1 И# сёде три2 лBта, и3 не бЁ брaни междY сmрjею и3 междY ї}лемъ.
2 И# бhсть въ лёто трeтіе, и3 сни1де їwсафaтъ цaрь їyдинъ къ царю2 ї}леву.
3 И# речE цaрь ї}левъ ко nтрокHмъ свои6мъ: вёсте ли, ћкw моS є4сть реммafа галаaдскаz, и3 мы2 молчи1мъ взsти ю5 t руки2 царS сmрjйска;
4 И# речE цaрь ї}левъ ко їwсафaту: взhдеши ли съ нaми въ реммafу галаaдскую на брaнь; И# речE їwсафaтъ: ћкоже ѓзъ, тaкожде и3 ты2: ћкоже лю1діе мои2, лю1діе твои2: ћкоже к0ни мои2, к0ни твои2.
5 И# речE їwсафaтъ цaрь їyдинъ къ царю2 ї}леву: вопроси1те u5бо днeсь гDа.
6 И# собрA цaрь ї}левъ вс‰ прор0ки ћкw четhреста мужeй, и3 речE цaрь и5мъ: взhду ли въ реммafу галаaдскую на брaнь, и3ли2 њстaвлю; И# рёша: взhди, ћкw даS предaстъ гDь въ рyки царє1вы.
7 И# речE їwсафaтъ къ царю2 ї}леву: нёсть ли здЁ прbр0ка гDнz, и3 вопроси1ли бhхомъ гDа и4мъ;
8 И# речE цaрь ї}левъ ко їwсафaту: є3щE є4сть є3ди1нъ мyжъ на вопрошeніе и4мъ гDа, и3 ѓзъ возненави1дэхъ є3го2, ћкw не глаг0летъ њ мнЁ д0брэ, но ѕл†z, міхeа сhнъ їемвлаaнь. И# речE цaрь їwсафaтъ їyдинъ: не глаг0ли, царю2, тaкw.
9 И# призвA цaрь ї}левъ скопцA є3ди1наго и3 речE: ск0рw и3ди2 по міхeю сhна їемвлаaнz.
10 Цaрь же ї}левъ и3 їwсафaтъ цaрь їyдинъ сэдsста кjйждо на прест0лэ своeмъ воwружeни во вратёхъ самарjйскихъ, и3 вси2 прор0цы прорицaху пред8 ни1ми.
11 И# сотвори2 себЁ седекjа сhнъ ханаaнь рогA жєлёзна и3 речE: тaкw гlетъ гDь: си1ми рогaми и3збодeши сmрjю, д0ндеже скончaетсz.
12 И# вси2 прор0цы прорицaху тaкw, глаг0люще: взhди въ реммafу галаaдскую, и3 настaвитъ тS, и3 предaстъ гDь въ рyцэ твои2 царS сmрjйскаго.
13 И# пос0лъ шeдъ призвaти міхeю, речE є3мY, глаг0лz: сE, нн7э вси2 прор0цы ўсты6 є3ди1ными глаг0лютъ дHбраz њ цари2, бyди u5бо и3 ты2 въ словесёхъ твои1хъ по словесeмъ є3ди1нагw t си1хъ и3 глаг0ли дHбраz.
14 И# речE міхeа: жи1въ гDь, ћкw ±же речeтъ гDь ко мнЁ, сі‰ возглаг0лю.
15 И# пріи1де ко царю2. И# речE є3мY цaрь: міхeе, взhду ли въ реммafу галаaдскую на брaнь, и3ли2 њстaвлю; И# речE є3мY: взhди, и3 бlгопоспэши1тъ гDь въ рyки царє1вы.
16 И# речE є3мY цaрь: є3щE ѓзъ двaжды заклинaю тS, да речeши и4стину пред8 гDемъ.
17 И# речE міхeа: не тaкw: ви1дэхъ всего2 ї}лz разсёzна по горaмъ ћкоже стадA, и5мже нёсть пaстырz: и3 речE гDь: не гDь ли си6мъ въ бGа; да возврати1тсz кjйждо въ д0мъ св0й съ ми1ромъ.
