1 И# речE самуи1лъ ко всBмъ мужє1мъ ї}лєвымъ: сE, послyшахъ глaса вaшегw њ всёхъ, є3ли6ка ми2 рёсте, и3 постaвихъ над8 вaми царS:
2 и3 сE, нн7э цaрь предх0дитъ пред8 вaми, ѓзъ же состарёхсz и3 сэдёти бyду, и3 сhнове мои2 сE съ вaми: и3 ѓзъ сE, ходи1хъ пред8 вaми t ю4ности моеS и3 дaже до днeшнzгw днE:
3 сE, ѓзъ, tвэщaйте на мS пред8 гDемъ и3 пред8 хріст0мъ є3гw2, є3дA ў когw2 телцA взsхъ, и3ли2 nслS, и3ли2 кого2 t вaсъ наси1лствовахъ, и3ли2 кого2 ўтэсни1хъ, и3ли2 t рукY нёкоегw пріsхъ мздY, и3ли2 nбyщу; и3звэщaйте на мS, и3 возвращY вaмъ.
4 И# рёша къ самуи1лу: не њби1дэлъ є3си2 нaсъ, нижE наси1лствовалъ є3си2 нaмъ, нижE ўтэсни1лъ є3си2 нaсъ, нижE взsлъ є3си2 t руки2 чіеS что2.
5 И# речE самуи1лъ къ лю1демъ: свидётель є4сть гDь въ вaсъ, и3 свидётель хріст0съ є3гw2 днeсь въ сeй дeнь, ћкw ничт0же њбрэт0сте въ рукY моє1ю. И# рёша лю1діе: свидётель.
6 И# речE самуи1лъ къ лю1демъ, глаг0лz: свидётель гDь сотвори1вый мwmсeа и3 ґарHна и3 и3зведhй t земли2 є3гЂпетскіz nтцы2 нaшz:
7 и3 нн7э предстaните, и3 разсуждyсz съ вaми пред8 гDемъ и3 возвэщY вaмъ вс‰ њправд†ніz гDнz, ±же сотвори2 вaмъ и3 nтцє1мъ вaшымъ:
8 є3гдA вни1де їaкwвъ и3 сhнове є3гw2 во є3гЂпетъ, и3 смири1ша и5хъ є3гЂптzне: и3 возопи1ша nтцы2 нaши ко гDу, и3 послA гDь мwmсeа и3 ґарHна, и3 и3зведE nтцы2 нaшz и3з8 є3гЂпта и3 всели2 и5хъ на мёстэ сeмъ:
9 и3 забhша гDа бGа своего2, и3 вдадE | въ рyцэ сісaрэ ґрхістрати1гу їавjна царS ґсHрска, и3 въ рyки и3ноплемє1нничи, и3 въ рyки царS мwaвска, и3 воевaша и5хъ:
10 и3 возопи1ша ко гDу и3 рёша: согрэши1хомъ, ћкw њстaвихомъ гDа и3 пораб0тахомъ ваалjму и3 дубрaвамъ, и3 нн7э и3зми2 ны2 t рyкъ вр†гъ нaшихъ, и3 пораб0таемъ тебЁ:
11 и3 послA гDь їероваaла и3 варaка и3 їефfaz и3 самуи1ла, и3 и3з8sтъ вы2 и3з8 рyкъ вр†гъ вaшихъ њкрeстныхъ, и3 њбитaсте ўповaюще:
12 и3 вёсте, ћкw наaсъ цaрь сынHвъ ґммHнихъ пріи1де на вы2, и3 рёсте: ни2, но цaрь да цaрствуетъ над8 нaми: є3гдA гDь бGъ цaрствова над8 вaми:
13 и3 сE, нн7э цaрь, є3г0же и3збрaсте и3 є3г0же проси1сте: и3 сE, дадE гDь над8 вaми царS:
14 ѓще ўбоитeсz гDа и3 пораб0таете є3мY, и3 послyшаете глaса є3гw2 и3 не воспроти1витесz ўстHмъ гDнимъ, и3 бyдете и3 вы2 и3 цaрь цaрствуzй над8 вaми в8слёдъ гDа ходsще: то2 рукA гDнz не бyдетъ на вaсъ:
15 ѓще же не послyшаете глaса гDнz и3 воспроти1витесz ўстHмъ гDнимъ, бyдетъ рукA гDнz на вaсъ и3 на царS вaшего:
16 и3 нн7э стaните и3 ви1дите гlг0лъ сeй вели1кій, є3г0же сотвори1тъ гDь пред8 nчи1ма вaшима:
17 нёсть ли жaтва пшени1цы днeсь; призовY гDа, и3 дaстъ гр0мы и3 д0ждь, и3 ўразумёете и3 ўви1дите, ћкw ѕл0ба вaша вели1ка, ю4же сотвори1сте пред8 гDемъ, и3спроси1вше себЁ царS.
18 И# призвA самуи1лъ гDа, и3 дадE гDь гр0мъ и3 д0ждь въ т0й дeнь: и3 ўбоsшасz вси2 лю1діе ѕэлw2 гDа и3 самуи1ла,
19 и3 рёша вси2 лю1діе къ самуи1лу: помоли1сz њ рабёхъ твои1хъ ко гDу бGу твоемY, да не ќмремъ: ћкw приложи1хомъ ко всBмъ грэхHмъ нaшымъ ѕл0бу, просsще себЁ царS.
20 И# речE самуи1лъ къ лю1демъ: не б0йтесz: вы2 сотвори1сте всю2 ѕл0бу сію2: т0кмw не ўклони1тесz t послёдованіz гDнz и3 пораб0тайте гDу всёмъ сeрдцемъ вaшимъ,
21 и3 не преступи1те в8слёдъ ничт0же сyщихъ, и5же не пос0бствуютъ и3 не и3з8и1мутъ, ћкw ничт0же сyть:
22 понeже не tри1нетъ гDь людjй свои1хъ и4мене рaди своегw2 вели1кагw, ћкw кр0тцэ гDь пріsтъ вaсъ себЁ въ лю1ди:
23 и3 да никaкоже ми2 согрэши1ти гDу, њстaвити є4же моли1тисz њ вaсъ ко гDу, и3 пораб0таю гDеви и3 покажY вaмъ пyть блaгъ и3 прaвъ,
24 т0кмw б0йтесz гDа и3 раб0тайте є3мY во и4стинэ и3 всёмъ сeрдцемъ вaшимъ, ћкw ви1дите ±же вели6каz сотвори2 гDь съ вaми:
25 и3 ѓще ѕл0бою ѕло2 сотворитE, то2 вы2 и3 цaрь вaшъ поги1бнете.