, ћкw не и4мать tврати1ти лицA своегw2 t тебє2, и3 дабы2 ми2 дaлъ ґвісaгу сумантzнhню въ женY.
18 И# речE вирсавjа: д0брэ, ѓзъ и4мамъ глаг0лати њ тебЁ къ царю2.
19 И# вни1де вирсавjа пред8 царS соломHна глаг0лати є3мY њ ґдHніи. И# востA цaрь на срётеніе є4й, и3 поклони1сz є4й, и3 сёде на прест0лэ своeмъ: и3 постaвиша прест0лъ другjй мaтери царeвэ, и3 сёде њдеснyю є3гw2,
20 и3 речE є3мY: прошeніz мaла є3ди1нагw ѓзъ прошY ў тебє2, не tврати2 лицA моегw2. И# речE къ нeй цaрь: проси2, мaти моS, ћкw не tвращyсz t тебє2.
21 И# речE: дaждь ґвісaгу сумантzнhню ґдHніи брaту твоемY въ женY.
22 И# tвэщA цaрь соломHнъ и3 речE мaтери своeй: вскyю ты2 пр0сиши ґвісaги сумантzнhни ґдHніи; є3щE проси2 є3мY и3 цaрства, ћкw т0й брaтъ м0й б0лшій менє2, и3 є3мY ґвіafаръ їерeй, и3 є3мY їwaвъ сhнъ сарyинъ воев0да дрyгъ.
23 И# клsтсz цaрь соломHнъ гDемъ, глаг0лz: сі‰ да сотвори1тъ мнЁ бGъ и3 сі‰ да приложи1тъ, ћкw на дyшу свою2 глаг0ла ґдHніа сл0во сіE:
24 и3 нн7э жи1въ гDь, и4же ўгот0ва мS, и3 посади1 мz на прест0лэ nтцA моегw2 давjда, и3 т0й сотвори1 ми д0мъ, ћкоже гlа гDь, ћкw днeсь ќмретъ ґдHніа.
25 И# послA цaрь соломHнъ рук0ю ванeа сhна їwдaева, и3 ўби2 є3го2, и3 ќмре ґдHніа въ т0й дeнь.
26 И# ґвіafару їерeю речE цaрь: тецы2 ты2 во ґнаfHfъ на село2 твоE, ћкw мyжъ смeрти є3си2 ты2 въ днeшній дeнь, но не ўмерщвлю2 тебE, ћкw носи1лъ є3си2 ківHтъ завёта гDнz пред8 nтцeмъ мои1мъ (давjдомъ), и3 ћкw њѕл0бленъ бhлъ є3си2 во всёхъ, и4миже њѕл0бленъ бЁ nтeцъ м0й.
27 И# и3згнA соломHнъ ґвіafара, є4же не бhти є3мY їерeемъ гDнимъ, ћкоже сбhтисz словеси2 гDню, є4же гlа на д0мъ и3лjевъ въ силHмэ.
28 И# слyхъ д0йде до їwaва сhна сарyина, ћкw їwaвъ послёдова ґдHніи, и3 въ слёдъ соломHнь не ўклони1сz. И# бэжA їwaвъ въ ски1нію гDню, и3 ћтсz рогHвъ nлтарeвыхъ.
29 И# возвэсти1ша соломHну, глаг0люще: ћкw бэжA їwaвъ въ ски1нію гDню, и3 сE, держи1тсz рогHвъ nлтарeвыхъ. И# послA цaрь соломHнъ ко їwaву, глаг0лz: чт0 ти бhсть, ћкw ўбэжaлъ є3си2 во nлтaрь; И# речE їwaвъ: ћкw ўбоsхсz t лицA твоегw2, и3 бэжaхъ ко гDу. И# послA соломHнъ ванeа сhна їwдaева, глаг0лz: и3ди2, и3 ўбjй є3го2, и3 погреби2 є3го2.
30 И# пріи1де ванeа сhнъ їwдaевъ ко їwaву въ ски1нію гDню, и3 речE є3мY: сі‰ глаг0летъ цaрь: и3зhди. И# речE їwaвъ: не и3зhду, но да здЁ ўмрY. И# возврати1сz ванeа сhнъ їwдaевъ и3 речE царю2, глаг0лz: сі‰ глаг0ла їwaвъ и3 сі‰ tвэщA мнЁ.
31 И# речE є3мY цaрь: и3ди2 и3 сотвори2 є3мY, ћкоже речE, и3 ўбjй є3го2, и3 погреби2 є3го2, и3 tими2 днeсь кр0вь, ю4же тyне проліS їwaвъ, t менє2 и3 t д0му nтцA моегw2:
32 и3 возврати2 гDь кр0вь непрaвды є3гw2 на главY є3гw2, ћкоже нападE на двA м{жа прaвєдна и3 бл†га пaче є3гw2, и3 ўби2 и5хъ nрyжіемъ: и3 nтeцъ м0й давjдъ не разумЁ кр0ве и4хъ, ґвени1ра сhна ни1рова, воев0ду ї}лева, и3 ґмессaz сhна їеfeрова, воев0ду їyдина:
33 и3 возврати1сz кр0вь и4хъ на главY є3гw2 и3 на главY сёмене є3гw2 во вёки: давjду же и3 сёмени є3гw2, и3 д0му є3гw2, и3 прест0лу є3гw2 ми1ръ да бyдетъ до вёка t гDа.
34 И# взhде ванeа сhнъ їwдaевъ и3 нападE на него2, и3 ўби2 є3го2, и3 погребE є3го2 въ домY є3гw2 въ пустhни.
