1 И# бhсть въ четыредесsтное и3 въ четвертос0тное лёто и3сх0да сынHвъ ї}левыхъ и3з8 є3гЂпта, въ лёто четвeртое, въ мцcъ вторhй, цaрствующу царю2 соломHну над8 ї}лемъ, и3 создA хрaмъ гDеви.
2 И# хрaмъ, є3г0же создA соломHнъ цaрь гDеви, (бsше) шестьдесsтъ лакHтъ долготA є3гw2, и3 двaдесzти лакHтъ широтA є3гw2, и3 три1десzти лакHтъ высотA є3гw2:
3 и3 притв0ръ, и4же пред8 лицeмъ хрaма, двaдесzти лакHтъ долготA є3гw2 въ широтY д0му, и3 десzти2 лакHтъ широтA є3гw2 пред8 лицeмъ д0му: и3 создA хрaмъ, и3 соверши2 є3го2.
4 И# сотвори2 хрaму џкна преклонє1ны сокровє1ны.
5 И# создA на стэнЁ д0му притв0ры w4колw хрaма и3 давjра.
6 И# сотвори2 бокA w4колw, б0къ и4же съ ни1зу, пzти2 лакHтъ широтA є3гw2, и3 срeдній шести2 лакHтъ широтA, и3 трeтій седми2 лакHтъ широтA є3гw2: понeже разстоsніе д0му сотвори2 w4крестъ внэyду хрaма, ћкw да не досzзaютъ стёнъ хрaма.
7 И# хрaму зи1ждему сyщу, кaменіемъ краесэк0мымъ нетeсанымъ создaсz: млaтъ же, и3 тесли1ца, и3 всsкое nрyдіе желёзно не слhшасz въ хрaмэ, є3гдA созидaтисz є3мY.
8 И# двє1ри б0ка ни1жнzгw под8 стэн0ю хрaма десн0ю, и3 и3звіeнный восх0дъ до среди1ны, ґ t среди1ны до трекр0вныхъ.
9 И# создA хрaмъ, и3 соверши2 є3го2: и3 њбстaви хрaмъ дскaми кeдровыми.
10 И# сотвори2 вzз†ніz w4крестъ всегw2 хрaма, пsть лакHтъ въ высотY є3гw2, и3 свzзA вzзaніе дрeвомъ кeдровымъ.
11 И# бhсть сл0во гDне къ соломHну, гlющее:
12 хрaмъ сeй є3г0же ты2 созидaеши, ѓще п0йдеши по зaповэдемъ мои6мъ, и3 судбы6 мо‰ сотвори1ши, и3 сохрани1ши вс‰ повелBніz мо‰, є4же пребывaти въ ни1хъ, ўтвержY сл0во моE съ тоб0ю, є4же гlахъ давjду nтцY твоемY,
13 и3 вселю1сz посредЁ сынHвъ ї}левыхъ, и3 не њстaвлю людjй мои1хъ ї}лz.
14 И# создA соломHнъ хрaмъ, и3 скончA є3го2.
15 И# создA стёны хрaму внyтрь дрeвомъ кeдровымъ, t земли2 хрaма и3 дaже до стёнъ и3 дaже до верхA: w4колw њбстaви содерж†щаz древaми внутрьyду и3 ўкрэпи2 внyтрь хрaма бокaми пevговыми.
16 И# создA двaдесzти лакHтъ t крaz стэны2 б0къ є3ди1нъ t земли2 дaже до верхA: и3 сотвори2 є3мY внyтрь t давjра стёну до с™†z с™hхъ.
17 И# четhредесzти лакHтъ бsше хрaмъ: сeй (є4сть) хрaмъ внyтреннэйшій.
18 И# t кeдра во хрaмэ внyтрь постaви плетeніе и3 дщи6цы и3 ва‰ніz вс‰ кeдрwва: кaмень не kвлsшесz.
19 Пред8 лицeмъ давjра, посредЁ хрaма внyтрь ўгот0ва постaвити тaмw ківHтъ завёта гDнz.