18 И# речE цaрь ї}левъ ко їwсафaту царю2 їyдину: не рёхъ ли тебЁ, ћкw не прори1четъ сeй ми2 дHбраz, но т0кмw ѕл†z;
19 И# речE міхeа: не тaкw: не ѓзъ: слhши гlъ гDень: не тaкw: ви1дэхъ гDа бGа ї}лева сэдsщаго на пrт0лэ своeмъ, и3 всE в0инство нбcное стоsше w4крестъ є3гw2 њдеснyю є3гw2 и3 њшyюю є3гw2:
20 и3 речE гDь: кто2 прельсти1тъ ґхаaва царS ї}лева, и3 взhдетъ и3 падeтъ въ реммafэ галаaдстэй; и3 речE сeй тaкw, и3 сeй тaкw:
21 и3 и3зhде дyхъ, и3 стA пред8 гDемъ, и3 речE: ѓзъ прельщY и5:
22 и3 речE къ немY гDь: въ чeмъ; и3 речE: и3зhду и3 бyду дyхъ лжи1въ во ўстёхъ всёхъ прорHкъ є3гw2: и3 речE: прельсти1ши и3 возм0жеши: и3зhди и3 сотвори2 тaкw:
23 и3 сE, нн7э дадE гDь дyхъ лжи1въ во ўстA всёхъ прорHкъ твои1хъ си1хъ, и3 гDь гlа на тS ѕл†z.
24 И# приступи2 седекjа сhнъ ханаaнь, и3 порази2 міхeю въ лицE и3 речE: каковhй сeй прeйде д¦ъ гDень t менє2, є4же глаг0лати въ тебЁ;
25 И# речE міхeа: сE, ты2 ќзриши въ дeнь w4нъ, є3гдA вни1деши въ л0жницу сокр0вища твоегw2, є4же скрhтисz тY.
26 И# речE цaрь ї}левъ: поими1те міхeю, и3 возврати1те є3го2 ко ґммHну кнsзю грaда и3 ко їwaсу сhну царeву,
27 и3 рцhте, да посaдzтъ є3го2 въ темни1цу, и3 да к0рмzтъ є3го2 хлёбомъ печaльнымъ и3 вод0ю печaльною, д0ндеже возвращyсz въ ми1рэ.
28 И# речE міхeа: ѓще возвращazсz возврати1шисz въ ми1рэ, то2 не гlа гDь мн0ю. И# речE: слhшите, лю1діе вси2.
29 И# взhде цaрь ї}левъ и3 їwсафaтъ цaрь їyдинъ съ ни1мъ въ реммafу галаaдскую.
30 И# речE цaрь ї}левъ ко їwсафaту царю2 їyдину: прикрhй мS, и3 вни1ду въ сёчь, и3 ты2 њблецhсz въ ри1зу мою2. И# прикрhсz цaрь ї}левъ и3 вни1де въ сёчь.
31 Цaрь же сЂрскій заповёда кнzзє1мъ колесни1цъ свои1хъ три1десzтимъ и3 двyмъ, глаг0лz: не бjйтесz ни съ вели1кимъ ни съ мaлымъ, но т0кмw съ царeмъ ї}левымъ є3ди1нымъ.
32 И# бhсть є3гдA ўзрёша воевHды колесни1цъ їwсафaта царS їyдина, и3 рёша: ви1дитсz цaрь ї}левъ сeй. И# њбступи1ша є3го2 є4же срази1тисz съ ни1мъ: и3 возопи2 їwсафaтъ.
33 И# бhсть є3гдA ўзрёша воевHды колесни1цъ, ћкw нёсть цaрь ї}левъ т0й, и3 возврати1шасz t негw2:
34 и3 налzчE лyкъ є3ди1нъ мyжъ примётнw, и3 порази2 царS ї}лева междY лeгкимъ и3 щит0мъ. И# речE (цaрь) всaднику своемY: њбрати2 рyки тво‰, и3 и3зведи1 мz t брaни, ћкw ћзвенъ є4смь.
