1 И# бhсть по глаг0лэхъ си1хъ, и3 віногрaдъ є3ди1нъ бЁ ў навуfeа їезраилjтzнина при гумнЁ ґхаaва царS самарjйска.
2 И# речE ґхаaвъ къ навуfeю, глаг0лz: дaждь ми2 віногрaдъ тв0й, и3 бyдетъ ми2 во вертогрaдъ ѕeлій, ћкw бли1з8 є4сть сeй д0му моегw2, и3 дaмъ ти2 вмёстw сегw2 віногрaдъ и4нъ д0бръ пaче сегw2: ѓще же ўг0дно пред8 тоб0ю, дaмъ ти2 сребро2 и3змёну віногрaда сегw2, и3 бyдетъ ми2 во вертогрaдъ ѕeлій.
3 И# речE навуfeй ко ґхаaву: да не бyдетъ мнЁ t гDа бGа моегw2 дaти наслёдіе nтє1цъ мои1хъ тебЁ.
4 И# пріи1де ґхаaвъ въ д0мъ св0й смущeнъ и3 њскорблeнъ њ словеси2, є4же глаг0ла къ немY навуfeй їезраилjтzнинъ, и3 речE: не дaмъ тебЁ наслёдіz nтє1цъ мои1хъ. И# бhсть дyхъ ґхаaвль смущeнъ, и3 ќспе на nдрЁ своeмъ и3 покры2 лицE своE и3 не kдE хлёба.
5 И# вни1де їезавeль женA є3гw2 къ немY и3 речE къ немY: что2 дyхъ тв0й є4сть смущeнъ, и3 не ћси ты2 хлёба;
6 И# речE къ нeй (ґхаaвъ): ћкw глаг0лахъ навуfeю їезраилjтzнину глаг0лz: дaждь ми2 віногрaдъ тв0й за сребро2: и3 ѓще х0щеши, дaмъ ти2 віногрaдъ и4нъ вмёстw є3гw2: и3 речE: не дaмъ ти2 наслёдіz nтє1цъ мои1хъ.
7 И# речE къ немY їезавeль женA є3гw2: тh ли нн7э твори1ши тaкw, царю2 ї}левъ; востaни и3 ћждь хлёбъ и3 молчA бyди, ѓзъ же дaмъ ти2 віногрaдъ навуfeа їезраилjтzнина.
8 И# написA кни1гу на и4мz ґхаaвле, и3 запечaта ю5 печaтію є3гw2, и3 послA кни1гу къ старёйшинамъ и3 свобHднымъ живyщымъ съ навуfeемъ.
9 И# пи1сано бsше въ кни1зэ тaкw: пости1тесz пост0мъ и3 посади1те навуfeа и3 въ начaлэ людjй:
10 и3 посади1те двA м{жа сhны законопрестyпныхъ проти1ву є3мY, и3 да засвидётелствуютъ њ нeмъ, глаг0люще, ћкw (не) благослови2 бGа и3 царS: и3 да и3зведyтъ є3го2 и3 побію1тъ кaменіемъ, и3 да ќмретъ.
11 И# сотвори1ша тaкw мyжіе грaда є3гw2 старёйшіи и3 своб0дніи живyщіи во грaдэ є3гw2, ћкоже послA къ ни6мъ їезавeль, и3 ћкоже пи1сано бsше въ кни1гахъ, ±же послA къ ни6мъ:
12 и3 нарек0ша п0стъ, и3 посади1ша навуfeа въ начaлэ людjй,
13 и3 пріид0ста двA м{жа сhнове законопрестyпныхъ и3 сэд0ста проти1ву є3гw2, и3 засвидётелствоваша на него2 мyжіе tст{пницы навуfewвы пред8 людьми2, глаг0люще: сeй (не) благослови2 бGа и3 царS. И# и3звед0ша є3го2 в0нъ и3з8 грaда и3 поби1ша є3го2 кaменіемъ, и3 ќмре.
14 И# послaша ко їезавeли, глаг0люще: кaменіемъ побіeнъ бhсть навуfeй и3 ќмре.
