1 И# взS самуи1лъ сосyдъ съ є3лeемъ, и3 возліS на главY є3гw2, и3 лобызA є3го2, и3 речE є3мY: не помaза ли тебE гDь на цaрство лю1демъ свои6мъ и5же во ї}ли; и3 ты2 цaрствовати бyдеши въ лю1дехъ гDнихъ, и3 ты2 спасeши | t руки2 вр†гъ и4хъ w4крестъ: и3 сіE тебЁ знaменіе, ћкw помaза тS гDь над8 наслёдіемъ свои1мъ въ кнsзz:
2 є3гдA tи1деши днeсь t менє2, њбрsщеши двA мyжа при гробёхъ рахи1линыхъ въ предёлэхъ веніамjнихъ въ силHмэ, въ вакалafэ скaчущихъ ѕёлнw, и3 рекyтъ тебЁ: њбрэт0шасz nслsта, и5хже ходи1сте и3скaти: и3 сE, nтeцъ тв0й tвeрже глаг0лъ њ nслsтехъ и3 ѕэлw2 печeтсz вaсъ рaди, глаг0лz: что2 сотворю2 њ сhнэ моeмъ;
3 и3 tи1деши tтyду, и3 дaлэе пріи1деши до дубрaвы fавHра, и3 њбрsщеши тaмw три2 мyжы восходsщыz къ бGу въ веfи1ль, є3ди1наго ведyща тр0е козлsтъ, ґ другaго несyща три2 врє1тища хлёбwвъ, ґ трeтіzгw несyща мёхъ вінA:
4 и3 вопр0сzтъ тS ±же њ ми1рэ, и3 дадyтъ ти2 двA нач†тка хлёбwвъ, и3 в0змеши t рyкъ и4хъ:
5 и3 по си1хъ да взhдеши на х0лмъ б9ій, и3дёже є4сть собрaніе и3ноплемє1нникъ, тaмw нач†лницы и3ноплемє1нничи: и3 бyдетъ є3гдA вни1деши тaмw во грaдъ, срsщеши ли1къ прор0кwвъ и3сходsщихъ t вaмы, и3 пред8 ни1ми свирBли и3 тmмпaны, и3 сwпёли и3 гyсли, и3 тjи прорицaющіи:
6 и3 сни1детъ на тS д¦ъ гDень, и3 воспрbр0чествуеши съ ни1ми, и3 њбрати1шисz въ мyжа и3н0го:
7 и3 бyдетъ є3гдA пріи1дутъ знамє1ніz сі‰ на тS, твори2 вс‰, є3ли6ка њбрsщетъ рукA твоS, ћкw бGъ съ тоб0ю:
8 и3 сни1деши прeжде менє2 въ галгaлы, и3 сE, ѓзъ сни1ду къ тебЁ вознести2 всесожжeніе и3 пожрeти жє1ртвы ми6рны: сeдмь днjй пождeши, д0ндеже пріидY къ тебЁ, и3 покажy ти, что2 сотвори1ши.
9 И# бhсть внегдA tврати1ти є3мY плещы2 сво‰ tити2 t самуи1ла, преложи2 є3мY бGъ сeрдце на и4но. И# пріид0ша вс‰ знамє1ніz сі‰ въ дeнь w4нъ.
10 И# взhде tтyду на х0лмъ, и3 сE, ли1къ прор0ческій проти1ву є3мY: и3 взhде нaнь д¦ъ б9ій, и3 прорицaше средЁ и4хъ.
11 И# бhша вси2 ви1дэвшіи є3го2 вчерA и3 трeтіzгw днE, и3 ви1дэша, и3 сE, т0й посредЁ прорHкъ прорицazй. И# рёша лю1діе кjйждо ко и4скреннему своемY: что2 сіE бhвшее сhну кjсову; є3дA и3 саyлъ во прор0цэхъ;
12 И# tвэщA нёкто t ни1хъ и3 речE: и3 кто2 nтeцъ є3мY; не кjсъ ли; И# сегw2 рaди бhсть въ при1тчу: є3дA и3 саyлъ во прор0цэхъ;
13 И# скончA прор0чествуz, и3 пріи1де tтyду на х0лмъ.
14 И# речE ќжикъ є3гw2 къ немY и3 ко џтрочищу є3гw2: кaмw ходи1сте; И# рёша: nслsтъ и3скaти, и3 ви1дэхомъ, ћкw нёсть и4хъ, и3 внид0хомъ къ самуи1лу.
15 И# речE ќжикъ къ саyлу: возвэсти1 ми нн7э, чт0 ти речE самуи1лъ;
16 И# речE саyлъ ќжику своемY: вёстію возвэсти1 ми, ћкw њбрэт0шасz nслsта. Словесe же њ цaрствэ не возвэсти2 є3мY, є4же речE самуи1лъ.
17 И# заповёда самуи1лъ всBмъ лю1демъ пріити2 ко гDу въ массифafъ.
18 И# речE самуи1лъ къ сынHмъ ї}лєвымъ: сі‰ речE гDь бGъ ї}левъ, гlz: ѓзъ и3звед0хъ nтцы2 вaшz сhны ї}лєвы и3з8 є3гЂпта, и3 и3з8sхъ вы2 t руки2 фараHна царS є3гЂпетскагw и3 t всёхъ цaрствъ њскорблsющихъ вы2:
19 и3 вы2 днeсь ўничижи1сте бGа вaшего, и4же сaмъ є4сть сп7сazй вы2 t всёхъ ѕHлъ вaшихъ и3 скорбeй вaшихъ, и3 рёсте: ни2, но царS да постaвиши над8 нaми: и3 нн7э стaните пред8 гDемъ по хорyгвамъ вaшымъ и3 по племенє1мъ вaшымъ и3 по тhсzщамъ вaшымъ.
20 И# приведE самуи1лъ вс‰ кwлёна ї}лєва, и3 падE жрeбій на хорyгвь веніамjню.
21 И# приведE хорyгвь веніамjню по племенaмъ, и3 падE жрeбій на плeмz маттарjино: и3 привед0ша плeмz маттарjино по мужє1мъ, и3 падE жрeбій на саyла сhна кjсова: и3 и3скaху є3го2, и3 не њбрэтaшесz.
22 И# вопроси2 самуи1лъ є3щE гDа, глаг0лz: ѓще пріи1детъ сёмw мyжъ є3щE; И# речE гDь: сE, т0й сокрhсz въ сосyдэхъ.
23 И# течE самуи1лъ, и3 взS є3го2 tтyду, и3 постaви є3го2 посредЁ людjй: и3 бhсть вhшше всёхъ людjй, t рaменъ и3 вhшше.
24 И# речE самуи1лъ ко всBмъ лю1демъ: ви1дэсте ли, є3г0же и3збрA себЁ гDь, ћкw нёсть под0бенъ є3мY во всёхъ вaсъ; И# познaша вси2 лю1діе и3 рёша: да живeтъ цaрь.
25 И# речE самуи1лъ къ лю1демъ њправд†ніz цaрствіz, и3 написA въ кни1зэ, и3 положи2 пред8 гDемъ.
26 И# tпусти2 самуи1лъ вс‰ лю1ди, и3 и3д0ша кjйждо во сво‰ си, и3 саyлъ и4де въ д0мъ св0й въ гаваю2: и3 и3д0ша съ ни1мъ сhнове си1лъ, и4хже коснeсz гDь сердeцъ и4хъ, съ саyломъ.
27 Сhнове же поги1белніи рёша: кто2 спасeтъ нaсъ, сeй ли; И# безчeствоваша є3го2, и3 не принес0ша є3мY дарHвъ.