20 И# пред8 лицeмъ давjра двaдесzти лакHтъ долготA, и3 двaдесzти лакHтъ широтA, и3 двaдесzти лакHтъ высотA є3гw2, и3 њб8sтъ є3го2 злaтомъ чи1стымъ: и3 сотвори2 nлтaрь кeдровый: и3 повлечE соломHнъ хрaмъ внyтрь злaтомъ чи1стымъ, и3 пригвозди2 гвоздми2 златhми пред8 лицeмъ давjра, и3 њб8sтъ и5 злaтомъ.
21 И# вeсь хрaмъ њб8sтъ злaтомъ до скончaніz всегw2 хрaма.
22 И# всE внyтрь давjра покры2 злaтомъ.
23 И# сотвори2 въ давjрэ двA херув‡ма t дрeвъ кmпарjсныхъ, дeсzть лакHтъ мёрою вели1чество:
24 и3 пzти2 лакHтъ крило2 херувjма є3ди1нагw, и3 пzти2 лакHтъ крило2 є3гw2 втор0е, десzти2 лакHтъ t крaz крилA є3гw2 до крaz крилA є3гw2:
25 и3 десzти2 лакHтъ тaкожде (мёра) херувjму втор0му, мёра є3ди1на совершeніе є3ди1но nбои1мъ херувjмwмъ:
26 и3 высотA херувjма є3ди1нагw дeсzть лакHтъ, тaкожде и3 втор0му херувjму.
27 И# постaви џба херув‡ма посредЁ хрaма внyтреннzгw: и3 простирaху кри1ла сво‰, и3 досzзaше крило2 є3ди1но до стэны2 хрaма, и3 крило2 другaгw херувjма досzзaше до стэны2 вторhz: и3 кри1ла и4хъ ±же бsху посредЁ хрaма, касaшесz крило2 съ крил0мъ:
28 и3 њб8‰ты бhша херувjмы злaтомъ.
29 И# на всёхъ стэнaхъ хрaма w4колw ва‰ніz написA под0біемъ херувjмwвъ, и3 фjніки, и3 и3зв†zнна произниц†ющаz внутрьyду и3 внэyду.
30 И# пом0стъ хрaма и3з8 внутрьyду и3 внэyду њб8sтъ злaтомъ.
31 И# вх0ду давjра сотвори2 двє1ри t дрeвъ смeрчіихъ, и3 прaги пzтери6чны,
32 и3 дв0и двє1ри t дрeвъ пevговыхъ, и3 и3зва‰ніz на ни1хъ и3зв†zна, херувjмы, и3 фjніки, и3 дщи6цы простє1ртыz, и3 њб8sтъ | злaтомъ, и3 бsше злaтомъ ўстр0ено до херувjмwвъ и3 до фjнікwвъ.
33 И# тaкw сотвори2 вратHмъ хрaма: и3 прaги t дрeвъ смeрчіихъ, притв0ры четверогyбw.
34 И# на nбои1хъ дверsхъ древA пevгwва: двA затвHра двeрь є3ди1на и3 верєи2 и4хъ, и3 двA затвHра двeрь вторaz вращaющаzсz въ себЁ,
35 (на ни1хже сотвори2) и3зв†zнныz херувjмы и3 фjніки, и3 дщи6цы простє1ртыz, и3 њб8‰тыz злaтомъ свёшенымъ на и3з8wбражeніе.
36 И# создA дв0ръ внyтренній: въ три2 рzдA нетeсаныхъ, и3 рsдъ тeсанагw кeдра w4колw.
37 Въ лёто четвeртое њсновA хрaмъ гDень въ мцcэ зjи, во вторhй мцcъ.
38 Во є3динонадесsтое лёто въ мцcэ вyлъ, сeй мцcъ nсмhй, соверши1сz хрaмъ по всемY словеси2 своемY и3 по всемY ўстроeнію своемY: и3 создA є3го2 въ сeдмь лётъ.