15 И# бhсть є3гдA ўслhша їезавeль глаг0лющихъ, ћкw побіeнъ навуfeй и3 ќмре, и3 речE їезавeль ко ґхаaву: востaни, наслёдуй віногрaдъ навуfeа їезраилjтzнина, и4же не взS ў тебє2 сребрA, и3 ўжE нёсть навуfeй жи1въ, но ќмре.
16 И# бhсть є3гдA ўслhша ґхаaвъ, ћкw ўбіeнъ бhсть навуfeй їезраилjтzнинъ, и3 раздрA ри6зы сво‰ и3 њблечeсz во врeтище. И# бhсть по си1хъ, и3 востA и3 сни1де ґхаaвъ въ віногрaдъ навуfeа їезраилjтzнина наслёдити є3го2.
17 И# речE гDь ко и3ліи2 fесвjтzнину, гlz:
18 востaни и3 сни1ди на срётеніе ґхаaву царю2 ї}леву, и4же въ самарjи, сe бо, сeй въ віногрaдэ навуfeевэ, ћкw сни1де тaмw наслёдити є3го2:
19 и3 речeши є3мY, глаг0лz: си1це гlетъ гDь: понeже ты2 ўби1лъ є3си2 (навуfeа) и3 пріsлъ є3си2 въ наслёдіе (віногрaдъ є3гw2), сегw2 рaди тaкw гlетъ гDь: на мёстэ, и3дёже полизaша свиніи6 и3 пси2 кр0вь є3гw2, тaмw поли1жутъ и3 кр0вь твою2, и3 блудни6цы и3змhютсz въ кр0ви твоeй.
20 И# речE ґхаaвъ ко и3ліи2: њбрёлъ ли є3си2 мS, врaже м0й; И# речE и3ліA: њбрэт0хъ: понeже ты2 всyе пр0данъ є3си2 сотвори1ти лукaвое пред8 гDемъ, во є4же разгнёвати є3го2:
21 си1це гlетъ гDь: сE, ѓзъ наведY на тS ѕл†z и3 попалю2 з†днzz тво‰, и3 и3скореню2 ґхаaвлz мочaщагосz къ стэнЁ, и3 содєржи1мыz и3 њстaвшихсz во ї}ли:
22 и3 предaмъ д0мъ тв0й ћкоже д0мъ їеровоaма сhна навaтова, и3 ћкоже д0мъ ваaсы сhна ґхjина, њ прогнёваніихъ, и4миже прогнёвалъ мS є3си2, и3 грёшити сотвори1лъ є3си2 ї}лz.
23 И# ко їезавeли речE гDь, гlz: пси2 снэдsтъ ю5 въ предгрaдіи їезраeлz:
24 ўмeршаго ґхаaвлz во грaдэ снэдsтъ пси2, и3 ўмeршаго є3гw2 на п0ли снэдsтъ пти6цы небє1сныz:
25 и3 въ суетЁ ты2 є3си2, ґхаaве, и4же пр0данъ бhсть сотвори1ти лукaвое пред8 гDемъ, ћкw преврати2 є3го2 їезавeль женA є3гw2.
26 И# њмерзи1сz ѕэлw2, є4же ходи1ти в8слёдъ мeрзостей, ±же сотвори2 ґморрeй, є3г0же и3стреби2 гDь t лицA сынHвъ ї}левыхъ.
27 И# бhсть є3гдA ўслhша ґхаaвъ словесA сі‰, ўмили1сz t лицA гDнz, и3 и3дsше плaчасz, и3 раздрA ри6зы сво‰, и3 препоsсасz врeтищемъ по тёлу своемY и3 пости1сz: и3 бЁ њблечeнъ во врeтище t днE, въ џньже ўби2 навуfeа їезраилjтzнина, и3 хождaше ск0рбенъ.
28 И# бhсть гlъ гDень рук0ю рабA є3гw2 и3ліи2 њ ґхаaвэ,
29 и3 речE гDь: ви1дэлъ ли є3си2, ћкw ўмили1сz ґхаaвъ t лицA моегw2; сегw2 рaди не наведY ѕлA во днeхъ є3гw2: но во днeхъ сhна є3гw2 наведY ѕло2 на д0мъ є3гw2.