35 И# ўмн0жисz брaнь въ т0й дeнь, и3 цaрь бЁ стоS на колесни1цэ проти1ву сmрjанъ t ќтра дaже до вeчера, и3 ліsшесz кр0вь и3з8 ћзвы въ нёдра колесни1цы, и3 ќмре въ вeчеръ, и3 и3зливaшесz кр0вь t ћзвы дaже до нёдръ колесни1цы.
36 И# стA проповёдникъ њ зaпадэ с0лнца, глаг0лz: кjйждо вaсъ да и4детъ во св0й грaдъ и3 во свою2 зeмлю, ћкw ќмре цaрь.
37 И# пріид0ша въ самарjю, и3 погреб0ша въ самарjи царS.
38 И# њмhша кр0вь съ колесни1цы на и3ст0чницэ самарjйстэмъ, и3 полизaша свиніи6 и3 пси2 кр0вь є3гw2, и3 блудни6цы и3змhшасz въ кр0ви є3гw2, по гlу гDню, є3г0же гlа.
39 ПрHчаz же словeсъ ґхаaвлихъ, и3 вс‰ ±же сотвори2, и3 хрaмъ слон0вый, є3г0же создA, и3 вс‰ грaды, ±же сотвори2, не сe ли, сі‰ пи6сана бhша въ кни1зэ словeсъ днjй царeй ї}левыхъ;
40 И# ќспе ґхаaвъ со nтцы6 свои1ми, и3 воцари1сz nхозjа сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.
41 И# їwсафaтъ сhнъ ѓсы воцари1сz над8 їyдою въ четвeртое лёто ґхаaва царS ї}лева.
42 Їwсафaтъ сhнъ три1десzти пzти2 лётъ (бЁ), є3гдA начA цaрствовати, и3 двaдесzть пsть лётъ цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтери є3гw2 ґзувA, дщи2 салаjлz.
43 И# хождaше по всBмъ путє1мъ ѓсы nтцA своегw2, не ўклони1сz t негw2, творS прaвое пред8 nчи1ма гDнима, т0кмw выс0кихъ не разори2: є3щE лю1діе жрsху и3 кадsху на выс0кихъ.
44 И# ўмири1сz їwсафaтъ съ царeмъ ї}левымъ.
45 ПрHчаz же словeсъ їwсафaтовыхъ, и3 си6лы є3гw2, є3ли6ка сотвори2, не сe ли, пи6сана сyть въ кни1зэ словeсъ днjй царeй їyдиныхъ;
46 И# пр0чее мeрзости, є4же њстaсz во дни6 ѓсы nтцA є3гw2, tS t земли2.
47 И# царS не бЁ во є3дHмэ постaвленнагw.
48 Цaрь же їwсафaтъ сотвори2 корабли6 fарс‡йскіz, є4же и3ти2 во њфи1ръ по злaто, но не поид0ша, занE сокруши1шасz корабли6 во ґсеHнъ-гавeрэ.
49 ТогдA речE nхозjа сhнъ ґхаaвль ко їwсафaту: да и4дутъ раби2 мои2 съ рабы6 твои1ми въ кораблeхъ. И# не восхотЁ їwсафaтъ.
50 И# ќмре їwсафaтъ со nтцы6 свои1ми, и3 погребeнъ бhсть ў nтє1цъ свои1хъ во грaдэ давjда nтцA своегw2. И# воцари1сz їwрaмъ сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.
51 И# nхозjа сhнъ ґхаaвовъ воцари1сz над8 ї}лемъ въ самарjи, въ лёто седмоенaдесzть їwсафaта царS їyдина, и3 цaрствова над8 ї}лемъ въ самарjи лBта двA,
52 и3 сотвори2 лукaвое пред8 гDемъ, и3 начA ходи1ти по путє1мъ nтцA своегw2 ґхаaва и3 по пути2 їезавeли мaтере своеS, и3 во грэсёхъ д0му їеровоaма сhна навaтова, и4же введE во грёхъ ї}лz:
53 и3 пораб0та ваaлу, и3 поклони1сz є3мY, и3 разгнёва гDа бGа ї}лева, по всBмъ бhвшымъ прeжде є3гw2.