1 И# сhнъ ґдeровъ цaрь сЂрскій собрA всю2 си1лу свою2, и3 возшeдъ њбсёде самарjю, и3 съ ни1мъ три1десzть двA цар‰ и3 вси2 кHнницы и3 колєсни1цы: и3 взыд0ша, и3 њбсэд0ша самарjю, и3 рaтоваша на ню2:
2 и3 послA ко ґхаaву царю2 ї}леву во грaдъ и3 речE къ немY: си1це глаг0летъ сhнъ ґдeровъ:
3 сребро2 твоE и3 злaто твоE моE є4сть, и3 жєны2 тво‰ и3 ч†да тво‰ дHбраz мо‰ сyть.
4 И# tвэщA цaрь ї}левъ и3 речE: ћкоже глаг0лалъ є3си2, г0споди м0й царю2, тв0й є4смь ѓзъ и3 вс‰ мо‰.
5 И# возврати1шасz послы2 и3 рёша: си1це глаг0летъ сhнъ ґдeровъ: ѓзъ посылaхъ къ тебЁ, глаг0лz: сребро2 и3 злaто твоE и3 жєны2 тво‰ и3 чaда тво‰ дaждь мнЁ:
6 ћкw въ сeй чaсъ ќтрw послю2 рабы6 мо‰ къ тебЁ, и3 и3зhщутъ д0мъ тв0й и3 д0мы џтрwкъ твои1хъ, и3 бyдутъ вс‰ желaємаz nчeсъ и4хъ, на ни1хже ѓще возложaтъ рyки сво‰, и3 в0змутъ.
7 И# призвA цaрь ї}левъ вс‰ старBйшины земли2 и3 речE: знaйте нн7э и3 ви1дите, ћкw т0й ѕлЁ пр0ситъ, ћкw прислA ко мнЁ (глаг0лz) њ женaхъ мои1хъ и3 њ сынёхъ мои1хъ и3 њ дщeрехъ мои1хъ: сребрA моегw2 и3 злaта моегw2 не возбрани1хъ є3мY.
8 И# рёша є3мY старBйшины и3 вси2 лю1діе: не послyшай, ни восхощи2 (дaти).
9 И# речE послHмъ сhна ґдeрова: рцhте господи1ну вaшему: вс‰, и4хже рaди посылaлъ є3си2 къ рабY твоемY прeжде, сотворю2, сегH же глаг0ла не могY сотвори1ти. И# tид0ша мyжіе (ґдeрwвы) и3 возвэсти1ша є3мY сл0во.
10 И# пaки послA къ немY сhнъ ґдeровъ, глаг0лz: сі‰ да сотворsтъ ми2 б0зи и3 сі‰ да приложaтъ, ѓще дов0лна бyдетъ пeрсть самарjи горстeмъ всёхъ людjй пэшцє1въ мои1хъ.
11 И# tвэщA цaрь ї}левъ и3 речE: дов0лно: да не хвaлитсz слsченъ, ћкоже прzмhй.
12 И# бhсть є3гдA tвэщA є3мY сл0во сіE, бЁ пію1щь сaмъ и3 вси2 цaріе, и5же бsху съ ни1мъ въ кyщахъ: и3 речE nтрокHмъ свои6мъ: сотвори1те вaлъ. И# сотвори1ша вaлъ над8 грaдомъ.
13 И# сE, прbр0къ є3ди1нъ пріи1де къ ґхаaву царю2 ї}леву и3 речE: сі‰ гlетъ гDь: ви1диши ли вeсь нар0дъ сeй вели1кій; сE, ѓзъ дaмъ є3го2 днeсь въ рyцэ твои2, и3 ўразумёеши, ћкw ѓзъ (є4смь) гDь.
14 И# речE ґхаaвъ: въ чeмъ; И# речE: си1це гlетъ гDь: во џтроцэхъ кнzзeй грaдских. И# речE ґхаaвъ: кто2 нaчнетъ брaнь; И# речE: ты2.
