1 И# бЁ цaрь соломHнъ цaрствуzй над8 ї}лемъ.
2 И# сjи старBйшины и5же бёша съ ни1мъ:
3 ґзaріа сhнъ садHковъ, жрeцъ: є3ліaфъ и3 ґхjа сhнове си6вины, книгHчіи: и3 їwсафaтъ сhнъ ґхілyдовъ, напоминaтель:
4 и3 ванeа сhнъ їwдaевъ над8 си1лою: и3 садHкъ и3 ґвіafаръ, їерeє:
5 и3 ґзaріа сhнъ наfaнь над8 настоsтелми: и3 завyfъ сhнъ наfaнь дрyгъ царeвъ:
6 и3 ґхісaръ бЁ строи1тель, и3 є3ліaвъ сhнъ сафaтовъ над8 nтeчествомъ: и3 ґдwнірaмъ сhнъ ґвдHновъ над8 дaньми.
7 И# ў соломHна бsху дванaдесzть прист†вникъ над8 всёмъ ї}лемъ, є4же подаsти царю2 и3 д0му є3гw2: по мцcу въ лётэ бывaше є3ди1нъ, є4же подаsти,
8 и3 сі‰ и3менA и4хъ: вeнъ сhнъ w4ровъ на горЁ є3фрeмли, є3ди1нъ:
9 сhнъ дакaрь во махемaтэ и3 во висаламjнэ и3 веfсамЂсэ и3 є3лHнэ, дaже до веfанaна, є3ди1нъ:
10 сhнъ сeдовъ во ґравHfэ, сегw2 сwхw2 и3 всS землS nфeрова:
11 сhна ґмінадaвлz всS нефfадHръ: тефafъ дщи2 соломHнz бЁ є3мY въ женY, є3ди1нъ:
12 ванA сhнъ ґхілyfовъ во їfаанaхэ и3 магеддw2 и3 вeсь д0мъ санhи, и4же при сесаfaнэ под8 є3зраeлемъ, и3 t виfсaна дaже до савелмаyла, дaже до маевeръ лукaмъ, є3ди1нъ:
13 сhнъ навeровъ въ равHfэ галаaдстэмъ: семY џбласть є3ргaвъ въ васaнэ, шестьдесsтъ градHвъ вели1кихъ њграждeнныхъ стэнaми, и3 верєи2 мBдzны, є3ди1нъ:
14 ґхінадaвъ сhнъ сaддовъ во маанаjмэ:
15 ґхімаaсъ въ нефfалjмэ: и3 сeй поsтъ васемafу дщeрь соломHню въ женY, є3ди1нъ:
16 ваанA сhнъ хусjинъ во ґси1рэ и3 во ваалHfэ, є3ди1нъ:
17 їwсафaтъ сhнъ фарyевъ во їссахaрэ,
18 семeй сhнъ и3лы2 во веніамjнэ,
19 гавeръ сhнъ ґдaевъ въ земли2 галаaдэ, въ земли2 сиHна царS є3севHнска и3 w4га царS васaнска, и3 наси1фъ є3ди1нъ въ земли2 їyдовэ.
20 Їyда и3 ї}ль мн0зи ѓки пес0къ и4же при м0ри во мн0жествэ, kдyще и3 пію1ще и3 веселsщесz.
21 И# соломHнъ бЁ начaлствуzй во всёхъ цaрствахъ, t рэки2 земли2 фmлістjмскіz и3 дaже до предBлъ є3гЂпетскихъ, (и3 бsху) приносsще дaры и3 раб0тающе соломHну во вс‰ дни6 животA є3гw2.
22 И# сі‰ потрє1бнаz соломHну въ дeнь є3ди1нъ: три1десzть мёръ муки2 семідaлныz и3 шестьдесsтъ мёръ муки2 смёшаныz,
23 дeсzть телцє1въ и3збрaнныхъ и3 двaдесzть волHвъ тyчныхъ и3 сто2 nвeцъ, кромЁ є3лeней и3 сeрнъ и3 пти1цъ, и3збр†нна t и3збрaнныхъ т{чна.
24 Понeже бЁ начaлствуzй во всёхъ њб8 w4нъ п0лъ рэки2 t fapы и3 дaже до гaзы, над8 всёми царми2 њб8 w4нъ п0лъ рэки2, и3 ми1ръ бЁ є3мY t всёхъ стрaнъ w4крестъ.
25 И# живsху їyда и3 ї}ль безпечaльнw, кjйждо под8 віногрaдомъ свои1мъ и3 под8 смок0вницею своeю, kдyще и3 пію1ще, t дaна и3 дaже до вирсавjи, во вс‰ дни6 соломHна.
26 И# бsше ў соломHна четhредесzть тhсzщъ кобыли1цъ въ колєсни1цы и3 двaдесzть тhсzщъ кHнникъ.
27 И# тaкw подаsху пристaвники царю2 соломHну, и3 вс‰ повелBннаz на трапeзу царeву, кjйждо въ мцcъ св0й, не премэнsюще словесE:
28 и3 kчмeнь и3 плє1вы к0нємъ, и3 колесни1цами привозsху на мёсто, и3дёже бЁ цaрь, кjйждо по чи1ну своемY.
29 И# дадE гDь смhслъ и3 мyдрость соломHну мн0гу ѕэлw2, и3 широтY сeрдца, ћкw пес0къ и4же при м0ри:
30 и3 ўмн0жисz мyдрость соломHнова ѕэлw2, пaче смhсла всёхъ дрeвнихъ человBкъ и3 пaче всёхъ смhсленныхъ є3гЂпетскихъ:
31 и3 ўмудри1сz пaче всёхъ человBкъ, и3 ўмудри1сz пaче геfaна є3зраилjтнна и3 є3мaна, и3 халкaда и3 дaрды, сhна самaдова, и3 прослaвисz и4мz є3гw2 во всёхъ странaхъ w4крестъ.
32 И# и3зглаг0ла соломHнъ три2 тhсzщы при1тчей, и3 бhша пBсни є3гw2 пsть тhсzщъ:
33 и3 глаг0ла њ дрeвэхъ, t кeдра и4же въ лівaнэ и3 дaже до v3ссHпа и3сходsщагw и3з8 стэны2: и3 глаг0ла њ скотёхъ и3 њ пти1цахъ и3 њ гaдэхъ и3 њ рhбахъ.
34 И# прихождaху вси2 лю1діе слhшати премyдрость соломHню: и3 пріимaше дaры t всёхъ царeй земнhхъ, є3ли1цы слhшаху премyдрость є3гw2.