35 И# постaви цaрь соломHнъ ванeа сhна їwдaева вмёстw є3гw2 над8 в0инствомъ: цaрство же ўправлsшесz во їеrли1мэ. И# садHка їерeа дадE соломHнъ цaрь во їерeа пeрваго вмёстw ґвіafара. (1) И# дадE гDь смhслъ соломHну и3 премyдрость мн0гу ѕэлw2, и3 широтY сeрдца, ћкоже пес0къ и4же при м0ри: (2) и3 и3сп0лнисz рaзума соломHнъ пaче рaзума всёхъ дрeвнихъ сынHвъ и3 пaче всёхъ мyдрыхъ є3гЂпетскихъ. И# поsтъ дщeрь фараHню, и3 введE ю5 во грaдъ давjдовъ, д0ндеже скончA себЁ здaти д0мъ св0й, и3 д0мъ гDень въ пeрвыхъ, и3 стёну їеrли1ма w4крестъ: (3) въ сeдмь лётъ сотвори2 и3 скончA. (4) И# бsше ў соломHна сeдмьдесzтъ тhсzщъ (мужeй) носsщихъ бременA, и3 џсмьдесzтъ тhсzщъ каменосёчцєвъ въ горЁ. И# сотвори2 соломHнъ м0ре, и3 подкрэплє1ніz, и3 б†ни вели6кіz, и3 столпы2, и3 и3ст0чникъ дв0рный, и3 м0ре мёдzное: (5) и3 создA краегрaдіе, и3 забр†ла над8 ни1мъ, и3 разсэчE грaдъ давjдовъ. (6) Тaкw дщи2 фараHнz прeйде t грaда давjдова въ д0мъ св0й, є3г0же создA є4й: (7) тогдA создA краегрaдіе. И# соломHнъ возношaше три1жды въ лёто всесожжє1ніz и3 ми6рнаz на nлтaрь, є3г0же создA гDеви, и3 кадsше пред8 гDемъ, и3 соверши2 д0мъ. И# сjи старBйшины пристaвлени над8 дэлaми соломHними, (8) три2 тhсzщы и3 шeсть сHтъ прист†вникъ за людьми2 дёлающими дёло. И# создA (9) ґссyръ, и3 магдHнъ и3 газeръ, и3 веfwрHнъ вhшній и3 валалafъ: nбaче по создaніи д0му гDнz и3 стэны2 їеrли1мскіz w4крестъ, по си1хъ создA грaды сі‰. И# є3щE жи1въ сhй давjдъ, заповёда соломHну глаг0лz: (10) сE, съ тоб0ю семeй сhнъ гирaнь, сhнъ сёмене їеменjина, t хеврHна: сeй клsше мS клsтвою ўкори1зненною, въ дeнь въ џньже и3д0хъ въ полки2: и3 т0й сни1де въ срётеніе ми2 на їoрдaнъ, и3 клsхсz є3мY гDемъ, глаг0лz, ћкw не ўмерщвлю2 є3го2 nрyжіемъ: и3 нн7э да не њбезвини1ши є3го2, ћкw мyжъ смhсленъ є3си2 ты2, и3 разумёеши ±же сотвори1ши є3мY, и3 сведeши стaрость є3гw2 съ кр0вію во ѓдъ.
36 И# послaвъ цaрь соломHнъ, призвA семeа и3 речE є3мY: сози1жди себЁ д0мъ во їеrли1мэ и3 сэди2 тaмw, и3 не и3сходи2 tтyду никaможе:
37 и3 бyдетъ въ дeнь и3сх0да твоегw2, и3 прeйдеши пот0къ кeдрскій, разумёz разумёй, ћкw смeртію ќмреши: кр0вь твоS бyдетъ на главЁ твоeй. И# заклsтъ є3го2 цaрь въ дeнь т0й.
38 И# речE семeй къ царю2: блaгъ глаг0лъ, є3г0же глаг0лалъ є3си2, г0споди м0й царю2: тaкw сотвори1тъ рaбъ тв0й. И# сёде семeй во їеrли1мэ три2 лBта.
39 И# бhсть по тріeхъ лётэхъ, и3 бэжaста двA раб† семє1ина ко ґгхyсу сhну маахaину, царю2 гefску. И# возвэсти1ша семeю, глаг0люще: сE, раби2 твои2 во гefэ.
40 И# востA семeй, и3 њсэдлA nслS своE, и3 и4де во гefъ ко ґгхyсу взыскaти рабы6 сво‰: и3 п0йде семeй, и3 приведE рабы6 сво‰ t гefа.
41 И# возвэсти1ша соломHну, глаг0люще: ћкw семeй ходи2 и3з8 їеrли1ма въ гefъ и3 возврати2 рабы6 сво‰.
42 И# послA цaрь и3 призвA семeа и3 речE къ немY: не заклsхъ ли тS гDемъ, и3 засвидётелствовахъ тебЁ, глаг0лz: въ џньже ѓще дeнь и3зhдеши и3з8 їеrли1ма и3 п0йдеши на дeсно и3ли2 на шyее, разумёz разумёй, ћкw смeртію ќмреши; и3 рeклъ ми2 є3си2: блaгъ глаг0лъ, є3г0же слhшахъ:
43 и3 что2 ћкw не сохрани1лъ є3си2 клsтвы гDни и3 зaповэди, ю4же заповёдахъ на тS;
44 И# речE цaрь къ семeю: ты2 вёси всю2 ѕл0бу твою2, ю4же вёсть сeрдце твоE, ±же сотвори1лъ є3си2 давjду nтцY моемY: и3 возврати2 гDь ѕл0бу твою2 на главY твою2:
45 и3 цaрь соломHнъ благословeнъ, и3 прест0лъ давjдовъ бyдетъ гот0въ пред8 гDемъ во вёки.
46 И# заповёда цaрь соломHнъ ванeю сhну їwдaеву: и3 и3зhде, и3 ўби2 є3го2, и3 ќмре (семeй).