15 И# сочтE ґхаaвъ џтроки кнzзeй грaдских, и3 бhсть и4хъ двёсти три1десzть и3 двA: и3 по си1хъ сочтE лю1ди вс‰ сhны си1лы, сeдмь тhсzщъ.
16 И# и3зhде въ полyдне: и3 сhнъ ґдeровъ піsнъ бЁ ѕэлw2 въ сокхHfэ сaмъ и3 цaріе (и5же съ ни1мъ), три1десzть двA цар‰ помHщника є3мY.
17 И# и3зыд0ша џтроцы воев0дъ грaдскихъ въ пeрвыхъ. И# послA сhнъ ґдeровъ, и3 возвэсти1ша царю2 сЂрскому, глаг0люще: мyжіе и3зыд0ша и3з8 самарjи.
18 И# речE и5мъ: ѓще на ми1ръ и3зыд0ша, поими1те и5хъ живhхъ: и3 ѓще на брaнь и3зыд0ша, живhхъ поими1те и5хъ, да не и3сх0дzтъ и3з8 грaда.
19 И# тjи и3зыд0ша и3з8 грaда џтроцы воев0дъ грaдских, и3 си1ла в8слёдъ и4хъ.
20 И# порази2 кjйждо проти1внаго себЁ, и3 ўдв0и кjйждо проти1внаго себЁ. И# бэжA сmрjа: и3 погнA и5хъ ї}ль, и3 гонзE т0кмw сhнъ ґдeровъ цaрь сЂрскій на кони2 к0нника.
21 И# и3зhде цaрь ї}левъ, и3 взS вс‰ к0ни и3 колєсни1цы, и3 порази2 ћзвою вели1кою въ сmрjи.
22 И# пріи1де прbр0къ къ царю2 ї}леву и3 речE: ўкрэпи1сz и3 разумёй, и3 ви1ждь, что2 сотвори1ши, ћкw преходsщу лёту семY, сhнъ ґдeровъ, цaрь сmрjйскій, пріи1детъ на тS.
23 И# џтроцы царS сmрjйска рёша є3мY: бGъ г0ръ бGъ ї}левъ, ґ не бGъ ю3д0лій, сегw2 рaди ўкрэпи1сz пaче нaсъ: ѓще же срази1мсz съ ни1ми на равни1нэ, и4стиннw ўкрэпи1мсz пaче и4хъ:
24 по глаг0лу же семY сотвори2: распусти2 цари6 коег0ждо на мёсто своE, и3 постaви вмёстw и4хъ воевHды,
25 и3 премэни1мъ тебЁ си1лу вмёстw си1лы пaдшіz ў тебє2, и3 к0ни вмёстw к0ней, и3 колєсни1цы вмёстw колесни1цъ, и3 срази1мсz съ ни1ми на равни1нэ, и3 ўкрэпи1мсz пaче и4хъ. И# послyша глaса и4хъ и3 сотвори2 тaкw.
26 И# бhсть минyвшу лёту томY, и3 сочтE сhнъ ґдeровъ сmрjю, и3 взhде во ґфeку на брaнь на ї}лz.
27 И# сhнове ї}лєвы сочи1слишасz и3 и3зыд0ша во срётеніе и5мъ. И# њполчи1шасz ї}лтzне проти1ву и5мъ, ѓки двA ст†да к0зъ: сmрjане же нап0лниша зeмлю.
28 И# пріи1де человёкъ б9ій и3 речE къ царю2 ї}леву: си1це гlетъ гDь: понeже речE сmрjа: бGъ г0ръ гDь бGъ ї}левъ, и3 не бGъ ю3д0лій т0й, и3 дaмъ си1лу вели1кую сію2 въ рyку твою2, и3 ўразумёеши, ћкw ѓзъ гDь.
29 И# њполчи1шасz тjи проти1ву и5мъ сeдмь днjй. И# бhсть въ дeнь седмhй, и3 прибли1жисz брaнь, и3 порази2 ї}ль сmрjанъ, сто2 и3 двaдесzть тhсzщъ пэшцє1въ во є3ди1нъ дeнь.
