1 И# речE самуи1лъ къ саyлу: послa мz гDь помaзати тS на цaрство въ лю1дехъ є3гw2 во ї}ли: и3 нн7э послyшай глaса словeсъ гDнихъ:
2 сі‰ речE гDь саваHfъ: нн7э tмщY, ±же сотвори2 ґмали1къ ї}лю, є3гдA срёте є3го2 на пути2, восходsщу є3мY t є3гЂпта:
3 и3 нн7э ты2 и3ди2, и3 порази1ши ґмали1ка и3 їерjма, и3 вс‰ ±же сyть є3гw2, и3 не снабди1ши t ни1хъ (ничт0же), и3 и3скорени1ши є3го2: и3 прокленeши є3го2 и3 вс‰ с{щаz є3гw2, и3 не пощади1ши є3гw2: и3 да ўбіeши t мyжеска п0лу и3 до жeнска и3 t ю4ношъ и3 до ссyщихъ млеко2, и3 t говsдъ до nвeцъ и3 t велблю6дъ до nслsтъ.
4 И# собрA лю1ди саyлъ и3 сочтE | въ галгaлэхъ двёстэ тhсzщъ пёшихъ и3 дeсzть тhсzщъ t їyды въ полцёхъ:
5 и3 пріи1де саyлъ до градHвъ ґмали1ковыхъ и3 засsде въ пот0цэ.
6 И# речE саyлъ ко кінeови: и3ди2 и3 ўклони1сz t среды2 ґмали1ка, да не погублю2 тS съ ни1мъ, тh бо сотвори1лъ є3си2 ми1лость съ сынми2 ї}левыми, є3гдA и3схождaху и3з8 є3гЂпта. И# ўклони1сz кінeй t среды2 ґмали1ка.
7 И# порази2 саyлъ ґмали1ка t є3vілы2 дaже до сyра, и4же пред8 лицeмъ є3гЂпта:
8 и3 ћтъ ґгaга царS ґмали1кова жи1ва, и3 вс‰ лю1ди и3зби2, и3 їерjма ўби2 мечeмъ.
9 И# сохрани2 саyлъ и3 вси2 лю1діе ґгaга царS жи1ва и3 благ†z t стaдъ и3 бyйволwвъ, и3 снёдей (и3 nдeждъ), и3 віногрaдwвъ и3 t всёхъ благи1хъ: и3 не хотsху и3скорени1ти |, т0чію хyждшее и3 ўничижeное и3стреби1ша.
10 И# бhсть гlг0лъ гDень къ самуи1лу, гlz:
11 раскazхсz, ћкw помaзахъ саyла на цaрство, понeже tврати1сz t менє2 и3 словeсъ мои1хъ не соблюдE. И# њпечaлисz самуи1лъ и3 вопіsше ко гDу всю2 н0щь.
12 И# востA рaнw самуи1лъ, и3 и3дsше на срётеніе ї}лтzнwмъ рaнw. И# возвэсти1ша самуи1лу, глаг0люще: и4детъ саyлъ въ карми1лъ, и3 сE, воздви1же рyку себЁ, и3 возврати2 колесни1цу, и3 сни1де въ галгaлы. И# пріи1де самуи1лъ къ саyлу, и3 сE, т0й возношaше всесожжeніе гDу, пє1рваz t корhстей, и5хже взS t ґмали1кwвъ.
13 И# пріи1де самуи1лъ къ саyлу, и3 речE є3мY саyлъ: блгcвeнъ ты2 гDу, сотвори1хъ бо вс‰, є3ли6ка (ми2) гlа гDь.
14 И# речE самуи1лъ: и3 кjй глaсъ стaдъ си1хъ во ќшію моє1ю, и3 глaсъ говsдъ, є3г0же ѓзъ слhшу;
15 И# речE саyлъ: t ґмали1ка пригнaхъ |, и5хже сохрани1ша лю1діе л{чшаz t стaдъ и3 t волHвъ, є4же пожрeти | гDу бGу твоемY, прHчаz же и3зби1хъ.
16 И# речE самуи1лъ къ саyлу: потерпи2, и3 возвэщy ти, ±же гlа гDь ко мнЁ н0щію.
