1 И# речE гDь къ самуи1лу: док0лэ ты2 плaчеши њ саyлэ, ѓзъ же ўничижи1хъ є3го2, не цaрствовати во ї}ли; нап0лни р0гъ тв0й є3лeа и3 пріиди2, послю1 тz ко їессeю до виfлеeма, ћкw ўзрёхъ въ сынёхъ є3гw2 себЁ царS.
2 И# речE самуи1лъ: кaкw пойдY; и3 ўслhшитъ саyлъ, и3 ўбіeтъ мS. И# речE гDь: ю4ницу t волHвъ возми2 въ рyцэ твои2 и3 речeши: пожрeти гDеви и3дY:
3 и3 призовeши їессeа и3 сhны є3гw2 къ жeртвэ: и3 ѓзъ ти2 покажY, ±же сотвори1ши, и3 помaжеши ми2, є3г0же ти2 рекY.
4 И# сотвори2 самуи1лъ вс‰, є3ли6ка речE є3мY гDь: и3 пріи1де въ виfлеeмъ, и3 ўжас0шасz старBйшины грaда њ пришeствіи є3гw2 и3 рёша: ми1ръ ли вх0дъ тв0й, q, прозорли1вче;
5 И# речE: ми1ръ: пожрeти гDу пріид0хъ: њсвzти1тесz и3 возвесели1тесz днeсь со мн0ю. И# њсвzти2 їессeа и3 сhны є3гw2, и3 призвA | къ жeртвэ.
6 И# бhсть внегдA вни1ти и5мъ, и3 ви1дэ є3ліaва и3 речE: сeй ли пред8 гDемъ помaзанникъ є3гw2;
7 И# речE гDь самуи1лу: не зри2 на лицE є3гw2, нижE на в0зрастъ вели1чества є3гw2, ћкw ўничижи1хъ є3го2: понeже не тaкw зри1тъ человёкъ, ћкw зри1тъ бGъ: ћкw человёкъ зри1тъ на лицE, бGъ же зри1тъ на сeрдце.
8 И# призвA їессeй ґмінадaва и3 предстaви є3го2 пред8 лицE самуи1ла. И# речE (самуи1лъ): нижE сегw2 и3збрA гDь.
9 И# приведE їессeй саммаA. И# речE: и3 сегw2 не и3збрA гDь.
10 И# приведE їессeй сeдмь сынHвъ свои1хъ пред8 самуи1ла. И# речE самуи1лъ ко їессeю: не и3збрA гDь t си1хъ.
11 И# речE самуи1лъ ко їессeю: не достaло ли ўжE дэтeй; И# речE їессeй: є3щE є4сть є3ди1нъ мaлъ, и3 сeй пасeтъ на пaжити. И# речE самуи1лъ ко їессeю: посли2 и3 приведи2 є3го2, ћкw не возлsжемъ, д0ндеже пріи1детъ т0й сёмw.
12 И# послA, и3 введE є3го2: и3 т0й чeрменъ, д0брыма nчи1ма, и3 блaгъ вз0ромъ гDеви. И# речE гDь къ самуи1лу: востaни и3 помaжи давjда, ћкw сeй блaгъ є4сть.
13 И# пріS самуи1лъ р0гъ со є3лeемъ и3 помaза є3го2 посредЁ брaтіи є3гw2. И# ношaшесz д¦ъ гDень над8 давjдомъ t тогw2 днE и3 пот0мъ. И# востA самуи1лъ и3 tи1де во ґрмаfeмъ.
14 И# д¦ъ гDень tступи2 t саyла, и3 давлsше є3го2 дyхъ лукaвый t гDа.
15 И# рёша џтроцы саyлwвы къ немY: сE, нн7э дyхъ лукaвый t гDа дaвитъ тS:
16 да рекyтъ раби2 твои2 нн7э пред8 тоб0ю, и3 взhщутъ господи1ну нaшему мyжа знaюща пёти въ гyсли: и3 внегдA бyдетъ дyхъ лукaвый на тебЁ, и3 тогдA да поeтъ въ гyсли сво‰, и3 блaго ти2 бyдетъ, и3 ўпок0итъ тS.
17 И# речE саyлъ ко nтрокHмъ свои6мъ: посмотри1те ми2 мyжа д0брэ пою1ща и3 введи1те є3го2 ко мнЁ.
18 И# tвэщA є3ди1нъ t џтрwкъ є3гw2 и3 речE: сE, ви1дэхъ сhна їессeова и3з8 виfлеeма, и3 т0й вёсть пёніе, и3 мyжъ разyменъ, и3 борeцъ, и3 мyдръ въ словеси2, и3 мyжъ блaгъ ви1домъ, и3 гDь съ ни1мъ.
19 И# послA саyлъ вёстники ко їессeю, глаг0лz: tпусти2 ко мнЁ давjда сhна твоего2, и4же ў стaда твоегw2.
20 И# взS їессeй брeмz хлёбwвъ и3 мёхъ вінA и3 козлS t к0зъ є3ди1но, и3 послA къ саyлу рук0ю давjда сhна своегw2.
21 И# вни1де давjдъ къ саyлу, и3 предстоsше пред8 ни1мъ, и3 возлюби2 є3го2 ѕэлw2 саyлъ, и3 бhсть є3мY носsй nрyжіе є3гw2.
22 И# послA саyлъ ко їессeю, глаг0лz: да предстои1тъ давjдъ предо мн0ю, ћкw њбрёте благодaть пред8 nчи1ма мои1ма.
23 И# бhсть внегдA бhти дyху лукaву на саyлэ, и3 взимaше давjдъ гyсли и3 и3грaше рук0ю своeю, и3 tдыхaше саyлъ, и3 блaго є3мY бsше, и3 tступaше t негw2 дyхъ лукaвый.