30 И# бэжaша њстaвшіисz во ґфeку грaдъ, и3 падE стэнA на двaдесzть сeдмь тhсzщъ мужeй њстaвшихсz: сhнъ же ґдeровъ бэжA и3 вни1де въ д0мъ л0жа, въ черт0гъ.
31 И# рёша къ немY џтроцы є3гw2: сE, нн7э вёмы, ћкw цaріе д0му ї}лева ми1лостиви сyть: да возл0жимъ нн7э врє1тища на чрeсла н†ша и3 ќжа на вы6и нaшz, и3 и3зhдемъ ко царю2 ї}леву, да нeгли њживи1тъ дyшы нaшz.
32 И# препоsсашасz во врє1тища по чрeслwмъ свои6мъ, и3 возложи1ша ќжz на вы6и сво‰, и3 пріид0ша къ царю2 ї}леву и3 рёша: рaбъ тв0й сhнъ ґдeровъ глаг0летъ: да живeтъ душA моS. И# речE: ѓще є4сть є3щE жи1въ, брaтъ ми2 є4сть.
33 И# мyжіе за знaкъ и3 въ зал0гъ пріsша сл0во t ќстъ є3гw2, и3 рёша: брaтъ тв0й сhнъ ґдeровъ. И# речE: и3ди1те и3 приведи1те є3го2. И# и3зhде къ немY сhнъ ґдeровъ. И# возвед0ша є3го2 къ немY на колесни1цу.
34 И# речE къ немY: грaды, ±же взS nтeцъ м0й t nтцA твоегw2, tдaмъ тебЁ: и3 на и3сх0дъ сотвори1ши | себЁ въ дамaсцэ, ћкоже положи2 nтeцъ м0й въ самарjи, и3 ѓзъ въ завётэ пущY тS. И# положи2 є3мY завётъ и3 tпусти2 є3го2.
35 И# человёкъ є3ди1нъ t сынHвъ прbр0чихъ речE ко бли1жнему своемY по словеси2 гDню: бjй мS нн7э. И# не восхотЁ человёкъ би1ти є3го2.
36 И# речE къ немY: понeже не послyшалъ є3си2 глaса гDнz, сE, ты2 tи1деши t менє2, и3 порази1тъ тS лeвъ. И# tи1де t негw2, и3 њбрёте є3го2 лeвъ и3 порази2 є3го2.
37 И# њбрёте человёка и3нaго и3 речE: бjй мS нн7э. И# би2 є3го2 человёкъ, и3 порази1въ сокруши2 є3го2.
38 И# и4де прbр0къ и3 предстA царю2 ї}леву на пути2 и3 покры2 покрывaломъ џчи свои2.
39 И# бhсть є3гдA мимоидsше цaрь, и3 сeй возопи2 ко царю2 и3 речE: рaбъ тв0й и3зhде на войнY брaни, и3 сE, мyжъ приведE ко мнЁ мyжа и3 речE ко мнЁ: сохрани2 мyжа сего2: ѓще же tрэши1всz tск0читъ, и3 бyдетъ душA твоS вмёстw души2 є3гw2, и3ли2 талaнтъ tдaси сребрA:
40 и3 бhсть ћкw њзрёсz рaбъ тв0й сёмw и3 nвaмw, и3 сегw2 не бhсть. И# речE къ немY цaрь ї}левъ: сE, сyдъ тв0й при мнЁ, сaмъ себE ўби1лъ є3си2.
41 И# ўскори2 и3 tS покрывaло t nчeсъ свои1хъ. И# познA є3го2 цaрь ї}левъ, ћкw t прbрHкъ сeй є4сть.
42 И# речE къ немY: тaкw гlетъ гDь: понeже и3спусти1лъ є3си2 ты2 мyжа пaгубнаго и3з8 руки2 твоеS, и3 бyдетъ душA твоS вмёстw души2 є3гw2, и3 лю1діе твои2 вмёстw людjй є3гw2.
43 И# tи1де цaрь ї}левъ къ д0му своемY смущeнъ и3 разслaбленъ, и3 пріи1де въ самарjю.