17 И# речE є3мY (саyлъ): глаг0ли. И# речE самуи1лъ къ саyлу: є3дA не мaлъ бhлъ є3си2 ты2 пред8 ни1мъ, и3 не властели1на ли тS постaви хорyгви колёна ї}лева; и3 помaза тS гDь на цaрство ї}лево:
18 и3 послa тz гDь путeмъ и3 речE тебЁ: и3ди2 и3 и3скорени2 ґмали1ка, и3 погуби2 согрёшшихъ предо мн0ю, и3 вою1й и5хъ, д0ндеже скончaеши и5хъ:
19 и3 почто2 не послyшалъ є3си2 глaса гDнz по всемY, є3ли1кw гlа тебЁ, но ўстреми1лсz є3си2 на кwрhсти и3 сотвори1лъ є3си2 лукaвое пред8 гDемъ;
20 И# речE саyлъ къ самуи1лу: послyшахъ глaса людjй и3 и3д0хъ путeмъ, и4мже послa мz гDь, и3 привед0хъ ґгaга царS ґмали1кова, и3 ґмали1ки и3скорени1хъ:
21 и3 взsша лю1діе кwрhсти t стaдъ и3 бyйволы, пє1рваz t и3стреблsемыхъ на пожрeніе гDу бGу нaшему въ галгaлэхъ.
22 И# речE самуи1лъ: є3дA ўгHдны гDу всесожжє1ніz и3 жє1ртвы, ћкоже послyшати глaса гDнz; сE, послушaніе пaче жeртвы блaги, и3 покорeніе пaче тyка џвнz:
23 ћкоже грёхъ є4сть чаровaніе, тaкw (грёхъ є4сть) противлeніе, и3 ћкоже грёхъ є4сть їдwлопоклонeніе, тaкw непокорeніе: понeже ўничижи1лъ є3си2 гlг0лъ гDень, и3 ўничижи1тъ тS гDь не бhти тебЁ царeмъ во ї}ли.
24 И# речE саyлъ къ самуи1лу: согрэши1хъ, ћкw преступи1хъ сл0во гDне и3 глаг0лъ тв0й, ўбоsхсz бо людjй и3 послyшахъ глaса и4хъ:
25 и3 нн7э возми2 грёхъ м0й и3 возврати1сz со мн0ю, да поклоню1сz гDу бGу твоемY.
26 И# речE самуи1лъ къ саyлу: не возвращyсz съ тоб0ю, ћкw ўничижи1лъ є3си2 гlг0лъ гDень, и3 ўничижи1тъ тS гDь не бhти тебЁ царeмъ во ї}ли.
27 И# tврати2 самуи1лъ лицE своE є4же tити2: и3 ћтъ саyлъ за воскри1ліе ри1зы є3гw2 и3 раздрA є5.
28 И# речE є3мY самуи1лъ: раздрA гDь цaрство ї}лево t рукY твоє1ю днeсь, и3 дaстъ є5 бли1жнему твоемY, лyчшему пaче тебє2,
29 и3 раздэли1тсz ї}ль на дв0е: и3 не њбрати1тсz, нижE раскaетсz с™hй ї}левъ, занeже не ћкw человёкъ є4сть, є4же раскazтисz є3мY, запрети1тъ, и3 не пребyдетъ.
30 И# речE саyлъ: согрэши1хъ, но прослaви мS нн7э пред8 старBйшины ї}лєвы и3 пред8 людьми2 мои1ми, и3 возврати1сz со мн0ю, и3 поклоню1сz гDу бGу твоемY.
31 И# возврати1сz самуи1лъ в8слёдъ саyла, и3 поклони1сz саyлъ гDу.
32 И# речE самуи1лъ: приведи1те ми2 ґгaга царS ґмали1кова. И# пріи1де къ немY ґгaгъ трепeща, и3 речE ґгaгъ: тaкw ли горькA смeрть;
33 И# речE самуи1лъ ко ґгaгу: ћкоже њбезчaдствова жeнъ nрyжіе твоE, тaкw њбезчaдитсz въ женaхъ мaти твоS. И# заклA самуи1лъ ґгaга пред8 гDемъ въ галгaлэхъ.
34 И# tи1де самуи1лъ во ґрмаfeмъ: и3 саyлъ tи1де въ д0мъ св0й въ гаваю2.
35 И# не приложи2 самуи1лъ ктомY ви1дэти саyла дaже до днE смeрти своеS, понeже плaкаше самуи1лъ њ саyлэ, занeже раскazсz гDь, ћкw постaви саyла царS во ї}ли.